Kreve erstatning fra arbeidstaker?

En advokat og en arbeidstaker diskuterer vilkårene om erstatning

Ikke sjelden volder en arbeidstaker skade som medfører økonomisk tap for arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 14-15 regulerer i hvilke tilfeller en arbeidsgiver kan gjøre trekk i en arbeidstakers lønn og feriepenger ved slik skade. Her gis en oversikt over de nærmere vilkårene for å kunne gjøre dette. 


Arbeidsgiveransvaret

«I Norge – som i mange land – er en arbeidsgiver ansvarlig uten hensyn til skyld (dvs. på objektivt grunnlag) for de skader som en arbeidstaker ved forsett eller uaktsomhet volder under sitt arbeid». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 191. 6. utgave Med bistand av Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Denne artikkelen vil i motsetning til å ta for seg hvilke tap arbeidsgiver plikter å erstatte på vegne av sin arbeidstaker, vil denne artikkelen omhandle hvilke tilfeller der en arbeidsgiver kan gjøre trekk i en arbeidstaker lønn og feriepenger ved en skade.

Arbeidsmiljøloven § 14-15

Arbeidsmiljøloven § 14-15 regulerer overordnet utbetaling av lønn og feriepenger til arbeidstakere. Hovedregelen er at en arbeidsgiver ikke skal kunne trekke sine ansatte i lønn. Unntak fra dette finnes riktignok i § 14-15 annet ledd. Her angis i hvilke tilfeller dette likevel kan skje. Mest interessant i vår sammenheng er annet ledd bokstav e om trekk grunnet en arbeidstakers erstatningsansvar for skade/tap. I det videre kan du lese mer om de nærmere vilkårene som gjelder i slike tilfeller.

De ulike vilkårene

Vilkår 1

For det første er det et vilkår for at arbeidsgiver skal kunne gjøre trekk i lønn og feriepenger at arbeidstaker har forvoldt skaden i forbindelse med arbeidet. Skaden må altså kunne sies å ha skjedd som ledd i/være relatert til arbeidet. Skader som er voldt på fritiden gir altså ikke grunnlag for trekk.

Vilkår 2

For det andre må arbeidstaker ha påført virksomheten tap ved enten forsettlig eller grovt uaktsom opptreden. Opptredenen vil anses forsettlig dersom det kan påvises at arbeidstaker med vitende og vilje påførte virksomheten det aktuelle tapet.

Hvorvidt det er tale om grov uaktsomhet må avgjøres konkret ut fra den opptreden som er utvist av arbeidstaker. En retningslinje for vurderingen er riktignok at det må foreligge et markert avvik fra normal og forsvarlig opptreden. Som målestokk for hva som anses som normal og forsvarlig opptreden er hva en allminnelig fornuftig person ville ha gjort i tilsvarende situasjon. Grove avvik fra dette tilsier at det foreligger grov uaktsomhet.

Merk! Vilkåret om forsett/grov uaktsomhet medfører at det skal en god del til før arbeidsgiver kan gjøre trekk i lønn og feriepenger. Det er en høy terskel. Dette innebærer videre at skader som følge av hendelige uhell eller alminnelig uaktsomhet ikke kan kreves erstattet ved lønnstrekk.

Vilkår 3

Det tredje vilkåret er at erstatningsansvaret må være skriftlig anerkjent av arbeidstakeren. Alternativt kan erstatningsansvaret være fastsatt ved dom. Dette tredje vilkåret vil også være oppfylt dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling. Rettsstridig fratredelse foreligger der det ikke forelå grunnlag for arbeidstaker til å fratre stillingen i virksomheten på det aktuelle tidspunkt; arbeidstaker overholder eksempelvis ikke oppsigelsestiden.

Begrensninger i trekk-adgangen

Arbeidsmiljøloven § 14-15 tredje ledd inneholder en viktig begrensning for arbeidsgivers adgang til å gjøre trekk. Begrensningen er altså først og fremst relevant dersom man er kommet til at vilkårene gjennomgått ovenfor er oppfylt; det foreligger trekk-adgang. Er dette tilfellet, skal trekket begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke med sikkerhet får dekket sitt fulle økonomiske tap. Har arbeidstaker behov for å beholde deler av summen for å sikre underhold til seg og husstanden sin, må arbeidsgiver respektere dette.

Drøftelsesplikt

Bestemmelsens fjerde ledd fastslår en drøftelsesplikt for arbeidsgiver overfor arbeidstaker. Bestemmelsen gjelder særskilt for tilfeller der arbeidsgiver har krav på erstatning overfor arbeidstaker, jf. § 14-15 første ledd bokstav e (gjennomgått ovenfor). Arbeidsgiver plikter å drøfte grunnlaget for trekket, samt beløpets størrelse med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidstaker selv ikke ønsker det; da bortfaller arbeidsgivers drøftelsesplikt.

Kontakt oss for bistand

Har du ytterligere spørsmål knyttet til arbeidsgivers krav på erstatning overfor arbeidstaker eller til erstatning mer generelt? Våre advokater jobber daglig med ulike erstatningssaker og hjelper deg gjerne! Det er både gratis og uforpliktende å ta kontakt med oss. Skulle det være behov for bistand ut over en første samtale, vil utgifter til dette trolig dekkes av ulike forsikringsordninger du allerede har. Dette sjekker vi selvfølgelig opp for deg ved behov. Kontakt oss på telefon, e-post eller gjennom kontaktskjemaet like under.

Les også: Erstatning for ulovlig permittering

Vanlige spørsmål

Kan en arbeidstaker bli erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiver?

Ja. En arbeidstaker kan på visse vilkår bli erstatningsansvarlig overfor arbeidsgiveren sin. Erstatningsansvaret innebærer at arbeidsgiver, dersom vilkårene er oppfylt, kan gjøre trekk i arbeidstakerens lønn og feriepenger. Vilkårene for dette er angitt i arbeidsmiljøloven § 14-15 første ledd bokstav e, se nedenfor.

Hva er vilkårene for arbeidstakers erstatningsansvar overfor arbeidsgiver?

Tre vilkår må være oppfylt for at en arbeidsgiver skal ha krav på erstatning overfor arbeidstaker, herunder at arbeidsgiver skal kunne gjøre trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger. For det første må arbeidstaker ha voldt skaden i forbindelse med arbeidet han er ansatt til å gjøre. For det andre må skaden være voldt enten forsettlig eller grovt uaktsomt. For det tredje må erstatningsansvaret enten være skriftlig anerkjent av arbeidstakeren eller være fastsatt ved dom. Alternativt vil det tredje vilkåret være oppfylt dersom arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.

Er det en beløpsmessig avgrensning for arbeidstakers erstatningsansvar?

Ja. Arbeidsgiver kan ikke gjøre slike trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger som gjør at arbeidstaker ikke har det han med rimelighet trenger til underhold for seg selv og sin husstand. Det kan altså kun gjøres trekk i den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger.

Har arbeidsgiver noen plikter overfor arbeidstaker ved krav på erstatning?

Skal man som arbeidsgiver gjøre trekk i lønn og/eller feriepenger til en av sine arbeidstakere på grunnlag av skade som arbeidstakeren har påført virksomheten, har man en drøftelsesplikt overfor arbeidstaker. Plikten innebærer at både grunnlaget for trekket, samt beløpets størrelse skal drøftes med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte. Denne plikten gjelder likevel ikke dersom arbeidstakeren ikke selv ønsker å drøfte dette.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2006.

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

master-240415.pdf (uio.no)

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!