Erstatningsadvokater i Asker

Et bilde av en gård i Asker

Asker ligger i rimelig avstand fra både Drammen og Oslo, hvor også svært mange av kommunens innbyggere arbeider. Bærum ligger midt mellom Asker og Oslo. Etter kommunereformen i 2020 tok Asker opp i seg nabokommunene Røyken og Hurum. Det er i nærheten av kommuneadministrasjonen i Asker sentrum vi finner de fleste erstatningsadvokatene.

Personskader er et hett tema i Asker

Erstatning er aktuelt for skader både på ting og på mennesker. I tillegg er det vanlig i kontraktsretten når en av partene ikke oppfyller sin del. Det siste hender ofte etter kjøp av bolig eller bil.

Det er likevel når det gjelder personskader erstatningsadvokatene har mye å gjøre. Det kan komme av at det er mange forsikringsordninger som inkluderer rettshjelp i slike saker. Kontoret for voldsoffererstatning og Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kan også bevilge penger til advokatomkostninger. Dette kan suppleres med den offentlige ordningen for fri rettshjelp.

Les mer om forskjellige typer personskader under.

Behandling i tingretten

Domstolen som i første instans behandler erstatningssøksmål fra Asker kommunes innbyggere er Ringerike. Asker og Bærum tingrett. Tinghus er etablert både i Hønefoss og i Sandvika.

Når det gjelder avgjørelser fra forsikringsselskapene, foreligger det en egen klagenemd saken kan behandles i før den eventuelt bringes inn i rettssystemet.

Om erstatning for vold eller overgrep

Vold og seksuelle overgrep, herunder voldtekt og misbruk av barn, er grunnlag for voldsoffererstatning. Her måles det ut tapte inntekter, behandlingskostnader, tapt livskvalitet og oppreisning for det man er blitt utsatt for.

Kravet om erstatning er ofte underlagt behandlingen i straffesaken. Det er offeret selv som må sørge for å fremme det her. Man vil da som regel ha en bistandsadvokat som hjelper med dette.

Utbetaling og behandling av erstatningskrav utenfor rettssystemet (for eksempel der gjerningspersonen er ukjent) foretas av Kontoret for voldsoffererstatning, som er en statlig instans.

Utrygg trafikk i Asker

Beliggende langs sentrale ferdselsårer mellom Oslo og andre store byer, er det nærmest uunngåelig at det skjer ulykker i trafikken. Kompliserte skader som følge av dette avstedkommer mange og tilsvarende kompliserte spørsmål i forbindelse med erstatning.

Mange av dem dreier seg om løpende og framtidige tap. Det kan også være snakk om varige men som øker potensielle erstatningskrav betydelig.

Profesjonelle forsikringsselskap vet selvfølgelig det meste om dette, men for den skadelidende kan det være nyttig å konferere en erstatningsadvokat i tillegg.

Når du skades på jobben

Yrkesskadeerstatning er det tredje tilfellet av omfattende erstatningssaker. De fleste ulykker skjer i hjemmet sies det, men det er heller ikke så rent få av dem som skjer på arbeidsplassen heller.

Her er du relativt godt dekket, med både arbeidsgiverens obligatoriske yrkesskadeforsikring og ordninger fra Nav.

Andre former for erstatning

Ut over de nevnte tilfellene kan personskader oppstå på mange vis. Her kommer det an på ulike forsikringer du har selv og hvilke den formodede skadevolderen har. En vanlig innboforsikring har som regel inkludert en generell ansvarsforsikring som kan dekke en rekke omstendigheter, som for eksempel påkjørsel av el-sparkesykkel.

For feilbehandling på sykehus er det mulig å søke om pasientskadeerstatning fra det offentlige.

Advokater som jobber med erstatning i Asker

Asker er etter hvert blitt en grisgrendt kommune. Advokater med generell praksis finner du såvel i Asker sentrum, som i de nærliggende nabokommunene Drammen og Bærum.

Du som er utsatt for vold eller overgrep kan kontakt Asker og Bærum krisesenter.

Advokatvakten i Asker på Asker bibliotek kan gi inntil en halvtimes individuell konsultasjon både når det gjelder erstatning og om andre problemstillinger. Sjekk nettsiden deres for tilgjengelighet.

En av advokatselskapene som arbeider med erstatingsrett i Asker er Lexit advoktfirma.

Vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg få voldsoffererstatning?

Det er ingen spesielle beløpsgrenser når det gjelder voldsoffererstatning. Du er berettiget til å få dekket dine økonomiske tap som følge av skaden, også de framtidige. Utover dette kan du også søke om menerstatning og oppreisning.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er ment som en erstatning for tapt livsutfoldelse, altså det du ikke lenger kan gjøre etter skaden. Konferer gjerne med en advokat om du kan ha krav på menerstatning.

Kan jeg kun kreve erstatning for fysiske skader?

Nei. Psykiske skader regnes som likestilt med fysiske skader i erstatningsspørsmål.

Kan dere anbefale en erstatningsadvokat i Asker?

Det er svært mange dyktige advokater i Asker som kan finnes på Gule sider. Ønsker du en spesialist på erstatning, kan du kontakte Advokatfirmaet Teigstad på denne siden.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!