Erstatning for tapt arbeidsinntekt?

En mann holder en tom pengebok etter tapt arbeidsinntekt

Har du vært utsatt for en ulykke eller annen hendelse som har medført at du har tapt arbeidsinntekt? I så fall kan det hende at du har krav på erstatning. Som regel vil tilfellene av tapt arbeidsinntekt knytte seg til erstatningskrav utenfor kontrakt.

Hva er tapt arbeidsinntekt?

Tapt arbeidsinntekt vil som regel forekomme som en konsekvens av at arbeidstakeren har mistet muligheten til å arbeide. Dermed vil vedkommende naturligvis motta en lavere inntekt enn den opprinnelige arbeidsinntekten. Dersom du har tapt arbeidsinntekt som følge av en skadevoldende handling, er vilkåret om økonomisk tap oppfylt. Økonomisk tap er et av vilkårene for å kreve erstatning, sammen med årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag.

Skadesersatningsloven § 3-1 gir den som er utsatt for inntektstap rett til å kreve erstatning.

Yrkesskade er et eksempel på skade som kan medføre tapt arbeidsinntekt.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Når kan du kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt?

«I rettspraksis og juridisk teori er det i dag nokså vanlig å oppstille tre grunnvilkår for erstatning. Det må foreligge (1). ansvarsgrunnlag, (2). årsakssammenheng av en viss kvalitet mellom ansvarsgrunnlaget og skaden/tapet, og (3). erstatningsrettslig relevant skade/tap.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016, s. 34.

Dersom du kan vise til at du har lidt et økonomisk tap, vil det ett av de tre alminnelige vilkårene for erstatning være oppfylt. I tillegg må det kunne påvises ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng.

Ansvarsgrunnlag

Ved siden av økonomisk tap, må det foreligge ansvarsgrunnlag. Dette vilkåret er til for å plassere ansvaret for å betale erstatningen hos rette vedkommende. Enten kan den skadevoldende bli erstatningsansvarlig på grunn av skyld, eller uavhengig av skyld. Hvilket ansvarsgrunnlag som eventuelt kommer til anvendelse avhenger av forholdene i den konkrete saken.

For tilfellene der det er arbeidsgiver som har medført skaden, vil arbeidsgiver eventuelt blir erstatningsansvarlig etter et av ansvarsgrunnlagene. Dersom det er en tilfeldig skadevolder, vil det samme gjelde.

Årsakssammenheng

For å kunne kreve erstatning som følge av tapt arbeidsinntekt er det et siste vilkår om at det må foreligge tilstrekkelig årsakssammenheng. Dette kravet oppstilles for å beskytte skadevolder mot urimelige erstatningskrav som ikke er tilstrekkelig forankret i den skadevoldende hendelsen. Vilkåret innebærer at det må være nær nok sammenheng mellom den ansvarsbetingende hendelsen og skaden som har medført den tapte arbeidsinntekten.

Oppfylte vilkår

Dersom vilkårene for erstatning er oppfylt, vil du som regel ha et erstatningskrav i behold som følge av din tapte inntekt. Kravet kan fremmes mot arbeidsgiver eller annen skadevolder, avhengig av hvem som er ansvarlig for skaden som har medført din tapte arbeidsinntekt.

Eksempler på skader som medfører tapt arbeidsinntekt

Fysiske skader er et eksempel på skader som kan medføre tapt arbeidsinntekt. Dersom du ikke er i stand til å komme deg på jobb fysisk, vil skaden følgelig medføre at du utgangspunktet ikke er i stand til å opprettholde den samme inntekten som før. Også psykiske skader kan medføre tapt arbeidsinntekt. Dersom du er utsatt for en skadevoldende handling som medfører psykiske skader, kan det også være en erstatningsrelevant skade.

Advokathjelp

Dersom du er usikker på om du kan kreve erstatning for tapt arbeidsinntekt, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Du kan enten henvende deg på telefon, per e-post eller gjennom skjemaet på våre nettsider. Vi kan bidra til å fastlegge hvorvidt du har et erstatningskrav i behold, og fremme kravet overfor rette vedkommende. Som regel vil forsikringen dekke deler av advokatutgiftene i erstatningssaker.

Vanlige spørsmål

Hva er tapt arbeidsinntekt?

Tapt arbeidsinntekt er tap av lønn fra arbeidsgiver. I flere tilfeller kan arbeidstaker kreve erstatning fra skadevolder, for å gjenopprette den økonomiske ubalansen den tapte arbeidsinntekten har medført vedkommendes private økonomi.

Kan jeg kreve erstatning som følge av tapt arbeidsinntekt?

Dersom du i tillegg til det økonomiske tapet, kan påvise at det foreligger ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, vil du sannsynligvis ha krav på erstatning som følge av tapt arbeidsinntekt.

Hvem skal jeg rette erstatningskravet mot?

Erstatningskravet bør rettes mot skadevolder. I noen tilfeller kan det være arbeidsgiver som er ansvarlig for skaden, og i andre tilfeller vil det være en tilfeldig person eller aktør.

Hvor mye kan jeg kreve erstattet?

Som regel vil erstatningsbeløpet avhenge av hvor stort tap av arbeidsinntekten skaden har medført. Beløpet på den tapte arbeidsinntekten vil være en pekepinn på hvor mye erstatning som kan kreves.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, Oslo, 2016.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18765/101506.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!