Bilansvarslova § 9 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarslova 9

Det er satt en øvre ansvarsgrense på 100 000 000 kroner for hvor mye kan kreve erstattet når man lider et økonomisk tap som følge av skade på eiendeler etter en trafikkulykke. Det gjelder særlige regler for forholdet når det er flere skadevoldere og/eller flere skadelidte.


Lovteksten

§ 9.​ (ansvarsgrense ved skade på eige)

Når eige vert skadd, kan skadebota vera opptil 100 000 000 kroner for det som vert skadd i same hending. Var det meir enn ei vogn som gjorde skaden, hefter dei som har ansvaret for kvar vogn, for heile summen.

Er skaden på eiget større enn 100 000 000 kroner, og meir enn éin har lide skade, vert summen bytt mellom dei etter storleiken på kvart skadebotkrav. Krav om skadebot må setjast fram til trygdeverket eller, om så er, staten eller den kommunen eller kommunale institusjonen som det gjeld, jf. § 16, seinast ein månad etter skaden vart gjord. Skadelidar som set fram kravet sitt etter den tid og etter at skadebota til andre skadelidarar er utreidd, kan krevja sitt berre av det som står att av ansvarssummen (trygdesummen).

Attåt skadebot som nemnd i paragrafen her, skal det svarast rente etter § 6 og sakskostnad.

Kort forklart

Første ledd

Bilansvarslova § 9 setter en øvre ansvarsgrense på 100 000 000 NOK for skade på eiendeler i samme hendelse. Diverse vil en ny hendelse, gi et nytt øvre tak. Ved flere skadevoldere er hver skadevolder solidarisk ansvarlig for hele summen. Skadelidte kan altså kreve hele summen fra en av skadevolderne (det vil i slike tilfeller oppstå et regresskrav mellom skadevolderne).

Andre ledd

Om erstatningssummen overstiger den øvre ansvarsgrensen, og det er flere involverte skadelidte, vil summen på 100 000 000 fordeles mellom de skadelidte basert på størrelsen på skadene. Ser vi for oss skadelidte 1 og 2, og skadelidte 1 har lidt et tap på 48 000 000, og skadelidte 2 har lidt et tap på 72 000 000, har de et tap på henholdsvis 40% og 60%. Skadelidte 1 vil da få 40 000 000 i erstatning, mens skadelidte 2 vil få resterende 60 000 000.

Relevante rettskilder

Rt. 1987 s. 1369

Ot.prp. nr. 30 (2006–2007)

Advokathjelp

Har du vært utsatt for en trafikkulykke, vil det være lurt å få bistand fra en advokat, slik at du får alt du har krav på og rett til. Bilansvarslovens bestemmelser kan være særdeles kronglete, og en spesialisert advokat innenfor erstatningsrett kan hjelpe deg med tolkning og forståelse av loven. Du kan nå oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første konsultasjon er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!