Hva er en bistandsadvokat?

To bistandsadvokater diskuterer en klients sak

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for en straffbar handling? Fornærmede i straffesaker har behov for et særlig vern, og vil derfor ofte ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat. En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes eller etterlattes rettigheter. 

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker som gjelder voldtekt, seksuelle overgrep mot barn, familievold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, menneskehandel, og brudd på besøksforbud, jf. straffeprosessloven § 107 a. Bistandsadvokat kan også oppnevnes i tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier et behov for det. Videre kan pårørende til et drapsoffer ha krav på bistandsadvokat. Det gjelder i saker hvor offeret er under 18 år, samt i andre straffesaker hvor særlige forhold tilsier slikt behov.

«I pressen har ordet bistandsadvokat blitt tatt i bruk i en videre betydning, som betegnelse for en advokat som bistår en person i en eller annen sammenheng. Dette er en uheldig utvikling, som kan føre til at ordet mister sitt innhold. Uttrykket bistandsadvokat bør reserveres for en advokat som er oppnevnt etter straffeprosesslovens kap 9 a, med den spesielle stilling dette gir (jfr NOU s 50).» Kilde: Robberstad, Anne. Bistandsadvokaten, 3. utgave, Oslo, 2014, s. 80.

Voldtekt

Voldtekt er definert i straffeloven § 291 som seksuell omgang gjennom vold eller truende atferd eller med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Sistnevnte kan være tilfellet på grunn av store mengder alkohol eller søvn. Voldtektsofre som anmelder forholdet har krav på bistandsadvokat på det offentliges regning.

Overgrep

Begrepet overgrep er ikke definert i straffeloven. Begrepet brukes til tider om handlinger som ikke involverer seksuelle hendelser, eksempelvis fysisk eller psykisk vold. Likevel taler man ofte om seksuelle overgrep. Begrepet rekker videre enn voldtekt, idet også mindre alvorlige seksuelle handlinger omfattes. Seksuelle handlinger mot noens vilje som ikke faller innunder definisjonen av voldtekt, vil følgelig ofte fanges opp av begrepet seksuelt overgrep. Det kan eksempelvis være tale om beføling uten samtykke. Ved saker som gjelder seksuelt overgrep mot barn under 16 år vil krav om bistandsadvokat aktualiseres. Mennesker over 16 år kan også ha krav på bistandsadvokat etter ulike former for overgrep. Dette fordrer imidlertid en konkret vurdering, som våre advokater gratis hjelper deg med.

Familievold

Mennesker som har blitt utsatt for vold i nær familie har krav på bistandsadvokat. Det kan være tale om voldshendelser utført av ektefelle eller samboer, eller foreldre som skader sine barn. Straffeloven § 282 angir at den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler noen i nær familie straffes med inntil 6 år. Med nær familie siktes det til nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, sin egen eller nåværende/tidligere ektefelles/samboers slektninger i rett nedstigende og rett oppstigende linje, samt noen i sin husstand eller i sin omsorg.

Bistandsadvokatens rolle

Hovedoppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes eller etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i straffesaken, jf. straffeprosessloven § 107 c første ledd. Bistandsadvokaten kjenner regelverket godt og vil derfor gi fornærmede løpende råd og veiledning, samt holde vedkommende orientert om sakens gang.

Anmeldelse

Etter å ha blitt utsatt for en straffbar handling bør forholdet anmeldes til politiet. Det er en forutsetning for etterforskning og eventuell straff for gjerningspersonen. Fornærmede kan anmelde forholdet ved å ta kontakt med politistasjonen og avgi sin forklaring. På dette tidspunktet vil vedkommende få oppnevnt en bistandsadvokat, dersom vedkommende har krav på det. Rett til advokathjelp inntrer imidlertid før anmeldelse, hvilket vil si at fornærmede kan kontakte advokat for hjelp til å vurdere saksforholdet og en eventuell anmeldelse uten kostnad. Dersom fornærmede ønsker å anmelde vil bistandsadvokaten kunne bistå med dette.

Etterforskning

Etter mottatt anmeldelse vil en jurist avgjøre om etterforskning skal iverksettes eller om saken skal henlegges. Ved etterforskning må politiet forsøke å finne ut av hva som har skjedd i den foreliggende saken.

Gjennom en oppfølging av politiets etterforskning skal bistandsadvokaten ivareta interessene til fornærmede eller etterlatte i saken. I den anledning skal bistandsadvokaten varsles om og har rett til å være til stede ved åstedsbefaringer, rekonstruksjoner og lignende etterforskningsskritt når fornærmede eller etterlatte skal delta. Bistadsadvokaten har også innsyn i politidokumentene. I tillegg kan bistandsadvokaten begjære ytterligere etterforskningsskritt som ikke er foretatt av politiet, dersom det er i klientens interesse.

Ved avhør av fornærmede eller etterlatte vil bistandsadvokaten være tilstede og kan stille eventuelle ytterligere spørsmål. Vedkommende kan i tillegg protestere mot spørsmål som er stilt på en utilbørlig måte eller som ikke kommer saken ved. Bistandsadvokaten er altså tilstede for kontinuerlig å ivareta fornærmedes og etterlattes interesser.

Ved eventuell henleggelse vil bistandsadvokaten gi sin klient råd om hvorvidt klage bør innsendes, og vil utforme den eventuelle klagen.

Hovedforhandling

Hovedforhandlingen finner sted for en domstol. Etter bevisføring og prosedyre vil dommerne bestemme sakens utfall. Bistandsadvokaten vil sitte sammen med politiet under hovedforhandlingen. Vedkommende vil møte svært forberedt både hva gjelder de faktiske og rettslige forhold i saken. Underveis vil bistandsadvokaten kunne innkalle vitner, sakkyndige og tiltalte, kommentere bevisførsel, avslutte med en sluttbemerkning, samt fremsette eventuelt krav om erstatning.

Krav om voldsoffererstatning

Ved avsluttet eller henlagt straffesak kan bistandsadvokaten hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning tilkjennes mennesker som har blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte. Det er ikke pålagt med bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning. Likevel vil det ofte være tilrådelig for å oppnå et høyest mulig beløp. Særlig i alvorlige saker krever beregning av erstatningsbeløp spisskompetanse innen personskaderett, samt kjennskap til lignende domstolspraksis. Også i mindre alvorlige saker kan bistand fra en spesialisert advokat bidra til et økt erstatningsbeløp.

Hvordan få bistandsadvokat?

Politiet skal informere deg om din rett til bistandsadvokat allerede ved anmeldelse. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten. Du har imidlertid som hovedregel rett til å velge advokat selv, med mindre det leder til at saken blir vesentlig forsinket. Dersom du ikke fremmer eget ønske vil retten oppnevne en fast bistandsadvokat fra sine lister. For å sikre en best mulig håndtering av saken kan det være formålstjenlig å finne en bistandsadvokat som er spesialisert på det aktuelle rettsområdet. Fornærmede kan selv kontakte et advokatfirma for en uforpliktende vurdering av saken allerede før anmeldelse.

Bytte bistandsadvokat underveis?

Dersom man underveis i saken skulle ønske å bytte bistandsadvokat, eksempelvis fordi fornærmede opplever at vedkommende ikke er tilstrekkelig spesialisert på området, kan det enkelt gjøres. Alt du trenger å gjøre er å kontakte et nytt advokatfirma, så vil din nye advokat ta seg av prosessen med advokatbytte.

Vårt advokatkontor i Oslo

Vårt advokatkontor er lokalisert i Torggata 10, sentralt i Oslo. Til enhver tid bistår våre advokater imidlertid hundrevis av klienter over hele Norge. Vi er i stadig vekst og utvider med nye dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Har du vært utsatt for et straffbart forhold? Ta kontakt med vårt advokatkontor i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I straffesaker er det viktig å handle raskt av bevismessige hensyn. Vi er tilgjengelig både på e-post og telefon. Du kan også fylle ut skjemaet nedenfor, så tar en av våre bistandsadvokater kontakt med deg.

Les også om erstatning for falsk anmeldelse.

Vanlige spørsmål

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar fornærmedes eller etterlattes interesser og rettigheter i en straffesak. Bistanden gjelder anmeldelse, etterforskning, hovedforhandling for domstolen og eventuell søknad om voldsoffererstatning.

Hvor mye koster en bistandsadvokat?

Det er gratis å benytte seg av en bistandsadvokat, dersom man er utsatt for visse straffbare forhold. Det kan være tale om voldtekt, seksuelle overgrep mot barn, familievold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, menneskehandel, og brudd på besøksforbud. Etterlatte etter drap av barn vil videre inneha slikt krav. Andre alvorlige straffbare forhold kan også aktualisere retten til bistandsadvokat. Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis forhåndsvurdering av din sak.

Hvordan skaffer jeg bistandsadvokat?

Ved anmeldelse vil politiet opplyse deg om din rett til bistandsadvokat. Deretter vil retten oppnevne en bistandsadvokat til deg. Du kan imidlertid selv finne en dyktig og spesialisert bistandsadvokat på eget initiativ allerede før anmeldelse. Dette følger av retten til fritt advokatvalg.

Hva er bistandsadvokatens viktigste oppgaver?

Bistandsadvokatens viktigste oppgave er å ivareta fornærmedes eller etterlattes interesser på alle stadier av en straffesak. Vedkommende kan blant annet bistå med selve anmeldelsen, følge opp etterforskningen og delta under avhør av fornærmede, føre vitner for retten og kreve erstatning på vegne av fornærmede.

Kan jeg bytte bistandsadvokat når saken allerede er påbegynt?

Ja. Du kan enkelt bytte bistandsadvokat underveis dersom du ikke er fornøyd med din advokat. Dette kan gjøres ved å kontakte et nytt advokatfirma. Den nye bistandsadvokaten vil deretter gjennomføre bytteprosessen for deg.

Kilder

Andenæs, Johs. Norsk Straffeprosess, 4. utgave, samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer, Oslo, 2009.

Robberstad, Anne. Bistandsadvokaten, 3. utgave, Oslo, 2014.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/4711/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!