Årsakssammenheng ved yrkesskade

En advokat diskuterer med en klient som har vært utsatt for en yrkesskade og ønsker å kreve erstatning

For å kunne kreve erstatning for yrkesskade må tre vilkår være oppfylt. Et av disse er at det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og den skaden/sykdommen du har fått. 

Hva er en yrkesskade?

«Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer». Kilde: NAV.

Det videre et vilkår at arbeidsulykken har skjedd eller den skadelige påvirkning har funnet sted mens skadelidte var yrkesskadedekket. Dette betyr at skadelidte må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§13-6 til 13-13. De aller fleste arbeidstakergruppene vil være yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold fordi arbeidsgiver plikter å tegne slik yrkesskadeforsikring.

Du kan lese mer om erstatning for yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Hva betyr årsakssammenheng?

Årsakssammenheng er et av de tre vilkårene som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning, og anses for å være selve inngangsbilletten for et erstatningskrav. Det er ofte i spørsmålet vedrørende årsakssammenheng at de store tvistene mellom skadelidte og forsikringsselskapene oppstår.

For at du skal ha krav på erstatning må det bevises at det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og den påståtte skaden/sykdommen. Vilkåret har to sider, det må vises til en faktisk årsakssammenheng og en rettslig årsakssammenheng.

De øvrige vilkårene er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap.

For mer informasjon om vilkårene for erstatning, les her.

Faktisk årsakssammenheng

Faktisk årsakssammenheng innebærer at skaden eller det må være en mer eller mindre direkte eller indirekte følge av ulykken. Hovedregelen for å konstatere faktisk årsakssammenheng er den såkalte betingelseslæren. Avgjørende er om skaden ikke ville skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. Det vil si at handlingen må være en nødvendig betingelse skaden. Dersom handlingen en nødvendig betingelse for skadens eller tapets inntreden, foreligger faktisk årsakssammenheng.

Rettslig årsakssammenheng

Videre må årsakssammenhengen vurderes ut fra en rettslig fremgangsmåte. Utgangspunktet for vurderingen er at det foreligger årsakssammenheng der hvor skal ikke ville ha skjedd hvis arbeidsulykken tenkes bort.

Det finnes likevel to unntak fra dette utgangspunktet. Det ene er adekvanslæren. Læren går ut på skaden ikke kan være for fjern, upåregnelig og avledet følge av den skadevoldende handlingen (her ulykken). Dersom det er tilfellet vil det ikke er rimelig å knytte ansvar til den.

Det andre unntaket er uvesentlighetslæren. Uvesentlighetslæren går ut på dersom skadehendelsen er en uvesentlig faktor for at skadene oppstår, kan det ses bort fra skadehendelsen og dermed forsikringsselskapets erstatningsansvar.

Advokathjelp

Har du vært utsatt for en yrkesskade og ønsker og kreve erstatning? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg i din sak mot forsikringsselskapet. Du kan når som helst ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Våre medarbeidere kan nås direkte på telefon eller e-post, ellers kan du fylle ut skjema under så vil vi ta kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis det er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet. Videre er det et krav at sykdommene faller inn under forskriften om yrkessykdommer.

Hva betyr årsakssammenheng?

Årsakssammenheng er et av de tre vilkårene som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning. For at du skal ha krav på erstatning må det bevises at det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og den påståtte skaden/sykdommen.

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Alle arbeidsgivere plikter å tegne en yrkesskadeforsikring på vegne av sine arbeidstakere. Dersom du skulle være så uheldig å bli utsatt for en yrkesskade eller sykdom, skal ditt erstatningskrav dettes mot det forsikringsselskapet der arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring.

Må jeg bruke advokat?

Erstatningssakene er ofte veldig kompliserte rent juridisk, og det vil være svært utfordrende å kjempe mot forsikringsselskapet som har egne spesialister som kun jobber med yrkesskade og erstatningssaker. Det vil derfor være hensiktsmessig for deg å benytte deg av en advokat som også har erfaring og er spesialisert på området.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2021.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20817/skjelsbek.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!