Bilansvarslova § 17 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandler erstatning etter bilansvarslova 17

Samferdselsdepartementets kompetanse for instruksjoner om trafikkforsikringer fremgår av bilansvarslova § 17. Etter denne bestemmelsen har departementet blant annet myndighet til å instruere om hvilke kriterier som skal stilles til forsikringsselskaper og registrering av disse.


Lovteksten

§ 17. (føresegner om trygding mv.)

Departementet kan gje nærare føresegner om trafikktrygding, m a om

a) godkjenning eller registrering av trygdelag,

b) krav til trygdelag, trygdeavtalar m v,

c) plikt for trygdelag til å vera medlem i ein samskipnad av trygdelag (Trafikkforsikringsforeningen) og om samskipnadens verksemd,

d) i kva grad trygding skal gjelda skade som motorvogn gjer i utlandet, og om utreiing av skadebot for slik skade,

e) trygding for utanlandske motorvogner som vert nytta her i riket mellombels,

f) utreiing av skadebot etter § 10, og om korleis slik skadebot skal bytast på trygdelaga,

g) at motorvogn som ikkje skal trygdast, skal reknast som utrygda etter reglane i bilansvarslova § 10, og om attsøkjingsrett for dei trygdelaga som har reidd ut skadebot for slik skade,

h) trygding for motorvogner som blir ført inn til riket utan å vere registrert her,

i) at alle eller sume slag uregistrerte motorvogner skal ha med lovleg trygdeprov når dei vert køyrde eller fråsegsette på gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast.

Departementet kan vidare gje nærare føresegner om oppretting og drift av informasjonssenter og erstatningsorgan i samsvar med dei plikter staten har påtatt seg gjennom EØS-avtalen. I den utstrekning departementet finn det tenleg, kan ein leggje oppgåver i samband med dette til Trafikkforsikringsforeningen

Kort forklart

Første ledd

Første ledd regulerer de forskjellige reglene om trafikkforsikring samferdselsdepartementet har mulighet til å instruere om. Departementet kan etter bestemmelsen gi nærmere instruks om

 • hvilke kriterier det kan stilles til forsikringsselskaper og –avtaler, og hvordan disse skal godkjennes og registreres. I tillegg har departementet kompensasjon til å instruere om pliktig medlemskap i Trafikkforsikringsforeningen. (Bokstav a), b) og c))
 • hvilke regler som gjelder for motorvogner i utlandet når disse gjør skade, samt forsikring av utenlandske biler som oppholder seg midlertidig og mer permanent i Norge. (Bokstav d), e) og h))
 • erstatningsforholdene for uforsikrede biler som «gjer» skade, og forsikringsbevis for uregistrerte kjøretøy.

Andre ledd

Norge er et dualistisk rettssystem. Staten og alle som oppholder seg i den må både forholde seg til norske regler, vedtatt av Stortinget, men også EØS-rettslige regler. Staten har plikter etter EØS-avtalen som departementet følger opp, og kan gi nærmere instrukser om hvordan skal fordeles og gjennomføres.

Relevante rettskilder

Ot. Prp. Nr. 30 (2006-2007)

Advokathjelp

Trenger du advokathjelp i en sak som omhandler erstatning etter bilansvarslova? Våre erfarne og kompetente advokater er klare til å bistå deg i din sak. Ønsker du en uforpliktende og gratis samtale om din sak kan du ringe oss på telefon, sende oss en e-post eller fylle ut kontaktskjemaet under.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!