Bilansvarsloven § 4

En advokat som svarer på spørsmål knyttet til bilansvarslovens anvendelsesområde

Bilansvarsloven § 4 regulerer selve grunnlaget for erstatning etter bilansvarsloven, herunder hvem som plikter å erstatte det økonomiske tapet. I tillegg angis i hvilke tilfeller det kan kreves oppreisning for ikke-økonomisk skade/tap. 


Kort forklart

Bilansvarsloven § 4 første punktum fastslår at en skadelidt kan kreve erstatning fra det forsikringsselskap som den skadevoldende motorvognen er forsikret i. Reglene om forsikring av motorvogn er gitt i bilansvarsloven kapittel IV. Forsikringsselskapet er ansvarlig selv om ingen har skyld i skaden. Ansvaret er altså objektivt.

Visse vilkår må riktignok være oppfylt. Det må påvises at det er motorvognen som har påført vedkommende den aktuelle skaden, jf. «gjer ei motorvogn skade». «Gjer»-vilkåret viser til kravet om adekvat årsakssammenheng. I dette ligger at det må foreligge en faktisk årsakssammenheng mellom den påførte skaden og motorvognen, samt at skaden ikke må være for fjern eller avledet. I Rt-2012-233 (Tankbil) heter det at vilkåret vil være oppfylt dersom den aktuelle årsaksfaktoren har «vært så vidt vesentlig i årsaksbildet at det er naturlig å knytte ansvar til den». Dette må avgjøres ut fra en konkret vurdering av omstendighetene i saken.

Bestemmelsen må for øvrig leses i sammenheng med bilansvarsloven § 3 som angir hvilke fremkomstmidler som faller innenfor og utenfor motorvognbegrepet.

Videre fastslår bestemmelsen i annet punktum at oppreisning for ikke-økonomisk tap/skade kun kan kreves av forsikringsselskapet dersom skadevolderen oppfyller ansvarsvilkårene i skadeserstatningsloven § 3-5. De aktuelle vilkårene i den nevnte bestemmelsen er angitt i første ledd bokstav a. Skadevolder må enten forsettlig eller grovt uaktsomt ha voldt skade på person. Forsett foreligger dersom skadevolder med viten og vilje har påført skadelidte skade med sin motorvogn. Grov uaktsomhet foreligger på sin side dersom skadevolders opptreden må anses å utgjøre et markert avvik fra normal, forsvarlig atferd. Er dette tilfellet, vil vilkårene i § 3-5 første ledd bokstav a være oppfylt slik at forsikringsselskapet plikter å også erstatte ikke-økonomisk tap.

Relevante rettskilder

Ot. prp. nr. 24 (1959-1960) Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarloven), se særlig side 44

Rt-1992-64 (P-pilledom II) om kravet til adekvat årsakssammenheng, se særlig side 70

Lovteksten

§ 4. (grunnlaget for skadebot).

Gjer ei motorvogn skadehar skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IVendå om ingen er skuld i skaden. Oppreising for ikkje økonomisk skade fell likevel berre inn under trygdelaget sitt ansvar når skadevaldaren fyller vilkåra for ansvar etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-5.

Advokathjelp

Har du ytterligere spørsmål om erstatning ved skade påført av motorvogn, eller trenger du bistand i en konkret sak? Ta kontakt med en av våre advokater. Vi hjelper deg gjerne og tilbyr en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Oslo, 2009.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56744/1/764.pdf

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!