Erstatningsadvokater i Bergen

Et bilde av båter som ligger fortøyd foran rorbuer i Bergen

Bergen ligger i Hordaland og er Norges nest største by. Det er mange advokatfirma i Bergen som arbeider med erstatning etter trafikkulykker, yrkesskader og pasientskadeerstatning i Bergen, som du vil se litt lenger ned i artikkelen. 


Generelt om erstatning

Med erstatning menes økonomisk kompensasjon for et påført tap. I utgangspunktet er det tre grunnvilkår for å få tilkjent erstatning. For det første må tapet ha erstatningsrettslig relevans. For det andre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. For det tredje må det foreligge tilstrekkelig årsakssammenheng.

Advokathjelp i yrkesskadesaker

Reglene om erstatning etter yrkesskade leder ut fra folketrygdlovens § 13. Formålet med bestemmelsen er å gi arbeidstakere rettigheter utover lovens ordinære stønadssystem. I § 13-2 fremgår det at reglene om erstatning gjelder for både yrkesskade og likestilt yrkessykdom. Dersom du selv har vært uheldig og blitt syk eller skadet i forbindelse med ditt virke, anbefales det å kontakte en advokat for å vurdere om du har krav på erstatning. Eventuelt kan du lese mer om vilkårene for å få tilkjent yrkesskadeerstatning her.

Erstatning etter trafikkulykke

Dersom du har havnet i en bilulykke, er utgangspunktet at du kan kreve alle skader som er påført av bilen dekket. Den ansvarlige vil være bedriften som har forsikret bilen. Det er viktig at du får utredet saken og meldt fra så tidlig som mulig, da erstatningskravet kan bortfalle dersom du venter for lenge. Våre advokater har lang erfaring med trafikkskadeerstatning, og vi kan gi deg en kostnadsfri vurdering av saken.

Pasientskade og voldsoffererstatning

Pasientskadeerstatning ytes av det offentlige til rettssubjekter som har blitt påført en skade i forbindelse med helsevesenet. Dersom du har blitt utsatt for feilbehandling eller lignende, må du melde skaden inn til forvaltningsorganet Norsk Pasientskadeerstatning. Det er et videre vilkår at behandlingssvikten har medført et faktisk økonomisk tap. NPE har utarbeidet en «sjekk» for å se om du kan ha krav på erstatning, du kan finne den her.

Voldsoffererstatning reguleres av voldsoffererstatningsloven. Lovens virkeområde fastsettes § 1. Her fremgår de ulike tilfellene der voldsoffererstatning er aktuelt. Først og fremst er det snakk om den som har lidd personskade på grunn av en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten. Men det er også andre tilfeller hvor voldsoffererstatning kan bli aktuelt, slik som blant annet barn som har opplevd vold mot en nærstående person, eller skade som er lidt i forbindelse med å hjelpe politiet. Dersom du tror du kan ha krav på voldsoffererstatning, bør en søknad sendes til kontoret for voldsoffererstatning. Dersom dette virker vanskelig eller belastende, er det veldig vanlig å få hjelp av en advokat.

Verneting for erstatningssaker i Bergen

Domstolene som tar saker som oppstår i Bergen, er Hordaland tingrett og Hordaland jordskifterett. Ved en eventuell anke, vil saken behandles i Gulating lagmannsrett.

Erstatningsadvokater i Bergen

Byen som ligger nord-øst for Kristiansand har mange dyktige rettshjelpere, også innen erstatningsrettens område. Blant disse er Advokatfirma Preto Askevold & Fehr, og Advokat Stiegler. Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad er også eksperter på erstatningsrett, og vi tar stadig saker i Bergen.

Vanlige spørsmål

Hvor mye erstatning får man?

I utgangspunktet er det det økonomiske tapet som er lidt, som er gjenstand for erstatning. Dette kan være for eksempel kostnader til å kjøpe en gjenstand som har blitt ødelagt, eller fremtidig inntjening.

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en type erstatning som gis for tap av livsutfoldelse. Et eksempel på et tilfelle der menerstatning kan være aktuelt, er dersom en skade medfører et varig fysisk handicap.

Hva er oppreisning?

Oppreisning er erstatning for såkalt ¨tort og svie¨ som følger av den straffbar handling. Vurderingen er i større grad skjønnsmessig, og vil vurderes konkret. Særlig vil skadens karakter være et viktig vurderingsmoment ved utmålingen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!