Erstatningsadvokater i Trondheim

Brygger og speilblankt hav i Trondheim

Trondheim er landets tredje største by og det naturlige senteret for Midt-Norge. Trondheim er Norges fjerde største tettsted, slått av Oslo, Bergen og Stavanger/Sandnes. Det er også mange erstatningsadvokater som har lokalisert sin virksomhet i byen som ligger 43 mil nord for Eidsvoll.

I tillegg er det også landsdekkende advokatfirmaer med en høy grad av spesialisering i erstatningsspørsmål som også tar saker i Trondheimsområdet og i Trøndelag for øvrig.

Omfanget av erstatningssaker

Saker om erstatning utgjør et bredt juridisk felt, konfliktfylt som det er. Det omfatter både ansvarsforhold for personskader og uoverensstemmelser i kontraktsretten.

Behovet for advokathjelp er etterspurt i tilfeller der partene ikke kommer til enighet og der det hersker tvil om forsikringsselskapenes utmåling av erstatningsbeløpene.

Les også: Dette gjør du dersom du mottar et krav om erstatning.

I det følgende omtales forskjellige typer erstatning som er de hyppigst forekommende i Trondheim som i resten av landet.

Yrkesskade og erstatning

Yrkesskade og yrkessykdommer er blant de tilfellene som er godt dekket erstatningsmessig, i og med at det foreligger en egen lov, yrkesskadeforsikringsloven, som omhandler dette.

I denne fremkommer det blant annet at arbeidsgivere er pliktige til å tegne en slik forsikring. Det sikrer deg for at det er dekning for utbetaling av yrkesskadeforsikring.

I tillegg er du også dekket som medlem av Folketrygden. Den erstatningen du får gjennom denne utbetales av Nav. Den vil dels overlappe og dels utfylle erstatningen fra forsikringsselskapet. Du kan få menerstatning både fra NAV og fra yrkesskadeforsikringsselskapet.

Erstatning etter vold eller overgrep

Har du blitt utsatt for en straffbare handling, kan du være berettiget til erstatning fra gjerningspersonen eller fra KFV. Denne utbetales fra det statlige Kontoret for voldsoffererstatning. Vi har skrevet en egen artikkel om erstatning ved vold.

Her kan det være greit å vite at det ikke bare er saker hvor du har lidt økonomisk tap du kan bli tildelt erstatning for. Økonomisk kompensasjon for de belastninger du har blitt offer for kan i tillegg gis i form av menerstatning og oppreisning.

Trafikkulykker i Trondheim

Det er mye trafikk i Trønder-hovedstaden. Herav følger uvegerlig mange saker om erstatning etter trafikkulykker og andre uhell i trafikken.

Der det er personskade kan motpartens eller eget forsikringsselskap dekke de tap du har lidt og kompensere for skader du har blitt påført. Det kan dog til tider bli en disputt om de summene forsikringsselskapet kommer fram til. I slike tilfeller kan det være lurt å konferere med en advokat.

Erstatning for økonomisk tap

Dersom noen kan pekes ut som ansvarlig for den skaden du har lidt eller blitt påført, kan du kreve erstatning for alle økonomiske tap som følger av denne.

Les også: Dersom du har blitt utsatt for skade ved utøvelse av sport eller idrett.

Det innebærer alle kostnader til behandling og rene inntektstap du måtte ha. Dersom du har varige skader, må erstatningskravet også gjelde alle fremtidige tap.

Menerstatning og oppreisning

I tillegg til målbare økonomiske tap, kan du avhengig av hva slags skade du har blitt utsatt for kreve menerstatning eller oppreisning.

Menerstatning er en kompensasjon for tap av livsutfoldelse. Reduserer skaden din evne til å delta i normale fritidsaktiviteter, kan det hende du har krav på dette.

Du kan kreve oppreisning i tillegg der handlingen er krenkende eller du har vært utsatt for et ekstraordinært ubehag.

Advokathjelp med erstatning

Det er flere profilerte advokater som tar erstatningssaker i Trondheim. Herunder finner vi Advokatfirmaet Robertsen og Advokatfirmaet Strand.

Du kan også få hjelp og støtte av personskadeforbundets fylkeslag for Trøndelag.

Det er også et krisesenter i Trondheim for de som har blitt utsatt for vold eller overgrep. Det er i tillegg en advokatvakt her.

Trondheim tinghus

Saker som kommer for retten i Trondheim behandles i av Trøndelag tingrett som har sin beliggenhet i Trondheim tinghus i Munkegata  20.

Tinghuset ble innviet med rettssaken mot Henry Rinnan og hans medsammensvorne i landsvikeroppgjøret etter krigen.

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for å få erstatning?

Det må foreligge et ansvarsforhold, normalt et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom disse.

Hvor kan jeg søke om voldsoffererstatning?

Du fremmer erstatningskravet under straffesaken mot gjerningspersonen.

Hva gjør jeg hvis gjerningspersonen er ukjent?

Ved ukjent gjerningsperson kan det søkes om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Må jeg bruke en lokal advokat for å søke om erstatning?

Nei. Erstatningssaker kan føres uten lokal tilknytning.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!