Bilansvarslova § 19 med lovkommentar

En klient som har vært del av en bilulykke diskuterer med en advokat fordi han har sporsmål som gjelder bilansvarslova 19

Bilansvarslova må i mange tilfeller leses i sammenheng med forsikringsavtaleloven. Bilansvarslova § 19 presenterer og regulerer sammenhengen mellom disse to lovene. Den lovfester også at disse to lovene sammen går foran vanlige erstatningsrettslige regler.


Lovteksten

§ 19.(når ein trygdeavtale held opp å gjelda og ymist anna; samhøve med trygdeavtalelova).

Om ein trygdeavtale held opp å gjelda, skal Trafikkforsikringsforeningen gi melding til motorvognregisteret om dette. Kjennemerke kan utan vidare varsel dragast inn etter nærare føresegner gitt av departementet. I føresegnene kan departementet og fastsetja at kjennemerke som er dregne inn, ikkje skal leverast ut att før det er betalt ei særleg avgift.

Trygdaren skal i betalingsvarsel eller oppseiing til trygdetingaren gjera han kjend med kva fylgje det kan få etter første leden i paragrafen her eller etter § 20 første leden bokstav a og b om han ikkje betalar eller leverar inn kjennemerke og vognkort av eige tiltak.

Trygdaren er ansvarleg for alle fylgjer av ei skadehending som ber til i trygdetida, såleis og for dei som kjem til syne etter at trygdetida er ute.

Reglane i forsikringsavtalelova del A (skadeforsikringsdelen) og del C (alminnelige bestemmelser) gjeld for trafikktrygding etter denne lova, så framt ikkje anna er sagt her i lova, eller går fram av samanhengen. Mellom trygdar og trygdetingar skal ei trafikktrygding haldast for ansvarstrygding endå om trygdetingaren sjølv ikkje er ansvarleg. Reglane om foraldring i forsikringsavtalelova § 8-5 og § 8-6 første, andre og fjerde leden gjeld ikkje om skadebot eller attsøkjingskrav etter denne lova.

Kort forklart

Første ledd

Loven krever kommunikasjon mellom forskjellige offentlige instanser for å opprettholde et smidig system. Dersom en forsikringsavtale opphører, skal nummerskiltet leveres inn til politiet.

Andre ledd

Forsikringsselskapet har ved oppsigelse ansvar for å opplyse forsikringseieren om konsekvensene det har om han ikke følger reglene som i første ledd.

Tredje ledd

Dersom en skade har oppstått før forsikringen et opphørt, men denne først viser seg i etterkant av forsikringstiden, vil forsikringsselskapet som var ansvarlig på tidspunktet da skaden inntraff fortsatt være ansvarlig.

Fjerde ledd

Denne delen av bestemmelsen kobler bilansvarslova direkte sammen med forsikringsavtaleloven. Dette innebærer at reglene i bilansvarslova og forsikringsavtaleloven sett sammen, skal gå foran vanlige erstatningsregler.

Relevante rettskilder

Forsikringsavtaleloven

Ot.prp.nr. 44 (1997-1998) – spesielt side 23

Advokathjelp

Dersom du har vært del av en bilulykke, eller har spørsmål som gjelder forsikring av bil og andre kjøretøy, anbefaler vi å ta kontakt med en advokat. Da er du sikker på at dine rettigheter blir ivaretatt, og at du får riktig og oppdatert informasjon. Våre advokater er spesialisert innen erstatning, og kan nås på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første samtale er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!