Bilansvarslova § 10 med lovkommentar

En mann som vil forsikre motorvognen sin

Eiere av registrerte motorvogner er «pliktig til å forsikre motorvognen» i henhold til minstekravet etter bilansvarslova. Er motorvognen ikke forsikret, og «gjer» skade på mennesker eller ting, må forsikringsselskaper som er godkjent av departementet svare solidarisk for skaden.


Lovteksten

§ 10. (motorvogn som ikkje er trygda eller ikkje kjend)

Når ei motorvogn som skulle vore trygda, men ikkje er det, gjer skade på folk eller eige, skal dei trygdelaga som er godkjende eller registrerte etter § 17 bokstav a, bera skaden i lag som om vogna hadde vore lovleg trygda hjå dei. Det same gjeld når ei motorvogn som ikkje er trygda, vert nytta urettmessig. Fyrste og andre punktum gjeld likevel ikkje om skadelidaren av fri vilje har teke plass i motorvogna som gjorde skaden, endå skadelidaren visste at ho ikkje var lovleg trygda.

Har ei motorvogn gjort skade på folk, fast eigedom eller dyr, men ingen veit å seia kva for vogn det var, skal dei trygdelaga som er godkjende eller registrerte etter § 17 første ledd bokstav a, bera skaden i lag som om vogna hadde vore lovleg trygda hjå dei. Fyrste punktum gjeld tilsvarande for skade på anna eige enn fast eigedom og dyr, men berre når det ved hendinga også er gjort meir enn uvesentleg skade på person. I vurderinga av om det er gjort meir enn uvesentleg skade på person, skal det leggjast vekt på kor stor og varig skaden er.

Kort forklart

Første ledd

Om en motorvogn ikke er forsikret, og likevel «gjer» skade på mennesker eller eiendom, skal alle forsikringsselskapene som er godkjente av departementet, bære kostnaden for skaden. Unntaket oppstår om den som er skadelidt var fører eller passasjer i den skadevoldende bilen, på tross av at vedkommende var klar over at bilen ikke var forsikret.

Andre ledd

Om det er ukjent hvilken bil som har gjort skade på fast eiendom eller dyr, gjelder samme regel som etter første ledd. Dette gjelder også for annet enn dyr og fast eiendom, men bare hvis samme hendelse har skadet en person «mer enn uvesentlig». Dette innebærer at det er et krav om ikke uvesentlig personskade for at andre ting og personer enn dyr og fast eiendom skal erstattes, når skadevoldende bil er ukjent.

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 80 (2001-2002)

Innst. 215 L (2019–2020)

Advokathjelp

For hjelp og veiledning fra våre advokater, kan du ta kontakt på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Vi har 9 erfarne advokater, og spesialiserer oss innen erstatning. Første konsultasjon er alltid gratis og uforpliktende, og du kan få et større innblikk i dine krav og rettigheter.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!