Avslag på yrkesskadeerstatning

En mann som har fått avslag på sin søknad om yrkesskadeerstatning diskuterer med en advokat

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade vil du ha krav på yrkesskadeerstatning. Likevel kan det oppstå situasjoner der du får avslag på yrkesskadeerstatning både fra NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet. Dette er et vedtak som kan omgjøres. 

Hva er en yrkesskade

En yrkesskade er en skade som skjer på jobb. Kravene for hva som anses å være en yrkesskade skal i utgangspunktet være det samme for NAV og ansvarlig forsikringsselskap, men i praksis kan man se at vurderingene kan være litt ulike. Forsikringsselskapet vil ikke være bundet av NAV sin godkjenning av skaden som en yrkesskade, men en godkjenning fra NAV vil være et godt argument for at forsikringsselskapet skal kategorisere skaden som en yrkesskade.

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere.

«Loven om yrkesskadeforsikring trådte i kraft 1. januar 1990. Loven påla arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper til fordel for ansatte i deres virksomhet». Kilde: Navland, Runar. Yrkesskade s. 126. Gyldendal, 1. utgave, 2020.

Yrkesskade og NAV

For å få skaden din godkjent som yrkesskade plikter arbeidsgiveren din å melde fra om skaden til NAV. Dette skal gjøres så raskt som mulig og senest innen ett år. Det er ikke alle arbeidsgivere som melder skaden inn til NAV, og det er derfor viktig at du som arbeidstaker og skadelidt følger opp slik at du er sikker på at det blir gjort, eller eventuelt melder inn selv. Dette gjøres ved å fylle inn ulike skjemaer som finnes på NAV sine sider.

Som nevnt vil ikke arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap være bundet av NAV sitt vedtak om godkjent yrkesskade. Det er derfor viktig at du melder yrkesskaden til forsikringsselskapet uavhengig av om du har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV.

I tillegg vil du ofte kunne kreve mer av forsikringsselskapet enn fra NAV. Det er fordi i tillegg til å kunne kreve erstatning for økonomisk tap kan du kreve erstatning for ikke-økonomisk tap, herunder menerstatning.

Hva betyr det at jeg har fått avslag på yrkesskadeerstatning?

Et avslag vil si at NAV ikke godkjenner sykdommen eller skaden du har blitt utsatt for som en yrkesskade/sykdom selv om lovens vilkår foreligger. Et avslag kan ha sin i rot i misforståelser, eller du kan ha fått et avslag fordi de faktiske forhold er mangelfulle eller ikke presist nok beskrevet. Mangelfull dokumentasjon kan også føre til at du får et avslag.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg får avslag?

Et slikt avslagsvedtak fra NAV kan påklages. I disse tilfellene vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en advokat slik at du er sikker på at de faktiske forhold blir tilstrekkelig redegjort for og at nødvendig dokumentasjon følger. Det er viktig at du i denne type saker overholder de oppgitte fristene slik at du ikke mister mulighetene til å klage på vedtaket og på den måte miste dine rettigheter.

Det er også verdt å merke seg at dersom NAV omgjør vedtaket vil de utgiftene du har hatt til advokat bli dekket.

Les her om fri rettshjelp ved klage til NAV

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du har fått avslag på din søknad om yrkesskadeerstatning

Har du fått avslag på din søknad om yrkesskadeerstatning og har spørsmål eller lurer på hvilke rettigheter du har fremover? Du kan ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale for en vurdering av avslaget. Advokatene kan nås på telefon eller e-post. Alternativt kan du fylle ut skjema under og så vil vi ta kontakt med deg.

Her kan du lese om ødelagte tenner som yrkesskade

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som skjer på jobb. Av NAV er yrkesskade definert som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Hva er betyr et avslag på yrkesskadeerstatning?

Et avslag på yrkesskadeerstatning er et vedtak fra NAV/forsikringsselskapet der det kommer frem at de ikke godkjenner skaden som en yrkesskade og at du derfor ikke oppfyller vilkårene til å kunne få yrkesskadeerstatning.

Kan et slikt vedtak omgjøres?

Et slikt vedtak kan innenfor oppgitte frister påklages. Du vil du få anledning til å ettersende mer presis dokumentasjon, eventuelt presisere de faktiske forhold på en tydeligere og mer presis måte. Dersom NAV/forsikringsselskapet med den oppdaterte informasjonen anser vilkårene for yrkesskadeerstatning for å være oppfylt, vil vedtaket kunne omgjøres.

Må jeg ha en advokat i slike saker?

Når du har fått et avslag vil det ofte være lurt å benytte seg av en advokat slik at du er sikker på at du har de nødvendig papirene/dokumentasjon og kan argumentere for hvorfor vilkårene for yrkesskadeerstatning er oppfylt. Dersom vedtaket omgjøres vil du uansett ha krav på å få dekket utgiftene du har hatt til advokat, slik at du trygt kan ta kontakt med en av oss.

Kilder

Navland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave, 2020.

Thorson, Bjarte. Yrkesskadeerstatning etter hovedtariffavtalen for kommuneansatte. Tidsskrift for Erstatningsrett, 2008 (4), s. 264-293.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79041/Kandidatnummer-594.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!