Bilansvarslova § 17a med lovkommentar

En bil som er forsikret

Hovedregelen gjennom hele bilansvarslova er at motorvogner skal være forsikret. Om dette ikke blir gjennomført, vil eieren av vedkommende bil bli bøtelagt med et gebyr. Dette hjemles og presiseres nærmere i bilansvarslova § 17 a.


Lovteksten

§ 17 a. (gebyr til Trafikkforsikringsforeningen)

Om ei motorvogn ikkje er trygda etter § 15 fyste punktum, skal eigaren betale eit gebyr til Trafikkforsikringsforeningen. Ved eigarskifte skal den nye eigaren betale gebyr sjølv om trygda frå den tidlegare eigaren gjeld etter forsikringsavtaleloven § 7-2.

Trafikkforsikringsforeningen kan etter søknad ettergi gebyret heilt eller delvis dersom brot på plikta til å tinga trafikktrygding må reknast som unnskuldeleg som følgje av tilhøve utanfor den ansvarlege sin kontroll.

Gebyret skal svare til den høgste premie for trafikktrygding i Noreg med eit tillegg som departementet kan fastsetje ved forskrift.

Trafikkforsikringsforeningen ilegg og krev inn gebyret.

Forvaltningsloven gjeld ikkje for avgjerd om gebyr.

Departementet kan gje nærare føresegner om fastsetjing og gjennomføring av gebyr, under dette om sakshandsaming, varigheita og storleiken på gebyret, om rett til å klage på avgjerd i sak om gebyr eller om ettergiving av gebyr.

Kort forklart

Første ledd

Store deler av bilansvarslova dreier seg om forsikring av motorkjøretøy, og reglene rundt dette. Ved mangel på forsikring vil eier av motorvognen bøtelegges. Dette er blant annet for å annullere det man eventuelt ville spart ved å ikke tegne forsikring.

Hovedregelen etter forsikringsavtaleloven § 7-2 er at forsikringen kan «følge etter» tingen, og være uavhengig av eieren. Dette kan også være tilfelle for motorkjøretøy. Etter bilansvarslova § 17 a skal imidlertid den nye eieren betale gebyr på tross av dette, så lenge forsikring ikke blir tegnet i hans navn.

Andre ledd

Om eieren av bilen ikke har tegnet forsikring, og dette følger av forhold som er ute av hans kontroll, kan gebyret lempes helt eller delvis. Dette er en skjønnsmessig bestemmelse, og må vurderes konkret.

Tredje ledd

Tredje ledd anviser hva som skal legges til grunn ved fastsettelsen av størrelsen på gebyrets størrelse. Det tas utgangspunkt i den høyeste premien som gjelder. I følge et høringsnotat fra 2016, la finansdepartementet til grunn at dagsmulkten for en personbil ville bli på omtrent 150,-

Fjerde ledd

Det er TFF sitt ansvar å ilegge og kreve inn dagmulkten.

«TFF vil etablere en løsning for å varsle eiere av uforsikrede kjøretøy så snart de er uforsikret, i de tilfeller hvor mobiltelefonnummer eller e-postadresse er tilgjengelig. Varselet må minst inneholde den samme informasjonen som Statens vegvesen i dag sender ut hva gjelder avskiltning. Bestemmelsen angir også at det er TFF som skal innkreve mulkten. TFF vil kunne overlate denne funksjonen til en tredjepart. Nærmere bestemmelser om saksbehandling ved ileggelse av mulkten vil framgå av forskriften §§ 6 til 9» (Kilde: Regjeringen.no)

Femte ledd

At forvaltningsloven ikke gjelder, innebærer blant annet at enkeltvedtak om gebyr ikke kan påklages etter forvaltningslovens regler.

Sjette ledd

Departementet kan gi forskrifter om gebyret, og forhold rundt gebyret.

Relevante rettskilder

Innst. 4 L (2017–2018) 

Høringsnotat – Forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy 

Advokathjelp

Etter en bilulykke vil bistand fra en erfaren advokat påse at du får oppfylt alle kravene dine. Våre advokater er spesialisert innen erstatning, og er klare til å bistå deg juridisk. Ønsker du en gratis og uforpliktende vurdering av din sak, kan du ta kontakt på telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

https://www.tff.no/gebyr/klageinformasjon/

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!