Erstatning etter arbeidsulykke?

En kvinne ligger på gulvet på en arbeidsplass med en skadet albue etter en arbeidsulykke

Har du blitt utsatt for en ulykke i forbindelse med arbeidet ditt? Da kan det hende at du har krav på erstatning som følge av arbeidsulykken. Erstatningskravet kan i så fall rettes mot arbeidsgiver.

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke kan defineres som en ulykke som skjer i arbeidstiden, i tidsrommet der arbeidstakeren utfører arbeidsoppgavene sine. Dersom det oppstår ulykke i dette tidsrommet, kan arbeidsgiver bli økonomisk ansvarlig for et eventuelt erstatningskrav som oppstår. Arbeidsulykke kan også medføre såkalt yrkesskade.

Du kan lese mer om yrkesskade på våre nettsider her.

Erstatning fra arbeidsgiver

Dersom du havner i en arbeidsulykke i arbeidstiden, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiver. Erstatningen er betinget av at de alminnelige vilkårene for erstatning er oppfylt. De alminnelige vilkårene er økonomisk tap, årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag.

«Det er bare personskaden som skal erstattes, skade på klær eller andre gjenstander faller utenfor dekningsområdet». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s. 191. 5. utgave, 2005.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Økonomisk tap

For at du skal kunne kreve erstatning, er det en forutsetning at du kan dokumentere at du har lidt et økonomisk tap som følge av ulykken. Et økonomisk tap vil typisk være tap av inntekt over en periode, eksempelvis fordi ulykken har medført skade som gjør det umulig å arbeide.

Årsakssammenheng

I den ulovfestede erstatningslæren er det et vilkår om årsakssammenheng. I dette ligger at det må være tilstrekkelig sammenheng mellom arbeidsulykken og skaden som er pådratt. Dette vilkåret er til stede for å beskytte arbeidsgiver, slik at vedkommende skal unngå å bli erstatningsansvarlig for skader som ikke har sammenheng med arbeidet.

Ansvarsgrunnlag

I tillegg må det foreligge ansvarsgrunnlag. Det vil si at det enten må påvises skyld hos en ansvarlig, eller at ilegges ansvar uten at arbeidsgiver er ansvarlig for hendelsen. Poenget med vilkåret er at noen må stå ansvarlig for å betale erstatningen.

Les om gjenopptakelse av yrkesskadesak her.

Eksempler på erstatning etter arbeidsulykke

Som nevnt må det foreligge et økonomisk tap for å kreve erstatning. Flere arbeidsulykker kan forårsake skader som medfører økonomisk tap for den skadelidte. Fysiske skader som medfører at en ikke har mulighet til å arbeide er et typisk eksempel på skade. Også psykiske skader kan omfattes. En arbeidstaker som har blitt traumatisert som følge av arbeidsoppgavene, og dermed ikke lenger fungerer normalt, kan også ha krav på erstatning.

Hvordan fremme erstatningkravet?

Erstatningskravet bør fremsettes skriftlig, og inneholde en begrunnelse for kravet. Kravet bør begrunnes med henvisning til erstatningsvilkårene, og en redegjørelse for hvorfor disse er oppfylt. Kravet vil vanligvis rettes mot arbeidsgiver.

Advokathjelp

Dersom du er usikker på om du har et erstatningskrav i behold overfor arbeidsgiver, kan du ta kontakt med en av våre advokater. Vi kan bistå deg med å fastlegge hvorvidt du har en sak, og eventuelt fremsette erstatningskrav overfor arbeidsgiver. Ofte vil forsikringen dekke deler av advokatkostnadene i erstatningssaker.

Les om betydningen av sakkyndige ved yrkesskadeerstatning her.

Vanlige spørsmål

Hva er en arbeidsulykke?

En arbeidsulykke er en ulykke som oppstår i arbeidstiden, som regel i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver.

Kan jeg få erstatning for arbeidsulykke?

Dersom du har vært involvert i en arbeidsulykke, kan det hende at du har krav på erstatning. Et erstatningskrav fordrer at vilkårene for erstatning er oppfylt, herunder årsakssammenheng, ansvarsgrunnlag og økonomisk tap.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning, avhenger av det økonomiske tapet du har lidt som følge av arbeidsulykken. Det må dermed vurderes konkret i den enkelte sak.

Hvordan fremmer jeg erstatningskravet?

Kravet om erstatning som følge av arbeidsulykker fremmes normalt mot arbeidsgiver. Kravet bør fremmes skriftlig, og inneholde en henvisning til erstatningsvilkårene.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave, 2005.

Fougner, Jan. Gir mer straff færre alvorlige arbeidsulykker? Lov og rett, 2013-02-11, (Vol. 53 (2), s. 131-151.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!