Erstatningsadvokater i Lillestrøm

Flyfoto av Lillestrøm

Lillestrøm har lenge vært et trafikknutepunkt på veien til Gardermoen/Eidsvoll. Fra 1. januar 2020 ble det også den fjerde største kommunen i Viken etter sammenslåingen av de tidligere kommunene Skedsmo, Sørum og Fet. Den store befolkningstettheten i disse tidligere Akershuskommunene har også ført til at det er stort felt av erstatningsadvokater som tilbyr sine tjenester.

Ulike former for erstatning

De fleste erstatningssakene som får oppmerksomhet gjelder personskader. Her ligger det også gode muligheter for å få dekket advokat-kostnader gjennom forsikringen eller andre ordninger.

Erstatningsadvokater jobber imidlertid også med tingskader, generelt skadeverk og selvfølgelig også erstatninger i kontraktsforhold.

Trafikkskader i Lillestrøm

Det er et stort veinett, mye trafikk og flere riksveier som går gjennom kommunen. Ved trafikkulykker vil trafikkførernes ansvarsforsikring kunne dekke kravene som måtte komme om erstatning som følge av personskade.

Behandling av forsikringsoppgjør er likevel ingen kurant affære. Behandler skal ta stilling til graden av skyld, beregne tap av lidt og fremtidig inntekt, utgifter til behandling og alle andre mulige utgifter som følge av ulykken.

Det er også mye opp til den skadelidte å opplyse saken. Mange ønsker å la seg bistå av en erstatningsadvokat i denne prosessen.

Advokatutgifter i trafikkskadesaker dekkes ofte av forsikringen.

Erstatning for yrkesskade

Du vil være direkte forsikret gjennom arbeidsgiver for ulykker eller skader du pådrar deg når du jobber. Denne forsikringen kan dekke de fleste insidenter, og suppleres også av en egen yrkesskadeerstatning fra Nav.

Så langt skaden din kan relateres til jobben du utfører, er du derfor godt beskyttet mot inntektstap. Det er lurt å være nøye med å få alle mulige krav om erstatning vurdert.

Der du har blitt varig skadet. kan det være aktuelt å søke menerstatning i ettertid.

Vold og andre straffbare handlinger

Vold og overgrep kan gi store fysiske og psykiske skader. Det kan det kreves erstatning for i forbindelse med straffesaken mot gjerningspersonen.

Fordelen her er at den erstatningen du eventuelt innvilges blir utbetalt av det offentlige. Det gjøres av Kontoret for voldsoffererstatning. Man behøver altså ikke forholde seg til gjerningspersonen eller til et forsikringsselskap.

Når du blir skadet som pasient

Det er høy kapasitet på Akershus Universitetssykehus (Ahus) som dekker Lillestrømområdet. Feil kan likevel skje, og det kan gi store konsekvenser for den som blir utsatt for dem.

Her er det likevel et sikkerhetsnett gjennom Norsk pasientskadeerstatning (NPE). En del byråkrati er det imidlertid for å få gjennomslag. Det skal som regel både medisinsk og juridisk ekspertise til for å fastslå at legen eller sykehuset har gjort en feil.

Gode erstatningsadvokater i Lillestrøm og det tidligere Skedsmo

Det er relativt god advokattetthet i Lillestrøm. Noen jobber også spesielt med personskader, som advokat Owe Halvorsen i Advokatfirmaet Halvorsen & co. Dessuten er det mulig å bestille time hos Advokatvakten i Lillestrøm.

Du er heller ikke avhengig av å finne en advokat akkurat i Lillestrøm. I Oslo er det et stort utvalg av advokater som jobber utelukkende med erstatningssaker.

Noen nyttige kontakter i Lillestrøm

I forbindelse med personskader kan det være flere ting enn akkurat erstatning du fyller hodet med. Her er noen nyttige kontaktopplysninger til instanser som kan hjelpe.

Vanlige spørsmål

Når kan jeg søke voldsoffererstatning?

Du kan søke voldsoffererstatning etter å ha blitt påført fysisk eller psykisk skade etter en straffbar handling. Det inkluderer også seksuelle overgrep.

Hvor kan jeg søke om voldsoffererstatning?

Krav om voldsoffererstatning fremmes i forbindelse med straffesaken. Der dette ikke er mulig, kan det sendes til Kontoret for voldsoffererstatning.

Kan jeg få hjelp til å søke om voldsoffererstatning?

Du får hjelp fra en bistandsadvokat under straffesaken. Kontoret for voldsoffererstatning kan også innvilge advokatutgifter.

Hva koster det å bruke Advokatfirmaet Teigstad i en erstatningssak?

Du vil ofte få dekket det vesentlige av kostnadene fra forsikringsselskapet eller andre instanser, foruten viss egenandel. Ta kontakt slik at vi kan gi deg et bedre anslag for din sak,

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!