Bilansvarsloven § 3

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet bilansvarsloven 3

Bilansvarsloven § 3 angir hva som faller innenfor og utenfor motorvognbegrepet etter bilansvarsloven. Bestemmelsen har dermed stor betydning for lovens virkeområde. 


Kort forklart

Første ledd

Bilansvarsloven § 3 første ledd angir hvilke kjøretøy som omfattes av loven, altså hvilke kjøretøy som er å anse som «motorvogn». Bestemmelsen fastslår at kjøretøy som er drevet av en motor og er laget for eller egnet til å kjøre på bakken, er å anse som motorvogn etter bilansvarsloven.

At kjøretøyet må være drevet av en motor innebærer at motoren må være kjøretøyets fremdriftskraft. Motoren må også være på kjøretøyet selv. Dette innebærer at en kjelke eller en vogn som har en påmontert vinsj som gjør at den kan ta seg frem i terrenget, vil være å anse som en motorvogn. Motsatt vil det ikke være å anse som en motorvogn dersom vinsjen er montert i terrenget og vognen eller kjelken blir vinsjet inn av denne. En vanlig sykkel vil ikke kunne anses som motorvogn, idet den ikke er motordrevet. Annerledes stiller dette seg for el-sykler.

Kjøretøy som går på skinner omfattes ikke av motorvognbegrepet. Tog, trikk og kabelbaner vil i alle tilfeller altså ikke være å anse som motorvogn.

Annet ledd

Annet ledd fastslår andre fartøy som ikke er å anse som motorvogn. Det gjelder luftfartøy og luftputefartøy. Videre omfattes ikke kjøretøy som er laget på en slik måte at det kan styres av folk til fots. Dette vil eksempelvis gjelde gressklippere. Sistnevnte unntak er imidlertid ikke særlig praktisk idet slike innretninger normalt vil ha en fart på under 10 km/t. Det vil da gå under det generelle unntaket som har hjemmel i § 3 fjerde ledd, se nedenfor.

Tredje ledd

§ 3 tredje ledd bestemmer at tilhenger og annet vedheng til en motorvogn vil anses for å være en del av vognen når de blir kjørt sammen med motorvognen eller er festet til motorvognen på annen måte. Tilhengeren/vedhenget vil i slike tilfeller bli identifisert med kjøretøyet og kan på den måten gi grunnlag for ansvar etter loven. Loven skiller ikke mellom tilfeller der vognfører bevisst har hengt noe etter kjøretøyet og der det er noe som tilfeldigvis har huket seg fast. Også tilfeldige ting som har festet seg som vedheng til bilen vil anses som «anna vedheng» i lovens forstand.

Fjerde ledd

Fjerde ledd gir lovgiver fullmakt til å bestemme at bare deler av loven skal gjelde for særskilt nevnte motorvogner. Vilkåret er at vognene eller selve bruken av dem er til særlig liten fare i veitrafikken. Ved vurderingen av dette må man i følge forarbeidene til bestemmelsen ta i betraktning flere forhold som kan si noe om skaderisikoen. Dette gjelder eksempelvis kjøretøyets fart, tyngde, ytre form, bruksmåte, vanlig brukssted mv.

Med hjemmel i denne bestemmelsen er det blant annet bestemt at loven ikke skal gjelde for motorvogner som er bygget for en høyeste fart på 10 km/timen og som det er vanskelig å endre til større kjørefart. Fart i revers er for øvrig omfattet. Det er antatt at motoriserte leketøy og lignende kjøretøy med en fart på 10 km/timen bør regnes som motorvogn, i alle fall dersom det er laget eller egnet til å ha en fører eller til å føre folk. Hverken el-sykler eller selvbalanserende kjøretøy, eksempelvis segway, vil være aktuelle for dette unntaket. Farten kan nemlig bli høyere enn 10 km/timen, og det er heller ikke grunnlag for å si at slike kjøretøy representerer særlig liten fare. Slike kjøretøy omfattes altså av motorvognbegrepet og kan gi grunnlag for ansvar etter loven.

Relevante rettskilder

Ot. prp. nr. 24 (1959-1960) Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarloven), se særlig side 44

Lovteksten

§ 3. (kva det er meint med motorvogn).

Med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med motor og er laga eller esla til å køyrast på bakken, såleis og trådbuss (trolleybuss), men ikkje køyretøy som går på skjener.

Eit luftfartøy eller luftputefartøy er ikkje motorvogn, og det er heller ikkje køyretøy som er så laga at det einast kan styrast av folk til fots.

Tilhengjar og anna vedheng til ei motorvogn vert rekna for ein part av vogna når dei vert køyrde i samband med vogna eller er fest til henne i anna høve. Gjer eller får ein tilhengjar skade i andre tilfelle, vert han halden for serskild motorvogn såframt han er registrert etter vegtrafikklova eller skal vera registrert eller ha eigne kjennemerke.

Kongen kan fastsetja at inkje eller berre sumt av lova skal gjelda for serskilt nemnde motorvogner når han meiner at vognene sjølve eller bruken av dei, er til serleg liten fare i vegferdsla. Reglane i § 8 om samanstøyt og anna gjeld likevel skade som råker slik vogn eller folk eller gods i henne.

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en bilsak? Våre erfarne advokater hjelper deg gjerne. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ved behov for ytterligere bistand er det for øvrig gode muligheter til å få dekket utgiftene gjennom ulike forsikringsordninger. Mulighetene for dette sjekker vi opp for deg dersom det er ønskelig. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-11-l-20182019/id2618254/?ch=4

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56744/1/764.pdf 

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!