Bilansvarsloven § 1

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven

Bilansvarsloven § 1 regulerer bilansvarslovens anvendelsesområde, det vil si for hvilke tilfeller loven og dens regler kommer til anvendelse. 


Kort forklart

Bilansvarsloven § 1 bestemmer det saklige virkeområdet for loven, det vil si i hvilke situasjoner loven er anvendelig. Loven kommer til anvendelse i de tilfeller en motorvogn har gjort skade på folk eller ting. Bilansvarsloven regulerer erstatningskrav i denne forbindelse, samt forsikring mot slike skader.

Verdt å merke seg er at når bilansvarsloven taler om motorkjøretøyet som skadevolder, omfatter dette også skade som kjøretøyets passasjerer og last måtte volde i sammenheng med kjøretøyets bruk. Dette gjelder uavhengig av om kjøretøyet selv er en umiddelbar skadeårsak, jf. forarbeidene til bestemmelsen.

Bestemmelsen må leses i sammenheng med blant annet § 2, som bestemmer hvilke skader som ikke går inn under loven, og lovens § 3 som angir hva som faller innenfor og utenfor motorvogn-begrepet.

§ 1 sier ikke noe om det geografiske anvendelsesområdet, det vil si innenfor hvilket område man må befinne seg for at loven skal komme til anvendelse. Ifølge forarbeidene skal imidlertid de vanlige reglene for internasjonal privatrett gjelde. Her er hovedregelen at loven skal omfatte skade som skjer her i riket, inkludert Svalbard.

Relevante rettskilder

Ot. prp. nr. 24 (1959-1960) Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarsloven), se særlig side 39

Lovteksten

§ 1. (kva lova gjeld).

Denne lova gjeld skadebot for skade som motorvogner gjer på folk eller eige og likeins trygding mot slik skade.

Advokathjelp

Har du spørsmål knyttet til bilansvarslovens anvendelsesområde eller har du behov for hjelp i en konkret sak? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet under.

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!