Bilansvarslova § 11 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarslova 11

I enkelte tilfeller vil det være rettferdig å lempe noe av erstatningskravet mot skadevolder. Bilansvarslova § 11 hjemler dette i skadeerstatningsloven § 5-2, og gir domstolen mulighet til å minske noe av kravet mot den ansvarlige eieren, føreren eller passasjeren.


Lovteksten

§ 11. (ansvar for eigar, brukar, m.m.).

Når den som eig eller brukar ei motorvogn eller er med i vogna, har ansvar etter vanlege skadebotreglar for skade som går inn under lova her, kan retten minka kravet etter regelen om lemping i lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2.

Reglane i § 8 om korleis ansvaret for skade etter samanstøyt og anna skal bytast, gjeld dei som er nemnde i fyrste leden òg, når ein slik har ansvaret for skaden.

Trafikktrygdaren (eller den som er ansvarleg etter § 16) skal bera all skadebot i samsvar med reglane i kapitel II så langt han ikkje kan søkja utlegget att hjå den ansvarlege.

Kort forklart

Første ledd

Første ledd i bestemmelsen oppstiller en lempningsregel etter modellen i skadeerstatningsloven § 5-2. Om en person (eier, fører eller passasjer) av skadevoldende motorvogn er ansvarlig for skade, kan deler eller hele erstatningsbeløpet lempes.

Andre ledd

Denne bestemmelsen viser til bilansvarslova § 8, som omhandler sammenstøt mellom biler. Det er ikke avklart om henvisningen gjelder § 8 første og annet ledd, eller bare annet ledd. Det mest nærliggende tolkningen er imidlertid at fordelingen mellom ansvar i § 8 annet ledd også gjelder for personer som nevnt i § 11.

Tredje ledd

«Regressretten er hjemlet i bilansvarsloven § 11 tredje ledd og gjelder så lenge trafikkforsikringen ikke ville hatt regressrett overfor eier eller bruker hvis kravet ble rettet mot forsikringsselskapet.»

(Kilde N/A, Rekkevidden av bilansvaret, 2017, Oslo)

Forsikringsselskapet kan i enkelte tilfeller ha et regresskrav mot den ansvarlige skadevolderen. Se mer om dette i lovkommentaren til bilansvarslova § 12.

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 30 (2006–2007)

Advokathjelp

Bilansvarslova bruker fagterminologi som kan være vanskelig å forstå seg på, i tillegg til at flere av bestemmelsene har uklare formuleringer. En spesialisert innenfor erstatningsrett kan hjelpe deg med dine krav og spørsmål i en kollisjonssak. Ta kontakt for en uforpliktende, gratis samtale om saken din. Vi kan nås på telefon, e-post og via kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

N/A, Rekkevidden av bilansvaret, 2017, Oslo

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!