Erstatningsansvar for barn?

To barn som leker i gresset med solen i bakgrunnen

Etter skadeserstatningsloven § 1-2 har foreldre et erstatningsansvar for sine barn. Foreldrene kan altså på visse vilkår plikte å erstatte skade som deres barn har voldt. Her angis de nærmere vilkårene for det såkalte foreldreansvaret. 


Skadeserstatningsloven § 1-2 oppstiller to typer ansvar for foreldre; ansvar for mangel på tilbørlig hensyn og det objektive ansvaret.

Tilsynsansvaret

Skadeserstatningsloven § 1-2 første ledd angir vilkårene for tilsynsansvaret. Tilsynsansvaret innebærer at foreldre på nærmere vilkår plikter å erstatte skade voldt av deres barn under 18 år. Dette vil være tilfellet dersom foreldrene har latt det mangle på «tilbørlig tilsyn». Alternativt kan det foreligge erstatningsansvar fordi foreldrene ikke på annen måte har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å forhindre skadeforvoldelse.

Det oppstilles altså to alternative vilkår i bestemmelsens første ledd. At vilkårene er alternative innbærer at det er tilstrekkelig for ansvar at et av vilkårene er oppfylt. Hva som er «tilbørlig tilsyn» og «etter forholdene rimelig å kreve» av foreldrene må avgjøres konkret ut fra omstendighetene i den enkelte sak. Veiledende for denne typen vurderinger vil typisk være hvordan en annen alminnelig fornuftig person ville ha opptrådt om vedkommende var i samme situasjon. Avvik fra dette kan tilsi at et av vilkårene er oppfylt.

Verdt å merke seg i denne sammenheng er riktignok at bestemmelsen bygger på det alminnelige skyldansvaret. Dette innebærer at foreldre ikke har noen kontinuerlig plikt til å overvåke sine barns handlinger. Det er tilstrekkelig at de har ført et tilbørlig tilsyn med barnet for at foreldrene skal unngå erstatningsansvar.

Foreldrenes objektive ansvar

§ 1-2 annet ledd angir foreldrenes objektive ansvar for sine barns handlinger. Det er for øvrig denne delen av bestemmelsen som er mest praktisk. Her fremgår det nemlig at foreldrene, uansett egen skyld, svarer for visse skadevoldende handlinger foretatt av deres barn under 18 år. Det er nettopp det forhold at foreldrene kan bli ansvarlige selv om de ikke kan klandres for barnets opptreden, som gjør ansvaret objektivt; man blir erstatningsansvarlig uavhengig av egen skyld.

Et overordnet vilkår er at barnet må bo sammen med foreldrene, samt ha omsorgen for det. Det vilkåret som typisk er avgjørende for foreldrenes ansvar, er om skaden er voldt forsettlig (med vilje) eller uaktsomt av barnet. Hvorvidt dette er tilfellet må bero på en konkret vurdering av saksforholdet. For uaktsomhetsvurderingen vil det være en veiledende retningslinje hvordan et alminnelig fornuftig barn typisk opptrer i samme situasjon.

«Barn kan ikke bedømmes som voksne. Det stilles for eksempel ikke samme krav til at barn skal forstå risikoen ved ulike aktiviteter som voksne, alt etter hva slags alders- og modenhetsnivå de tilhører. […] Er skaden voldt av barn under skolepliktig alder, kan det bare unntaksvis bli tale om å pålegge erstatningsansvar.» Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019, s. 95.

Skulle man komme til at det foreligger et avvik fra slik «normal» opptreden, er dette et tungtveiende moment for at det foreligger uaktsomhet og dermed objektivt ansvar for foreldrene.

Beløpsmessig grense

Dersom det foreligger slikt objektivt ansvar for et barns skadevoldende handling, vil foreldrene ikke nødvendigvis bli ansvarlig for alle utgifter knyttet til skaden. Ansvaret er nemlig begrenset oppad til 5000 kroner for hvert barn og for hver enkelt skadehendelse. I tilfeller hvor det er usikkerhet knyttet til om det dreier seg om en eller flere skadehendelser, vil det være avgjørende om skadevoldelsen skjedde på samme sted og til samme tid.

Den beløpsmessige avgrensningen i det objektive ansvaret innebærer at for økonomisk tap som overstiger 5000 kroner, må det foreligge et annet ansvarsgrunnlag for at foreldrene skal plikte å betale det overskytende tapet. Et slikt annet ansvarsgrunnlag vil eksempelvis kunne foreligge etter tilsynsansvaret i første ledd, se om dette ovenfor.

Tapsposter ved personskade

Hvilke tapsposter man som foreldre blir ansvarlige for er angitt i skadeserstatningsloven kapittel 3. Foreldre kan bli erstatningsansvarlige for både økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Økonomisk tap

Økonomisk tap ved personskade vil typisk være følgende tapsposter; påført og fremtidig inntektstap, samt påført og fremtidige merutgifter. Dette kan kreves dekket av skadelidte etter skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd. Merutgifter vil typisk være utgifter skadelidte har til medisiner, samt undersøkelser, behandling og rehabilitering av skaden vedkommende er påført. Ved beregningen av erstatning for inntektstap vil skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt med arbeid være av betydning. Her vil det avgjørende være hva slags arbeid som med rimelighet kan ventes av ham på bakgrunn av hans evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering. Arbeid i hjemmet er i denne forbindelse likestilt med inntekt. Den konkrete utmålingen av inntektstapet fastsettes for øvrig ut fra en vurdering av hvilken inntekt skadelidte har med personskaden og ville ha hatt uten personskaden.

Ikke-økonomisk tap

Ikke-økonomisk tap vil kunne dekkes gjennom ménerstatning og/eller oppreisningserstatning. Ménerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse. Det er derfor et vilkår for denne typen erstatning at man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art. Dette følger av skadeserstatningsloven § 3-2. Vilkåret vil typisk være oppfylt dersom man får påvist en medisinsk invaliditet på minst 15% etter menerstatningsforskiften.

Oppreisningserstatning er erstatning for såkalt tort og svie som følge av den skadevoldende handlingen. Dette tilkjennes dersom vilkårene i skadeserstatningsloven § 3-5 er oppfylt. Det vil blant annet være tilfellet dersom det foreligger forsettlig eller grov uaktsom skadevoldelse på person (personskade). Oppreisning vil for øvrig kunne dekkes i tillegg til, og uavhengig av, ménerstatning.

Kontakt oss for advokathjelp

Har du spørsmål om erstatningsansvar for barn eller spørsmål om erstatning mer generelt? Våre dyktige advokater tilbyr en gratis og uforpliktende første samtale. Skulle det bli aktuelt med ytterligere bistand i saken, vil du trolig ha en forsikringsordning som dekker utgifter til advokatbistand. Dette sjekker vi gjerne opp for deg. Kontakt oss på telefon, e-post eller gjennom kontaktskjemaet like under.

Vanlige spørsmål

Hvor angis erstatningsansvaret for barn?

Erstatningsansvaret for barn følger av skadeserstatningsloven § 1-2. Her angis to typer ansvar; tilsynsansvaret i første ledd og det objektive ansvaret i annet ledd.

Hva innebærer erstatningsansvar for barn?

Erstatningsansvar for barn innebærer et ansvar for foreldre overfor skadelidte til å dekke de tap som skadelidte påføres etter skade voldt av barnet. For at dette skal være tilfellet må visse vilkår være oppfylt, se nedenfor.

Hva kreves for å bli ansvarlig etter foreldreansvaret?

Vilkårene for foreldreansvar avhenger av det konkrete ansvaret; om man er i skadeserstatningsloven § 1-2 første eller annet ledd. Ved tilsynsansvaret i første ledd må foreldrene enten ha latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke ha gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å forhindre skadeforvoldelse. Hvorvidt et av disse vilkårene er oppfylt må avgjøres konkret i den enkelte sak.

Hvilke tap omfattes av foreldreansvaret?

Foreldreansvaret omfatter både økonomiske og ikke-økonomiske tap. Erstatning for økonomisk tap for personskade vil kunne dekkes etter skadeserstatningsloven § 3-1. Da omfattes påført og fremtidig inntektstap, samt påførte og fremtidige merutgifter. Ikke-økonomiske tap vil måtte dekkes gjennom krav på menerstatning og/eller oppreisning.

Kilder

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19192/108815.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!