Bilansvarsloven § 2

En advokat som svarer på spørsmål knyttet til bilansvarslovens anvendelsesområde

Bilansvarsloven § 2 regulerer hvilke skader som ikke går inn under loven. Bestemmelsen inneholder en opplisting av disse skadeforholdene i bokstav a-d. 


Kort forklart

Bokstav a

Bilansvarsloven § 2 angir i bokstav a til d hvilke typer skader som ikke gir grunnlag for å kreve erstatning etter bilansvarsloven. Bokstav a fastslår at det ikke vil gi grunnlag for erstatningskrav dersom skaden kommer av at motorvognen har vært brukt til noe annet enn «køyredoning». Hvorvidt motorvognen har vært brukt som køyredoning må avgjøres konkret i den enkelte sak. Høyesterett har likevel uttalt at det blant annet vil være av betydning om «ulykken må ses som et utslag av en trafikksituasjon, eller om bilens innretninger er brukt i direkte tilknytning til utførelsen av transport», jf. Rt-1984-1023 side 1027.

Bokstav b

Bokstav b fastslår at skade som er gjort mens motorvognen er «forsvarleg fråsegsett» «utanfor gate, veg eller annen stad der ålmenta kan ferdast», ikke medfører ansvar etter loven. For å unngå ansvar må man altså ha satt fra seg motorvognen forsvarlig utenfor et av de nevnte områdene. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt beror på en konkret vurdering av omstendighetene i den aktuelle sak.

Det kan riktignok nevnes at vilkåret om annet sted der allmennheten kan ferdes omfatter ethvert område som er åpent for alminnelig trafikk. Dette gjelder selv om stedet er i privat eie og/eller adgangen er betinget av betaling. Dermed vil uttrykket omfatte blant annet parkeringsplasser, åpne innkjørsler, offentlige eller private (åpne) bomveier eller bruer, bilferjer mv. Disse betraktninger følger direkte av forarbeidene til bestemmelsen.

Bokstav c

Det vil heller ikke kunne kreves erstatning etter bilansvarsloven dersom skaden er påført mens motorvognen er med i «organisert trenings- eller konkurransekøyring» «på lukka bane eller annen avsperra område». I tillegg må forsikring være tegnet i samsvar med de regler som gjelder for denne typen kjøring, jf. bestemmelsens bokstav c. Som ellers beror også dette på en konkret vurdering.

Avgjørende vil typisk være om bilen på skadetidspunktet «er med» i rennet. Dette vil klart være tilfellet dersom vognen befinner seg innenfor det avstengte området kjøringen foregår. Videre vil vilkåret kunne være oppfylt til tross for at bilen befinner seg utenfor dette området, dersom den må anses å ha en funksjon som deltaker i rennet.

Bokstav d

Bokstav d er ikke særlig praktisk for den enkelte borger. Bestemmelsen unntar atomskader som går inn under atomenergiloven kapittel III om erstatning og forsikring. For å avgjøre om unntaket kommer til anvendelse må man altså avgjøre om den konkrete skaden faller inn under atomenergilovens anvendelsesområde. Dette avgjøres etter atomenergiloven § 18. Begrunnelsen for at slike skader er unntatt bilansvaret, er at denne typen skade er bilansvaret uvedkommende.

Relevante rettskilder

Ot. prp. nr. 24 (1959-1960) Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarloven), se særlig side 39

Rt-1984-1023, om vilkårene i bilansvarsloven § 2 bokstav a

Rt-1999-1312, om vilkårene i bilansvarsloven § 2 bokstav a

Rt-2007-1653, om vilkårene i bilansvarsloven § 2 bokstav b

Lovteksten

§ 2. (skade som ikkje går inn under lova)

Ein skade går ikkje inn under lova i tilfelle då skaden

a) kjem av at motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning, eller

b) er gjord medan vogna er forsvarleg fråsegsettutanfor gate, veg eller annan stad der ålmenta kan ferdast, eller

c) er gjord medan vogna er med i organisert trenings- eller konkurransekøyring på lukka bane eller anna avsperra område, og det er teikna forsikring i samsvar med reglane som gjeld for slik køyring, eller

d) er atomskade som går inn under lov om atomenergivirksomhet, kapittel III om erstatning og forsikring.

Advokathjelp

Lurer du på noe vedrørende bilansvarslovens anvendelsesområde, herunder om unntakene angitt her, eller har du behov for hjelp i en konkret sak? Våre dyktige advokater hjelper deg gjerne. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!