Bilansvarslova § 7

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven

Bilansvarslova § 7 regulerer tilfellene der den som har blitt påført en skade, selv har medvirket til skaden, eller økt skadens omfang. Erstatningskravet kan som følge av dette minske eller falle helt bort.


Lovteksten

§ 7. (når skadelidaren har medverka til skaden).

Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.

Gjer ei motorvogn skade medan ho står still og skaden ikkje vert gjord medan vogna vert sett i gang eller stogga, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, jamvel når skadelidaren kan leggjast berre lite til last.

Skadelidaren kan ikkje få skadebot utan at særlege grunnar er for det, dersom han av fri vilje køyrde eller let seg køyre i den vogna som gjorde skaden endå han visste​1 at vogna var fråvend rette innehavaren med brotsverk.

Skadeliden vognførar som køyrde den vogna som gjorde skaden, kan ikkje få skadebot utan at særlege grunnar er for det dersom han visste eller måtte vita at

a) vogna vart nytta i samband med eit brotsverk, eller

b) han var påverka av alkohol eller andre rusande eller døyvande råder. Særregelen her gjeld likevel ikkje i den mon ein må leggja til grunn at skaden ville ha skjedd jamvel om vognføraren ikkje hadde vore påverka som nemnd. Hadde vognføraren større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,5 promille eller ei alkoholmengd i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utandingslufta enn 0,25 milligram per liter luft, vert han i alle tilfelle rekna for påverka av alkohol i høve til regelen her

Kort forklart

Første ledd

§ 7 er en skjønnsmessig bestemmelse. Et erstatningskrav vil ikke automatisk falle bort, selv om skadelidte har medvirket til skaden. Retten er pålagt å vurdere flere momenter, blant annet hvilken grad av skyld skadelidte har og om det ble gjort forsettlig eller uaktsomt. Det avgjørende ved vurderingen er skyldfordelingen mellom skadevolder og skadelidte.

Medvirkning skal etter denne forståelsen forstås som at skadelidte helt eller delvis kunne hindret eller begrenset skadeomfanget, hadde han eller hun opptrådt som en aktsom person. Det følger imidlertid av bestemmelsen at små forseelser i aktsomhet ikke skal føre til avkortning.

Andre ledd

Når motorvognen står stille, er regelen annerledes enn i første ledd. Etter dette leddet kan skadelidtes erstatningskrav avkortes eller falle helt bort, på tross av at skadelidte kun har vært «lite til last»

Tredje ledd

Om skadelidte har gjort et frivillig valg, og kjører/blir med som passasjer i en bil han visste var stjålet, og denne bilen er årsaken til en kollisjon, får han i utgangspunktet ikke erstatning. Det er imidlertid lagt inn et snevert unntaksregel, et sikkerhetsnett, i bestemmelsen. Dersom «særlige grunner» tilsier at skadelidte likevel skal ha erstatning, er muligheten ikke helt avskåret.

Fjerde ledd

Fjerde ledd omhandler erstatningsreglene når det foreligger ulovlige omstendigheter rundt bilkjøringen, som tyveri eller at sjåføren er beruset.

Bokstav a)

Sjåføren av motorvognen vil i utgangspunktet ikke få erstatningen om han skulle bli skadet, dersom han visste at kjøretøyet er brukt i forbindelse med en forbrytelse (transportbil i et ran, smugling av narkotika osv.). Sikkerhetsnettet i tredje ledd er imidlertid også anvendbart her.

Bokstav b)

Dersom fører av vognen er beruset blir vurderingen snudd fra hovedregelen om at skadelidte skal ha full erstatning, slik at utgangspunktet er at fører kun kan få erstatning dersom særlige grunner taler for det, likt som i tredje ledd og fjerde ledd bokstav a).

Paragrafen har gått gjennom flere endringer gjennom årene. Mest drastisk var imidlertid endringen som ble vedtatt etter Finanger-dommene, hvor EFTA-domstolen uttalte at bilansvarsloven § 7 tredje ledd (nå fjerde ledd) bokstav b) var uforenelig med EØS-retten. Dommen er svært viktig for forståelsen av norsk rett i forhold til EØS-retten. Før endringen av bestemmelsen, gjaldt paragrafen skadelidte generelt. Bilansvarslova § 7 fjerde ledd bokstav b) gjelder i skrivende stund kun for sjåfør av motorvognen.

Relevante rettskilder

Rt. 2000 s. 1811

NUT 1957:1 Innstilling om revisjon av reglene om motorvognansvaret fra Motorvognansvarkomiteen av 1951

Bistand fra advokat

Gjennomgående i bilansvarslova § 7 er det juridiske terminologier, og skjønnsomme begreper det kan være vanskelig å forstå for mannen i gata. Våre advokater er spesialisert innen erstatningsrett, og står klar til å bistå deg i din sak. Den første vurderingen av saken er alltid gratis og uforpliktende. For vurdering, kontakt oss på telefon, e-post, eller via kontaktskjema på nettsiden.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!