Bilansvarslova § 8

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven 8

Bilansvarslova § 8 regulerer uttømmende skadelidtes krav mot skadevoldende motorvogn. Om skaden anses voldt av kun en av kjøretøyene, vil den skadelidende motorvogn få sitt tap dekket av trafikkforsikringen til det ansvarlige motorvognen.


Lovteksten

§ 8. (samanstøyt og anna).

Skade som ei motorvogn gjer på ei anna motorvogn eller ei skjenegangsvogn eller på folk eller gods i slike vogner, går inn under trafikktrygdinga åt vogna berre når skaden kjem av

a) at eigaren, brukaren eller køyraren eller nokon annan som var med i vogna, ikkje bar seg forsvarleg åt, eller

b) at vogna ikkje var i orden eller svikta, eller

c) at vogna elles vart køyrd, fråsegsett eller handsama slik at ho kom i strid med gjeldande trafikkreglar.

Var det på skadelidar-sida òg, slike omstende som er nemnde i fyrste leden, avgjer retten om det skal svarast skadebot etter fyrste leden og då kor stor summen skal vera. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles

Kort forklart

Første ledd

For at den skadevoldende motorvogns forsikringsselskap skal være ansvarlig for skadene på den skadelidende motorvogn, må skaden være «gjort» av den skadevoldende motorvogn.

«I tillegg til at ett av feilkriteriene må være oppfylt, må skaden være ‘’gjort’’ av motorvognen og den må ‘’komme av’’ minst ett av de tre feilkriteriene. Det vil si at det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og skaden.»

(Kilde: Jørgensen, Lise, Bilansvarsloven § 8, 2008, Tromsø)

Videre ramser paragrafen opp de forskjellige ansvarsgrunnlagene:

Bokstav a)

Eieren, føreren eller annen passasjer har oppført seg uaktsomt, og utenom det man kan forvente av en alminnelig passasjer.

Bokstav b)

Vognen har hatt tekniske eller andre objektive svikt.

Bokstav c)

Om vognen objektivt sett (diverse er det ikke et krav at føreren eller andre som befant seg i bilen har opptrådt mot trafikkreglene) kom i strid med trafikkreglene.

Er ingen av de oppramsede ansvarsgrunnlagene oppfylt, vil heller ikke skadelidte kunne kreve skadevolders forsikringsselskap for erstatning.

Andre ledd

Om begge biler oppfyller kravene i første ledd, vil det være opp til retten hvordan erstatningen skal fordeles. Avgjørende er hvilken av motorvognene det er mest nærliggende å klandre, og hvor stor del av skylden som ligger på hver av motorvognene.

Relevante rettskilder

NUT-1957-1

Ot.prp. nr. 75 (1983-1984)

Advokathjelp

Bilansvarslova er en gammel lov med mange utdaterte formuleringer, som er tilnærmet umulig for den gjengse person å forstå. En advokat med spesialisering innenfor erstatning vil imidlertid være svært kompetent til å tolke og anvende lovens regler. Har du vært involvert i en bilulykke, og lurer på hvilke rettigheter og krav du har? Ta kontakt med våre erfarne advokater, via telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden. Første konsultasjon er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Jørgensen, Lise, Bilansvarsloven § 8, 2008, Tromsø

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!