Hva er årsakssammenheng?

En dommerhammer med teksten årsakssammenheng over

Grunnvilkårene for å kunne kreve erstatning er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Er det tale om erstatning i kontraktsforhold, må det dessuten foreligger et kontraktsbrudd. Adekvat årsakssammenheng er dermed et av grunnvilkårene for å kunne kreve erstatning både i og utenfor kontraktsforhold.


Hva er årsakssammenheng

Kort forklart er årsakssammenheng bindeleddet mellom ansvarsgrunnlaget, herunder skadehendelsen, og skadefølgene. Hva gjelder skadefølgene, kan dette være alt fra fysiske, psykiske eller økonomiske følger.

I kontraktsforhold, er det som regel en sentral årsak som fører til kontraktsbruddet. Selgeren har for eksempel levert for sent, slik at produksjonen ikke får startet tidsnok. Ved personskader kan dette stilles seg annerledes, idet kan det ofte foreligger flere mulige årsaker som forårsaker skaden og det økonomiske tapet. En person kan for eksempel vært utsatt for vold utøvd av flere skadevoldere på ulike tidspunkter. De mulige årsakene til skaden og det økonomiske tapet må da vurderes for å fastslå om det foreligger årsakssammenheng.

Faktisk og rettslig årsakssammenheng – todelt vurdering

Det erstatningsrettslige vilkåret om adekvat årsakssammenheng er toleddet. For det første må det foreligge en faktisk årsakssammenheng. For det andre må det foreligge en rettslig årsakssammenheng. For at vilkåret om årsakssammenheng skal være oppfylt, må det foreligge både faktisk og rettslig årsakssammenheng

Faktisk årsakssammenheng  

Kravet til faktisk årsakssammenheng innebærer at skaden/det økonomiske tapet må være en direkte eller indirekte følge av ansvarshendelsen. I kontraktsforhold er det sentrale om det økonomiske tapet er en direkte følge av kontraktsbruddet. Ved personskader er det sentrale om skaden er en direkte følge av ansvarsgrunnlaget.

Hovedregelen for å konstatere faktisk årsakssammenheng er den såkalte betingelseslæren. Dommen inntatt i Rt.1992.64 (P-pilledom II) er her veiledende. Høyesterett uttalte her at årsakskravet mellom en handling eller en unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom «skaden ikke ville skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte». Handlingen eller unnlatelsen må dermed være en «nødvendig betingelse» for at skaden inntrer. Dette ble fulgt opp av Høyesterett i Rt.2014.1134. Spørsmålet man stiller seg er dermed om ansvarshendelsen var en nødvendig betingelse for skaden eller det økonomiske tapet, herunder om skaden eller det økonomiske tapet ikke ville inntruffet om betingelsen tenkes borte.

«For at den påstått skadevoldende handling (eller unnlatelse) skal anses som årsak, må handlingen (eller unnlatelsen) være en nødvendig betingelse for skaden.» Kilde: Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten.

Når det foreligger flere samvirkende skadeårsaker, kan kravet til faktisk årsakssammenheng fremdeles være oppfylt. Det kan her skilles mellom utløsende og disponerende skadeårsaker. Såfremt de disponerende skadeårsakene var nødvendige betingelser for å fremkalle skaden eller det økonomiske tapet, vil kravet til faktisk årsakssammenheng være oppfylt.

Det er viktig å være oppmerksom på at man innenfor visse rettsområder opererer med andre årsakslærer. Her kan nevnes trygderetten, hvor man opererer med den såkalte hovedårsakslæren. Kort forklart innebærer hovedårsakslæren at den dominerende faktoren utpekes som årsak.

Rettslig årsakssammenheng

Foruten at det må foreligge en faktisk årsakssammenheng, må det også foreligge en rettslig årsakssammenheng. Kravet til rettslig årsakssammenheng viser til uvesentlighetslæren og adekvanslæren. Hva gjelder uvesentlighetslæren, er spørsmålet om den nødvendige betingelsen er så vidt vesentlig at det er naturlig å knytte ansvar til den. Adekvanslæren innebærer et krav til at skaden/det økonomiske tapet må være påregnelig og ikke for fjernt eller avledet fra ansvarshendelsen.

Hva gjelder adekvanslæren, vil begrepene og vurderingene går ofte over i hverandre. Som hjelp for tanken er det naturlig å kalle den begrensning som ligger i at risikoen for skaden må være synbar for skadevolder for påregnelighet, og den begrensning i at en skadefølge ikke kan være for fjern eller avledet som krav til adekvans. Uansett terminologi, er det er vilkår at skaden/det økonomiske tapet både er en adekvat og påregnelig skadefølge i relasjon til ansvarshendelsen.

Påregnelighetskravet kommer særlig til uttrykk i kjøpsloven § 67. Bestemmelsens første ledd første punktum slår fast at erstatning for kontraktsbrudd skal svare til det tap som den annen part er påført ved kontraktsbruddet. Dette prinsippet modifiseres imidlertid at generelle påregnelighetsprinsipper og regelen i annet punktum. Det heter her at det kun er tap som en med «rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet» som kan kreves dekket. Hovedpoenget er at skaden/det økonomiske tapet må være påregnelig for skadevolderen.

Kravet til adekvans kommer til uttrykk i Høyesterettspraksis. I Rt.1983.205 formulerte Høyesterett adekvanskravet slik at de enkelte tapsposter må stå i en «rimelig nær sammenheng med misligholdet; tapet må ikke være for fjernt, avledet eller upåregnelig».

Advokathjelp

Årsakskravet i erstatningsretten kan være vanskelig å få grepet på. Dersom du lurer på om du har et erstatningskrav, bistår vi med hjelp. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontrakt per telefon eller e-post, eller fyll inn skjemaet nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hva er årsakssammenheng?

Årsakssammenheng er bindeleddet mellom ansvarsgrunnlaget eller kontraktsbruddet og skadefølgene eller det økonomiske tapet. Det må være årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget/kontraktsbruddet og skadefølgene/det økonomiske tapet.

Hva er betingelseslæren?

Betingelseslæren går ut på at årsakskravet mellom en handling og en skade/det økonomiske tapet vanligvis er oppfylt dersom skaden/det økonomiske tapet ikke ville skjedd dersom handlingen tenkes borte. Handlingen må dermed være en «nødvendig betingelse» for at skaden inntrer.

Hva vil si at det må foreligge adekvat årsakssammenheng?

At det må foreligge adekvat årsakssammenheng betyr at skaden/det økonomiske tapet må være påregnelig for skadevolderen og at skaden/det økonomiske tapet ikke må være for fjernt eller avledet fra ansvarshendelsen.

Hva innebærer påregnelighetskravet?

Påregnelighetskravet innebærer at skaden/det økonomiske tapet må være påregnelig for skadevolderen. Er det økonomiske tapet helt upåregnelig for skadevolderen, kan han ikke pålegges erstatningsansvar.

Hva er vilkårene for erstatning?

For å kunne kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Er det tale om erstatning i kontraktsforhold, må det dessuten foreligge et kontraktsbrudd.

Kilder

Professor dr. juris Morten Kjelland, Årsakssammenheng og bevis i personskade-
erstatningsretten
.

Lødrup, Peter og Morten Kjelland. Lærebok i
erstatningsrett. 6. utg. 2009.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!