Erstatning fra barnevernet

En liten jente sitter i gresset med hendene foran ansiktet etter å ha rømt fra barnevernet

Barnevernet har som oppgave å følge opp de vilkår som barn vokser opp under og finne tiltak som forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Dersom barnevernet ikke har iverksatt nødvendige tiltak kan det kreves erstatning.


Barnevernets oppgaver

Barnevernets generelle forpliktelser

I samsvar med barnevernsloven (bvl) § 3-1 har barneverntjenesten et særlig ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barnevernsloven kapittel 4 gir uttrykk for de nærmere tiltak barnevernet er pålagt å iverksette for å oppnå dette.

Særlige tiltak

Et viktig hensyn ved barnevernets arbeid er at det alltid skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er «til beste for barnet», jf bvl § 4-1. Det skal derfor vurderes hvilke tiltak som kan gi barnet i størst grad av stabilitet, god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Dette skal vurderes fortløpende da hva som vil være til beste for barnet vil kunne varier gjennom barnets oppvekst.

Barnevernet har etter § 4-2 en plikt til å vurdere alle meldinger som de får inn. Det gjelder et unntak fra dette dersom meldingen er «åpenbart grunnløs». Den klare hovedregelen er at alle meldinger skal bli tatt på alvor, og unntaket gjelder bare dersom det klart behandling av meldingen er meningsløst. Alle meldinger til barnevernet skal behandles snarest og senest innen en uke. .

Videre gis barnevernet etter bvl § 4-3 en rett og en plikt til å undersøke om det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4. Dette innebærer at barnevernet her pålagt og har adgang til slike undersøkelser uavhengig av om barnets foreldre eller de som har omsorgen for barnet har samtykket til dette. Slik undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.

Eksempler på tiltak som barnevernet skal iverksette ved behov er blant annet hjelpetiltak etter § 4-4, frivillig plassering i fosterhjem elle institusjon etter § 4-4 a, vedtak om medisinsk undersøkelse etter § 4-10, og vedtak om å overta omsorgen for et barn etter § 4-12.

Hjemmel i lov

Felles for tiltak som barnevernstjenesten kan treffe i samsvar med barnevernsloven er at det forutsettes hjemmel i lov. Tiltakene innebærer et inngrep i foreldrenes rett til privatliv og familieliv etter Grunnloven § 104. Desto mer inngripende tiltakene er desto strengere krav stilles til hjemmel i lov. Dette innebærer at de vilkår som følger av bestemmelsen må være oppfylt for at tiltakene kan iverksettes. Dersom vilkårene har vært oppfylt og barnevernet ikke har truffet nødvendige tiltak kan det kreves erstatning.

Krav på erstatning

Erstatning fra kommunen

Etter skaderstatningslova § 2-1 svarer arbeidsgiver for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt.

«De fleste krav om personskadeerstatning fresatt mot kommuner bygger på en anførsel om at skole eller barnevern har opptrådt uforsvarlig. Hva det offentlige kritiseres for, og hva den pretenderte skadefølgen består i, vil variere. Også anonyme og kumulative feil vil danne grunnlag for ansvaret, så lenge det sannsynliggjøres at feil er begått, samt at feilen er begått av noen som kommunen er ansvarlig for.» Kilde: Marthinsen, Terje. Erstatning fra barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019. (Volum 16)

Ansvaret omfatter likevel ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

Dette innebærer at det er kommunen som arbeidsgiver som er erstatningsansvarlig som følge av psykisk og fysisk skade som barn voldes forsettlig eller uaktsom under barnevernets utføring av arbeidet. At kommunen også er erstatningsansvarlig for skade som voldes uaktsomt innebærer at det er tilstrekkelig at kommunen kjente eller måtte ha kjent til forholdene, og burde ha grepet inn. Det er dermed ikke et krav om at en bestemt ansatt kan klandres for det som har skjedd.

Ta kontakt med advokat

Det er ofte vanskelig og kan oppleves overveldende å gå til sak mot barnevernet. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning, eller trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Les om erstatning fra kommunen her.

Vanlige spørsmål

Når har jeg krav på erstatning fra barnevernet?

Erstatning kan kreves dersom barnevernet ikke har overholdt sine forpliktelser eller iverksatt tiltak uten at vilkårene for dette har vært oppfylt.

Hvem kan jeg kreve erstatning fra?

Det er kommune som arbeidsgiver som er erstatningsansvarlig for fysisk og psykisk skade som barnevernet volder under utføringen av sitt arbeid.

Hvor mye erstatning har jeg krav på?

Erstatningskravets størrelse må vurderes konkret ut ifra de fysiske og psykiske konsekvenser barnevernets arbeid/ manglende arbeid har medført.

Kilder

Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave. Universitetsforlaget. Oslo, 2019.

Marthinsen, Terje. Erstatning fra barnevern og skole. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 03-04/2019. (Volum 16) 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20913/49178.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!