Avkortning av erstatning i trafikksaker

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet avkortning av erstatning i trafikksaker

Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at du har krav på full dekning for det økonomiske tapet du har lidt. Likevel kan det foretas avkortning i de sakene der du helt eller delvis har skyld i ulykken eller en skade. 

Hva er avkortning?

Avkortning av erstatningskravet vil si at det blir foretatt en reduksjon av erstatningen på grunnlag av egen medvirkning til skaden. Avkortning er derfor et unntak fra utgangspunktet om full dekning.

Reduksjon/avkortning i trafikksaker

Det rettslig grunnlaget for avkortning i trafikksaker reguleres i bilansvarslova § 7. Loven gjør rede for hvilke kriterier som må være oppfylt for at erstatningen skal kunne reduseres eller i sin helhet falle bort.

Bilansvarslova § 7 første ledd lyder slik:

«Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles». 

Terskelen etter bilansvarslova § 7 er altså «leggjast berre lite til last».

«Den rettspolitiske begrunnelsen er at bilansvaret er opprettet av hensyn til det alminnelige publikum til vern mot bilers spesielle farlighet. Dermed er det grunn til å la trafikkforsikringen bære følgene av «den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse». Nivået ligger et sted mellom alminnelig og grov uaktsomhet». Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett s. 528. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Ved vurderingen av om summen skal reduseres skal det altså tas utgangspunkt i skyldevne, årsakssammenheng og skyldkrav.

Et av hovedhensynene bak denne bestemmelsen er rettferdighet. Det ville vært urimelig og lite rettferdig dersom du skulle fått full erstatning i de tilfeller du selv har skyld i ulykken.

Du kan lese mer om erstatning i trafikksaker her.

Avkortning ved alkoholpåvirket tilstand

Alkohol og annen rus er en av hovedårsakene til de mest alvorlige trafikkulykkene vi ser på norske veier. I henhold til norsk rett og vegtrafikkloven anses man for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand dersom man han en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0,2 i promille.

En sjåfør som kjører påvirket av alkohol som overskrider promillegrensen vil ikke få erstatning dersom vedkommende visste, eller måtte vite at han/hun var under slik påvirkning. Det avgjørende er altså om sjåføren er «påvirket», og erstatningen kan derfor avkortes selv om promillegrenser ikke er nådd dersom sjåføren fremstår som påvirket.

Avkortning etter forsikringsavtaleloven

I og med at det er vanlig å ha andre private forsikringer, i tillegg til bilens ansvarsforsikring, vil også disse private forsikringene kunne avkorte forsikringsutbetalingen. Det rettslige grunnlaget er forsikringsavtaleloven § 13-9. Vilkårene for at forsikringsselskapet skal kunne avkorte er at de må sannsynliggjøre at forsikrede grovt uaktsomt har medvirket til at skaden skjedde, eller at skadeomfanget som følge av den forsikrede sine handlinger har blitt større.

Hva som ligger i begrepet grovt uaktsomt er av rettspraksis blitt omtalt som et markert avvik fra det som ville vært forsvarlig handlemåte for en alminnelig person i tilsvarende situasjon. Hvorvidt en person har handlet grovt uaktsom må vurderes konkret for hver enkelt sak.

Det gjøres unntak fra avkortning der vedkommende ikke forstår konsekvensene av sine handlinger enten på grunn av alder eller utilregnelighet.

Hvor mye av erstatningskravet kan avkortes?

I utgangspunktet kan kravet ditt helt eller delvis bli avkortet. Det vil si at forsikringsselskapet kan avkorte fra 0  til 100% av summen. Hvor mye summen blir avkortet må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand

Har forsikringsselskapet gjort deg oppmerksom på at de skal avkorte erstatningskravet ditt? Du kan ta kontakt med en av våre advokater spesialisert innenfor erstatningsrett for juridisk bistand slik at du er sikker på at du får den erstatningen du har krav på. Våre advokater kan nås på telefon eller e-post, eller så kan du fylle ut skjema så vil vi ta kontakt med deg.

Les også vår artikkel om personskade ved trafikkulykke her.

Vanlige spørsmål

Hva betyr avkortning?

Det vil si at det er foretatt en reduksjon av erstatningen på grunnlag av egen medvirkning til skaden. Utgangspunktet er at du skal få full dekning av ditt tap, og avkortning er derfor et unntak fra dette utgangspunktet.

Hvor mye av erstatningssummen kan avkortes?

I utgangspunktet kan erstatningskravet avkortes mellom alt fra 0-100%. Hvor mye avkortningen skal utgjøre må vurderes konkret fra sak til sak, der ulike momenter spiller inn i vurderingen.

På hvilken måte kan en advokat bistå meg?

Hvorvidt det skal foretas en reduksjon av erstatningskravet er en svært kompleks vurdering. Opplever du at forsikringsselskapet ønsker å avkorte uten at du forstår hvorfor eller er uenig i deres vurdering, kan en av våre advokater bistå deg slik at du får den erstatningen du har krav på.

Hvem skal betale advokaten?

I de tilfellene der du har vært utsatt for en trafikkulykke vil eventuelle utgifter du har til advokat være en utgift som inngår i erstatningskravet forsikringsselskapet får. Av disse utgiftene plikter forsikringsselskapet å dekke de rimelige og nødvendige utgiftene du måtte ha til advokatbistand.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett s. 528. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Frøseth, Anne Marie. Skadelidtes egenrisiko for avvik far gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 01/2018 (Volum 131).

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!