Erstatning etter båtulykke?

En båthavn hvor det tidligere har vært en båtulykke

Sommeren med sine solværsdager bringer med seg en rekke båter på sjøen. Med økt båttrafikk øker risikoen for ulykker. En båtulykke kan resultere i alt fra mindre materielle skader til fatale personskader. Dersom du har vært utsatt for en båtulykke kan du kreve erstatning for ditt økonomiske tap.

Vilkårene for erstatning etter en båtulykke

Ansvarsgrunnlag

For å inneha et erstatningskrav etter en båtulykke må skadevolder ha påført skaden med forsett (vilje) eller uaktsomt (klanderverdig). Et veiledende spørsmål vil være om vedkommende burde reagert på risikoen som handlingen utgjorde, og dermed handlet annerledes. Rolleforventningen til en vanlig fornuftig person i samme situasjon vil danne utgangspunktet for vurderingen.

«Grunndedefinisjonen på skyld er at vedkommende på eit gitt tidspunkt skulle handla annleis i den situasjonen han var, i samsvar med skyldregelens krav slik at han dermed ville ha hindra eller ikkje sett i verk den årsaksfaktor han er påstått ansvarlig for.» Kilde: Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007, s. 174.

Økonomisk tap

Et erstatningskrav etter en båtulykke forutsetter at det foreligger et økonomisk tap grunnet ulykken. Det kan være alt fra økonomiske utgifter som følge av materielle skader på båten til personskaderelaterte utgifter. Ved alvorlige personskader som leder til at skadelidte er ute av stand til å arbeide en viss periode, kan også inntektstap kreves erstattet.

Årsakssammenheng

Endelig må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ulykken og skaden/tapet. Det vil si at ulykken må være en nødvendig og ikke uvesentlig betingelse for at skaden inntraff. Kravet er ofte formulert som at skaden ikke ville skjedd dersom den uaktsomme handlingen tenkes borte. Videre dekkes kun tap som har en nær sammenheng med ulykken. Fjerne, avledede og indirekte tap kan ikke kreves erstattet. Det er således kun nødvendige og rimelige tap man har i forbindelse med skaden som vil dekkes.

Hvem kan erstatningskravet rettes mot?

Etter en båtulykke må det undersøkes om det er tegnet ansvarsforsikring for båten. For at ansvarsforsikringen skal komme til anvendelse må føreren av den ansvarlige båten ha handlet uaktsomt. I motsetning til ansvarsforsikring for motorvogner er det ikke påbudt med ansvarsforsikring for småbåter.

Hvis det viser seg at båten ikke er forsikret eller at den øvre beløpsgrensen på forsikringen ikke dekker det fulle økonomiske tap, må det undersøkes om skaden dekkes av den ansvarlige førerens egen ansvarsforsikring. Mange har slik forsikring som del av sin hus-, innbo- eller reiseforsikring. Dersom dette er tilfellet i din sak kan du kreve erstatning fra båtførerens forsikringsselskap.

Dersom båtføreren ikke har egen ansvarsforsikring kan det rettes krav om erstatning direkte mot båtføreren, som vil være personlig ansvarlig gitt at vedkommende har opptrådt uaksomt.

Der ingen av overnevnte erstatningsmuligheter rekker frem kan du risikere å måtte betale for skaden selv, til tross for at andre er skyld i ulykken. Ved hendelige uhell, eksempelvis dersom uhellet skyldes teknisk svikt, må du også betale for skadene selv. Av den grunn er det tilrådelig å kaskoforsikre båten din. I tillegg bør det tegnes en ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav som eventuelt måtte rettes mot deg som eier av båten eller andre som fører båten.

Har du allerede vært utsatt for en ulykke og ingen av overnevnte forsikringsordninger er tilstede, er det verdt å undersøke om din ulykkesforsikring dekker deg og din familie ved ulykke på sjøen.

Erstatningsbeløp etter en båtulykke

Som hovedregel har du rett til å få dekket ditt fulle økonomiske tap etter en båtulykke som er forårsaket av en annen ved uaktsomhet. Det vil typisk innebære forbedring av alle materielle skader på båten. Dersom personer som var ombord i båten er påført personskade, som har ledet til økonomiske tap, eksempelvis i form av legeutgifter og medisiner, skal også dette dekkes. I tilfeller hvor en personskade er så alvorlig at skadelidte ikke er i stand til å arbeide i en kortere eller lengre periode, skal inntektstap erstattes. Skadelidte skal med andre ord stilles som om skaden ikke hadde skjedd.

Videre kan det kreves menerstatning for ikke-økonomisk tap dersom skadelidte er påført en varig og betydelig skade. Menerstatning forutsetter en invaliditetsgrad på minst 15 % med en varighet på minimum 10 år. Invaliditetstabellen i Forskrift om menerstatning for yrkesskader vil være utgangspunktet for vurderingen av om du skal tilkjennes menerstatning etter båtulykke.

Eksempel erstatning båtulykke

Eksempel 1: Dersom en båt kjører inn i din båt ved tillegging fordi styringen har hengt seg opp og forårsaker materielle skader, må du selv dekke tapet. Årsaken til at den andre båtens ansvarsforsikring ikke kommer til anvendelse er at dette er et hendelig uhell som føreren ikke kan bebreides for. Uten kasko-orsikring må du dekke skaden på din båt av egen lomme.

Eksempel 2: En båtfører kjører i en svært høy hastighet i et lite sund og følger ikke vikepliktreglene. Dette resulterer i krasj med din båt. I et slikt tilfelle kan føreren av den andre båten bebreides for ulykken. Vedkommende har handlet uaktsomt. Dersom skadevolder har tegnet ansvarsforsikring på båten, eventuelt har egen ansvarsforsikring kan kravet rettes mot vedkommende forsikringsselskap. For tilfeller hvor skadevolder ikke har forsikring må kravet rettes direkte mot ham/henne. Ved høye beløp og/eller lav betalingsevne hos vedkommende risikerer skadelidte å ikke få dekke sitt fulle økonomiske tap. Kaskoforsikringen er i et slikt tilfelle gull verdt.

Advokathjelp etter en båtulykke

Ved en båtulykke kan det oppstå en rekke rettslige problemstillinger som kan være vanskelig å ta stilling til på egenhånd. Har jeg krav på erstatning? Hvem er ansvarlig? Hvor mye kan kreves i erstatning? En av våre dyktige erstatningsadvokater kan gi deg nyttig råd og veiledning i denne sammenheng. Den første samtalen med oss vil alltid være gratis og helt uforpliktende. Videre har mange forsikringer rettshjelpsordninger som dekker dine advokatutgifter. Dette kan en av våre advokater hjelpe deg med å undersøke nærmere uten kostnad. Du kan kontakte oss på telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva kan jeg kreve i erstatning etter en båtulykke?

Etter en båtulykke kan du kreve ditt fulle økonomiske tap i erstatning. Det kan eksempelvis være utgifter til å fikse materielle skader på båten eller utgifter til lege og medisiner ved personskade. Ved alvorlige personskader som er varige og betydelige kan menerstatning kreves for tapt livsutfoldelse.

Hva er vilkårene for erstatning etter en båtulykke?

For å kreve erstatning etter en båtulykke må den påstått ansvarlige for det første ha handlet uaktsomt. Vedkommende må altså kunne bebreides for ulykken. Videre må ulykken ha påført deg et økonomisk tap, f.eks. grunnet materielle skader på båten. Endelig må det være årsakssammenheng mellom ulykken og tapet du har lidt.

Hvem kan jeg rette krav om erstatning mot etter båtulykke?

Krav om erstatning kan rettes til den ansvarlige båtens forsikringsselskap. Dersom forsikring ikke er tegnet for båten kan kravet rettes mot skadevolders eventuelle ansvarsforsikring. Gitt at heller ikke slik forsikring foreligger må kravet rettes direkte mot og dekkes av den ansvarlige selv.

Hva vil skje dersom skadevoldende båt ikke er forsikret?

Dersom den ansvarlige for ulykken ikke har tegnet ansvarsforsikring for båten og heller ikke har egen ansvarsforsikring som kommer til anvendelse, må skadevolder betale for skadene av egen lomme. Ved høye erstatningsbeløp og/eller lav betalingsevne risikerer skadelidte å ikke få dekning for sitt økonomiske tap.

Dekker båtens ansvarsforsikring skade på egen båt?

Nei, båtens ansvarsforsikring dekker kun skade påført andre. Kaskoforsikring vil imidlertid dekke skade påført egen båt og personer ombord.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom/orientering-om-menerstatning

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!