Bilansvarslova 20 med lovkommentar

En advokat som har erfaring på bilansvarlovas område diskuterer med en klient som trenger juridisk bistand

I Norge har vi et utpreget legalitetsprinsipp. Dette innebærer at all straff skal være hjemlet i lov. Dette skal beskytte borgerne mot inngrep fra Staten. Bilansvarslova § 20 hjemler straff for overtredelse av reglene i bilansvarslova, herunder bruk av motorvogn som ikke er forsikret.


Lovteksten

§ 20.(straffer)

Om nokon

  1. a) brukar eller køyrer ei motorvogn endå han veit eller må vita at vogna ikkje er lovleg trygda, eller
  2. b) let vera å retta seg etter påbod om trygdeprov, gjevne med heimel i § 17 fyrste leden bokstav i, vert han straffa med bot

Kort forklart

§ 20 hjemler straff for personer som forsettlig eller grovt uaktsomt kjører en motorvogn som bryter med de andre reglene i bilansvarslova, herunder kapittel IV. For medvirkning, se straffeloven § 15.

Relevante rettskilder

Straffeloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28?q=straffelov

Advokathjelp

Våre advokater er godt erfarne på bilansvarslovas område, og hjelper deg gjerne om du har spørsmål omkring dette, eller lurer på om du kan ha en sak. Vi kan kontaktes på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første samtale er gratis og uforpliktende.

Kilder

Jørgensen, Lise, Bilansvarsloven § 8, 2008, Tromsø

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!