Bilansvarslova § 12 med lovkommentar

En bil som er forsikret slik at forsikringsselskapet betaler ut erstatningen til den skadelidte

Bilansvarslova § 12 er en unntaksregel fra hovedregelen om at forsikringsselskapet skal dekke skader som motorvognen «gjer». Om skaden voldes forsettlig eller uaktsom, eller som et ledd i en forbrytelse, vil forsikringsselskapet ha et regresskrav mot den ansvarlige.


Lovteksten

§ 12. (attsøkjingsrett for trygdaren)

Den summen som ein trygdar lyt reide ut for ei trygda motorvogn etter lova her, kan han krevje att hjå den som eig eller bruker vogna eller var med i henne og som

a) gjorde skaden med vilje eller i grov aktløyse, eller

b) hadde teke rådvelde over vogna med brotsverk eller medverka til at vogna vart brukt endå han visste at ho var fråvend rette innehavaren med brotsverk, eller

c) sjølv hadde valda at han var påverka av alkohol eller andre rusande eller døyvande råder medan han køyrde vogna og gjorde skade, eller medverka til at vogna vart brukt endå han visste eller måtte vita at vognføraren var påverka. Dette kravet fell bort i den mon ein må leggja til grunn at skaden ville ha skjedd jamvel om vognføraren ikkje hadde vore påverka som nemnd. Regelen i § 7 fjerde leden bokstav b tredje punktumet gjeld tilsvarande.

Ingen kan trygde seg mot attsøkjingskrav etter paragrafen her. Avtale om det gjeld ikkje.

Ein trygdar kan ikkje seia frå seg attsøkjingsrett som han har etter paragrafen her. Atterhald om slik attsøkjingsrett i større omfang enn det er sagt her i lova, gjeld ikkje utan det er samhøveleg med reglane i trygdeavtalelova.​1 Atterhald om slik attsøkjingsrett av de ein ansvarleg har gjort skaden i aktløyse, gjeld berre i dei tilfelle aktløysa er grov. Retten kan minka attsøkjingskravet etter regelen om lemping i lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 5-2

Kort forklart

Første ledd

Hovedregelen er at forsikringsselskapet betaler ut erstatningen til den skadelidte. Det er flere hensyn som ligger bak dette, blant annet at skadevoldere ikke skal bli personlig ruinerte for en trafikkskade.

Det finnes imidlertid unntak fra denne reglen, hvor forsikringsselskapet kan kreve skadevolderen for erstatningen, såkalt regress eller tilbakesøkningskrav.

Bokstav a)

Om skaden er gjort med forsett eller grov uaktsomhet, har forsikringsselskapet mulighet til å kreve tilbakesøkt erstatningen fra den ansvarlige eieren, føreren eller passasjeren. Et av hensynet bak dette unntaket er at beskyttelsen av skadevolder ikke skal kunne misbrukes.

Bokstav b)

Som ellers i bilansvarslova er man selv ansvarlig for erstatning om motorvognen som gjør skaden er stjålet, og man er klar over eller med vitende og vilje har medvirket til dette.

Bokstav c)

En beruset sjåfør har ikke de samme rettighetene som en edru person når skaden først er skjedd, og forsikringsselskapet kan søke regress fra den ansvarlige. Det er imidlertid et unntak fra denne regelen. Hadde skaden skjedd på tross av at føreren hadde vært edru, gjelder ikke regelen. Dette kan du lese mer om i lovkommentaren til bilansvarslova § 7.

Andre ledd

Det er ulovlig å forsikre seg mot tilbakesøkningskrav. Slike avtaler kjennes ugyldige, og er unntatt fra avtalefriheten.

Tredje ledd

Regressretten til forsikringsselskapene er ment som et preventivt tiltak mot trafikkulykker som følge av uaktsomme og forsettlige handlinger i trafikken. Et forsikringsselskap bør ifølge lovgiver derfor ikke kunne si ifra seg denne retten.

Relevante rettskilder

Ot.rpr.nr. 67 (2000-2001)

Advokathjelp

Dersom du har vært involvert i en trafikkulykke og har spørsmål om dine krav og rettigheter, vil det være fordelaktig å konferere med en advokat, for å forsikre at du får dine krav og rettigheter oppfylt. Ønsker du en gratis og uforpliktende vurdering av din sak, ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!