Kreve erstatning fra arbeidsgiver

En arbeidsgiver som har et møte med sine ansatte

Arbeidsgiver kan risikere å bli erstatningsansvarlig overfor sine arbeidstakere for flere ulike forhold. De vanligste vil være når en arbeidstaker fremmer et krav mot arbeidsgiver på grunn av ugyldig oppsigelse, ulike former for mobbing og trakassering eller der en arbeidsgiver er blitt yrkesskadet. 

Hvilke forhold kan en arbeidstaker få erstatning for?

Arbeidsgiver hefter for for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Ansvaret ilagt arbeidsgiver gjelder også for rent interne forhold.

«I en særstilling står interne uoverensstemmelser mellom ansatte som resulterer i at en av dem blir skadet. Hvor skaden har direkte sammenheng med arbeidssituasjonen, vil det normalt medføre ansvar for arbeidsgiveren. Skaden kan være en direkte legemsskade, eller psykiske skader gjennom mobbing, trakassering mv.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012, s. 216.

Under vil tre ulike forhold arbeidsgiver kan bli erstatningsrettslig ansvarlig for bli presentert. Det er ikke en uttømmende liste, noe som betyr at det er flere handlinger som kan føre til et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Ugyldig oppsigelse

Formkravene for en gyldig oppsigelse følger av arbeidsmiljøloven § 15-4. Virkningene av formfeil ved oppsigelse følger av § 15-5, herunder retten til å kreve erstatning i bestemmelsens nr. 2.

Hvor stor erstatningen skal være er regulert i § 15-12. Bestemmelsen gir anvisning på at erstatningen skal fastsettes skjønnsmessig, noe som betyr at det må foretas en konkret helhetsvurdering for hver enkelt sak. Av § 15-12 nr. 2 følger det at relevante momenter ved utmålingen er arbeidstakerens «økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig».

Mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen er dessverre noe som skjer hyppigere enn ønsket. Dersom arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for mobbingen vil det rettslige grunnlaget for dette være arbeidsgiveransvaret som er hjemlet i skadeerstatningsloven § 2-1. Arbeidsgiveransvaret går ut på at arbeidsgiver svarer for «skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren». Foregår det mobbing på arbeidsplassen kan dermed arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig.

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til et godt miljø på arbeidsplassen og arbeidsgiver har et overordnet ansvar for at kravene som stilles overholdes. Et av disse kravene er at mobbing på arbeidsplassen ikke skal finne sted.

Yrkesskade

For at det skal være tale om en yrkesskade må tre kumulative vilkår være oppfylt. Det må være en skade som skjer mens «arbeidstakeren er i arbeid, på arbeidsplassen i arbeidstiden». Vilkåret «i arbeidstiden» må tolkes litt viere enn det ordlyden gir anvisning på.

Typiske yrkesskader vil for eksempel være:

 • Bruddskader
 • Hodeskader
 • Hørselskader
 • Psykiske skader som blant annet mobbing

Hva kan jeg kreve erstattet?

Erstatning skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt. I noen tilfeller vil du også kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap dersom vilkårene for det er oppfylt.

Økonomisk tap

Dersom saken går til domstolene skal det erstatningskravet omfatte det økonomiske tapet frem til domsavsigelse. I de tilfeller arbeidstakeren blir stående uten arbeid i en lengre periode etter domsavsigelse kan man også kreve dette tapet erstattet.

De vanligste erstatningsformene vil i disse tilfelle være:

 • Erstatning for tapt inntekt
 • Erstatning for fremtidig inntektstap

Ikke-økonomisk tap

I enkelte tilfeller vil du kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap dersom vilkårene for det er oppfylt. Det vil si at du kan kreve erstatning selv om du ikke har lidt et økonomisk tap. Disse erstatningspostene er:

Ta kontakt med en av våre advokater

Ønsker du å fremme et erstatningskrav mot din arbeidsgiver kan du ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsrettsadvokater. Vi kan bistå deg i å fremsette riktig krav og innhente nødvendig dokumentasjon for kravet ditt. Du kan ta kontakt med en advokat på telefon eller e-post, eller fylle ut skjema under slik at vi kan kontakt deg.

Les også om erstatning ved brudd på personvern.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver?

Det kan du. Det er flere ulike forhold og hendelser som du kan kreve erstatning for. Både ugyldig oppsigelse, mobbing og yrkesskader vil være ting du kan søke erstatning for fra arbeidsgiver forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Trenger jeg advokat i erstatningssaker mot en arbeidsgiver?

Det vil ofte være en fordel å benytte seg av en advokat i slike tvister i og med at konfliktnivået som regel er blitt ganske høyt. En advokat kan sørge for at du får den erstatningen du har krav på, og at ikke en arbeidsgiver prøver å lure seg unna kravet.

Kan jeg kreve erstatning for både økonomisk tap og ikke-økonomisk tap?

Så fremt vilkårene er oppfylt vil du kunne kreve erstatning for begge disse. Du kan ikke få erstatning for samme skade to ganger, men dersom du har lidt et økonomisk tap, men også fått et skade som oppfyller vilkårene for menerstatning og/eller oppreisning vil du kunne få dette også.

Hvor mye vil jeg kunne få i erstatning?

Hvor mye du vil få i erstatning vil variere fra sak til sak. Erstatningen skal fungere som kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt. Hvor mye dette vil være på vil variere fra hver enkelt sak, og det vil derfor ikke være mulig å oppgi en konkret sum. Du kan ta kontakt med en av våre advokater og så vil vi hjelpe deg med å fremsette riktig krav til din arbeidsgiver.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19909/156196.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22207/3/91144.pdf

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!