Belastningsskade som yrkesskade

En lagerarbeider flytter en pall med varer som kan føre til belastningsskade

Fysisk arbeid over tid kan medføre ulike slitasje- og belastningsskader. Som hovedregel er ikke en belastningsskade å anse som en yrkesskade, og dekkes dermed ikke av yrkesskadeforsikringen. Dersom din skade kan betegnes som «annen skade eller sykdom» etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c kan du likevel ha rett til yrkesskadeerstatning.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade eller sykdom som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Med «arbeidsulykke» menes en plutselig eller uventet ytre hending.

Les mer om vilkårene for yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Hva er en belastningsskade?

En belastningsskade er en personskade som utvikler seg over tid, for eksempel gjennom gjentakende tunge løft under ytelse av helsehjelp eller ved lagerarbeid. Folketrygdloven § 13-3 tredje ledd angir at belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, ikke regnes som yrkesskade.

Yrkesskadedekning ved belastningsskade

Ved mistanke om en belastningsskade er det avgjørende å undersøke om det faktisk er tale om en belastningsskade som omtalt i folketrygdloven § 13-3 tredje ledd eller om tilfellet faller innunder yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Andre tilfeller enn de klassiske arbeidsulykke- og yrkessykdom-tilfellene kan nemlig anses som «annen skade eller sykdom dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser» etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c, hvilket vil gi krav på yrkesskadeerstatning.

«annen skade eller sykdom»

Alternativet «annen skade eller sykdom» sikter til skade som ikke faller inn under yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a eller b, eller under vilkårene for yrkesskadetrygd.

Utrykket kan omfatte yrkessykdommer av lik karakter som de godkjente yrkessykdommene under folketrygdloven § 13-4. Videre vil skader og sykdommer forårsaket av arbeidsprosesser eller skadelige stoffer omfattes. Det kan for eksempel være tale om skade i armer eller hender fremkalt av vibrasjoner fra en maskin.

Rene belastningsskader faller imidlertid utenfor § 11 første ledd bokstav c, jf. Ot.prp.nr.44 (1988-1989) s. 49-56 og 89. Dette har sin sammenheng med at det vil være vanskelig å påvise tilstrekkelig årsakssammenheng mellom arbeidet og skaden. Ofte vil også andre aktiviteter på fritiden kunne være årsak til oppstått skade.

«[D]et [er ikke] store prinsipielle forskjeller på f.eks. asbestskader på den ene siden, og muskellidelser pga. tunge løft, fastlåste stillinger e.l. på den annen. Reparasjonsbehovet er det samme. Tilsvarende kan rettferdsbetraktninger synes å slå til i en viss utstrekning: Skadene har inntrådt under arbeid til arbeidsgiverens fordel, og arbeidsgiveren kan hevdes å være nærmere til å bære kostnadene. Hovedinnvendingen mot å gjøre yrkesskadeforsikringsordningen gjeldende for belastningslidelser er likevel de administrative og økonomiske konsekvenser dette ville få. Belastningsskader reiser kompliserte årsaksproblemer». Kilde: Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring, s. 55.

Likevel rett til erstatning?

Til tross for at såkalte belastningslidelser faller utenfor yrkesskadedekningen kan du som nevnt likevel ha rett til yrkesskadeerstatning dersom det er slik at din skade kan betegnes som «annen skade eller sykdom» etter yrkesskadeforsikringsoven § 11 første ledd bokstav c. Som eksempel ble en sveiser pådratt en blodpropp grunnet en forkjært arbeidsstilling over lengre tid under sveising av et skip, hvilket ble godkjent som en yrkesskade av Høyesterett, jf. Rt. 2004 s. 261. Dette er kompliserte spørsmål hvor detaljer kan være avgjørende. Det er derfor tilrådelig å kontakte en advokat straks du har oppdaget skaden for veiledning i din sak. Husk også at skaden må meldes til NAV senest innen ett år.

Les også vår artikkel om erstatning etter yrkesskade i forsvaret.

Advokathjelp

Sliter du med en skade eller sykdom som du mener har oppstått grunnet ditt arbeid? Ta kontakt med en erstatningsadvokat i dag for å få oversikt over dine rettigheter. Dette er et komplekst rettsområde hvor små detaljer kan kan være avgjørende for om du tilkjennes yrkesskadeerstatning eller ikke. Det er derfor klart tilrådelig å få hjelp av en advokat tidlig i prosessen. Første samtale med vårt advokatfirma er alltid helt gratis og uforpliktende. Dersom du har krav på yrkesskadeerstatning vil også forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendig utgifter til advokat.

Les også om yrkesskade etter arbeid på sjøen.

Vanlige spørsmål

Hva er en belastningsskade?

En belastningsskade er en personskade som utvikler seg over tid. Eksempelvis gjennom gjentakende tunge løft under ytelse av helsehjelp eller ved lagerarbeid.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke eller yrkessykdom som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven § 13-3.

Har jeg krav på yrkesskadeerstatning for en belastningsskade?

Som hovedregel har du ikke krav på yrkesskadeerstatning for en belastningsskade. Dersom skaden derimot er å anse som ¨annen skade eller sykdom som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser¨ vil du inneha et krav om yrkesskadeerstatning. Dette er en vanskelig vurdering som en advokat kan bistå deg med.

Hva er vilkårene for yrkesskadeerstatning?

For å ha krav på yrkesskadeerstatning må du som utgangspunkt ha blitt pådratt en personskade som skyldes en arbeidsulykke eller yrkessykdom som oppstår mens du er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨. Ved visse skader og sykdommer som ikke faller innunder definisjonen kan du imidlertid ha rett til yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c.

Må jeg betale for advokat?

Ved krav om yrkesskadeerstatning vil forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat, så langt du har krav på erstatning for din skade eller sykdom.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Ot.prp.nr.44 (1988-1989) Om lov om yrkesskadeforsikring.

https://core.ac.uk/download/pdf/30901423.pdf

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!