Erstatningsadvokater i Halden

Vinter i Halden

Halden kommune befinner seg nær grensen til Sverige, og er nabo til blant andre Sarpsborg kommune. Byen er selvfølgelig sterkt preget av grensehandelen.

Erstatningsadvokater og andre advokater holder helst til i byens sentrum. Vernetinget for saker som bringes inn for rettssystemet er Søndre Østfold tingrett. Halden har også sitt eget tinghus.

Erstatning for personskader i Halden

Personskader er skader som du blir påført fysisk eller psykisk. Trafikkskader, yrkesskader eller skader etter vold er typiske tilfeller hvor det kan rettes erstatningskrav mot ansvarlig forsikringsselskap eller Kontoret for voldsoffererstatning.

For andre ulykkestilfeller avhenger det om det er en ansvarlig skadevolder, eller om det er en forsikring som dekker hendelsen.

Her ser vi nærmere på de vanligste hendelsene som gir grunnlag for erstatning

Erstatningsadvokat trafikkskade

Mange erstatningskrav etter trafikkulykker renner ut i korrespondanse mellom advokat og forsikringsselskap. Ettersom alle motorkjøretøyer har en obligatorisk ansvarsforsikring, vil du kunne rette dine erstatningskrav hit.

Det er derimot ikke vanlig at forsikringsselskapene lar tvilen komme den skadelidte til gode. Kan det argumenteres for lavere erstatning eller avkorting, vil nok forsikringsselskapets representanter også gjøre det.

Derfor vil du kunne ha nytte av en erstatningsadvokat til å ta seg av det. Advokatkostnadene vil som regel kunne dekkes av den samme forsikringen.

Yrkesskader Halden

«Yrkesskade» er et forholdsvis vidt begrep. Det omfatter fysiske som psykiske skader, og kan også inkludere yrkessykdommer.

Det avgjørende er at skaden eller lidelsen kan relateres til jobben du gjør, og at du kan påvise et økonomisk tap som følge av skaden. Arbeidsgiverens forsikringsselskap vil måtte svare for et slikt erstatningskrav.

Pasientskadeerstatning – når sykehuset gjør feil

Sykehuset vil være ansvarlig hvis du blir skadet etter feiloperasjon eller annen behandling som ikke følger normene.

Det skal imidlertid mye fagkunnskap til for å vurdere om det er gjort en feil av det medisinsk kyndige personalet, og om det er denne feilen som er årsaken til den skaden eller lidelsen du har.

En erstatningsadvokat vil kunne bidra til å legge frem saken din på en mest mulig hensiktsmessig måte, når det fremmes krav om pasientskadeforsikring overfor Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Erstatning for vold og seksuelle overgrep

Ovennevnte gir begge grunnlag for voldsoffererstatning.

Skadelidte bør være frempå slik at alle aktuelle aspekter i saken kommer fram. Her kan man få hjelp av bistandsadvokaten eller en egnet erstatningsadvokat.

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som forestår utbetalingen.

Hva det kan søkes erstatning for

Det bør alltid sjekkes ut om det er grunnlag for å kreve erstatning for følgende:

 • Behandlingskostnader og medisiner
 • Inntektstap (også fremtidig)
 • Hjemmearbeid
 • Menerstatning
 • Oppreisning
 • Materielle skader

Advokaten kan hjelpe til å sortere ut de kravene som er relevante, og til å beregne dem.

Kontakt erstatningsadvokat i Halden

Det er flere godt etablerte advokatfirmaer i Halden, som Wang & Holm Olsen AS.

Du kan også ta en konsultasjon om saken din på Advokatvakten i Halden. Sistnevnte holder til på Servicesenteret i Storgata 8 på mandager.

Du kan også se litt utover nærmiljøet og kontakte et advokatfirma i hovedstaden med kompetanse på feltet.

Nyttige lenker:

Vanlige spørsmål

Hva gjør Kontoret for voldsoffererstatning?

Kontoret betaler ut din voldsoffererstatning uansett om gjerningspersonen har økonomisk evne eller ikke.

Hva kan jeg få hjelp til på advokatvakten?

Normalt får du en konsultasjon på opptil 30 minutter om din sak.

Hvor mye må jeg betale på Advokatvakten?

Du betaler ikke noe for den innledende konsultasjonen. Hvis advokaten forfølger saken videre vil han beregne et salær ut fra sine egne priser.

Hvor mye koster en erstatningsadvokat?

Det enkelte advokatfirma har sine egne salærsatser. Du vil imidlertid i mange tilfeller får dekket omkostningene av forsikringsselskap eller andre instanser. Advokaten hjelper deg å finne ut dette.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!