Årsakssammenheng i trafikkskader

En mann ligger på bakken etter en trafikkulykke som han senere vil kreve en trafikkskadeerstatning for

For å kunne kreve erstatning for trafikkskader er det tre vilkår som må være oppfylt. Et av disse er at det må foreligge årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden. Vilkåret er ofte et vanskelig juridisk spørsmål og det er som regel her det oppstår konflikt mellom skadelidt og forsikringsselskap. 

Erstatningskrav ved trafikkskader

Ved trafikkskader har du krav på å få dekket både personskader og materielle skader. Etter bilansvarslova plikter alle som har motorvogner å tegne en ansvarsforsikring. I trafikkskader foreligger det et objektivt ansvar, noe som betyr at ansvar ikke er betinget av uaktsomhet fra noen parter. Ethvert krav skal derfor rettes mot ansvarlig ansvarsforsikring.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkskader her.

Årsakssammenheng

For å kunne kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må være adekvat årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden.

For mer informasjon om de øvrige vilkårene for erstatning, kan du lese her.

De vanskeligste problemstillingene knytter seg oftes til om dette vilkåret er oppfylt. Kravet har to sider, det ene er den faktisk årsakssammenheng, den andre er rettslig årsakssammenheng.

Forskjellen på faktisk og rettslig årsakssammenheng

Den faktiske årsakssammenheng innebærer at skaden må være en direkte følge av ulykken. Vilkåret anses å være oppfylt dersom skaden ikke ville skjedd hvis handlingen tenkes bort. Dette ble blant annet uttalt av Høyesterett i Rt. 1992 s. 64 (P-pilledom II). 

«For at den påståtte skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden.» Kilde: Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

Den rettslig årsakssammenheng går ut på at tapet må være en påregnelig eller adekvat følge av skaden. I rettspraksis er dette blitt omtalt som at tapet må stå «i en rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig», jfr. Rt 1983. s. 205.

Våre advokater kan bistå deg

Har du vært utsatt for en trafikkskade og ønsker å kreve erstatning? Lurer du på om vilkårene for erstatning er oppfylt? Advokatene i Advokatfirma Teigstad er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg gjennom hele prosessen. Du kan ta kontakt direkte med en av advokatene på telefon eller e-post. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg, kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva innebærer vilkåret ¨årsakssammenheng¨?

Vilkåret innebærer at det må være årsakssammenheng mellom den skadegjørende handlingen og skaden. Vilkåret har to sider der det ene knytter seg til faktisk årsakssammenheng og det andre til rettslig årsakssammenheng.

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Erstatningskravet skal rettes mot det ansvarlige forsikringsselskapet. Det vil være det forsikringsselskapet der motorvognen har tegnet forsikringsselskap.

Hvem dekker eventuelle advokatutgifter?

Det er det ansvarlige forsikringsselskapet som skal dekke rimelig og nødvendig utgifter til advokat. Du kan derfor trygt ta kontakt uten å være redd for utgifter du selv blir ansvarlig for.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Med bistand fra Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!