Behandlingsutgifter i trafikkskader

En dame som vil fremme krav om behandlingsutgifter etter å ha blitt utsatt for en trafikkskade diskuterer med en advokat

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkskade og lider et økonomisk tap som følge av det, herunder kostnader til behandlingsutgifter, vil du ha krav på å få dette erstattet. Erstatningskravet skal rettes mot ansvarlig forsikringsselskap.

Hvordan defineres trafikkskade?

I de tilfellene der en trafikkulykke først oppstår, vil det ofte også oppstå trafikkskader. Trafikkskader vil være alle skader som den skadelidte kan påvise at vedkommende har pådratt seg som følge av ulykken. Dette vil være både fysiske og psykiske skader. Praksis viser likevel at det er de erstatningskravene knyttet til de fysiske trafikkskadene som er de mest sentrale.

Du kan lese mer om erstatning etter trafikkulykke her.

Erstatning ved trafikkulykke

Det rettslige grunnlaget for å kreve behandlingsutgifter ved personskade erstattes er skadeserstatningsloven § 3-1.

For å kunne kreve erstatning er det tre vilkår som må være oppfylt. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det betyr at noen har voldt trafikkulykken, enten ved skyld (culpa) eller på objektivt grunnlag. Videre må det må kunne vises til et økonomisk tap og til slutt må det være årsakssammenheng mellom den skadebetingende handlingen og skaden. Det vil si at for det må være årsakssammenheng mellom trafikkulykken og trafikkskaden til skadelidte.

Det siste vilkåret virker som en sikkerhetsventil slik at skadelidte ikke skal kunne påberope seg for avledede og upåregnelig økonomiske tap.

«For den faktiske/historiske årsakssamanhengen går bevistemaet på det som verkeleg har skjedd, nemleg om ulukka var årsak til skaden. Beviskravet er sannsynlighetsovervekt. Tvilsrisikoen er det som hovudregel skadelidne som har. […] For den hypotetiske vurderinga av eventuell uførhet utan skaden er det derimot skadevaldaren som har tvilsrisikoen.» Kilde: Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40), s, 438.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter vil falle inn under erstatningsposten merutgifter. Dersom du får påført merutgifter har du krav på å få disse erstattet. Det er fordi du vil ha krav på å få erstattet det økonomiske tapet du lider som følge av trafikkskaden. Normale merutgifter vil typisk være behandlingsutgifter, herunder legebesøk, timer hos spesialister, trening som del av rehabilitering hos fysioterapeut/kiropraktor o.l., transportkostnader og eventuelle utgifter til nødvendig utstyr etter ulykken.

Behandlingsutgifter vil bli en del av det økonomiske tapet som ansvarlig forsikringsselskap er pliktig til å dekke.

For trafikkskader er det blitt tilkjent erstatning for utgifter til ulike alternative behandlinger, selv om behandlingen senere viser seg å ha liten effekt for skaden. Dette var saksforholdet i Rt 2000 s. 441 Kåsa der Høyesterett på s. 450 uttalte at

“[Det] er rimelig at en person med så store plager som Kåsa har, i de første årene prøver ut om det finnes virksomme behandlingsmetoder, men at det ikke kan kreves at skadevolderen skal dekke fortsatte utgifter hvis tiltakene viser seg å ha liten eller ingen varig effekt.”

I juridisk teori er dette omtalt som skadelidtes utprøvningsrett. I praksis betyr dette at skadelidte kan få erstattet utgifter til enkelte alternative behandlinger, selv om de i etterkant viser seg ikke å ha noen effekt.

Andre aktuelle erstatningsposter

Utover erstatning for merutgifter, vil listen under vise hvilke erstatningsposter som er mest aktuelle etter at det har skjedd en trafikkulykke:

 • Påførte og fremtidig inntektstap
 • Hjemmetapsevne
 • Menerstatning
 • Oppreisningserstatning

Advokathjelp i erstatningssaker

Har du behov for en advokat spesialisert på erstatningsrett for å fremme krav om behandlingsutgifter? Våre advokater kan bistå deg i møte med forsikringsselskapet og sørge for at du har nødvendig dokumentasjon og at riktig krav blir fremsatt. Du kan nå advokatene direkte på telefon eller e-post, eller så kan du fylle ut skjema under så tar vi kontakt med deg.

Her kan du lese om betydningen av sakkyndige i trafikkskadesaker.

Vanlige spørsmål

Hva er en trafikkskade?

Trafikkskader vil være alle skader som den skadelidte kan påvise at vedkommende har pådratt seg som følge av ulykken. Dette vil være både fysiske og psykiske skader.

Hva er behandlingsutgifter?

Behandlingsutgifter er en del av merutgiftene som en skadelidt kan kreve erstattet som en følge av det økonomiske tapet. Behandlingsutgifter vil typisk være medisiner, eventuell opptrening, legebesøk, henvendelser til spesialister o.l.

Kan jeg få erstattet behandlingsutgifter selv om behandlingen ikke har effekt?

Ja, dette var saksforholdet i Rt 2000 s. 441 Kåsa. Dommen gitt ut på at skadelidte kan få erstattet utgifter til enkelte alternative behandlinger, selv om de i etterkant viser seg ikke å ha noen effekt.

Har alle motorkjøretøy ansvarsforsikring?

Alle motorkjøretøy er pliktet til å ha en ansvarsforsikring. Det er forsikringsselskapet der ansvarsforsikringen er tegnet som vil motta erstatningskravet.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2012

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40), s, 438.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19085/108675.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!