Erstatning etter bruddskade

En person som har armen i fatle etter en bruddskade

Bruddskader kan ha sin i rot i flere ulike forhold. Du kan få en bruddskade i trafikken, på jobb/skole og i fritiden. Bruddskader oppstår plutselig, kan være veldig smertefullt  og i enkelte tilfelle vedvare i lang tid. I enkelte tilfeller kan bruddskaden bli så omfattende at du lider et økonomisk tap. I disse tilfellene vil du kunne kreve erstatning fra skadevolder etter ansvarlig forsikringsselskap. Dersom du får varige mén, eller den som har påført deg bruddskaden har opptrådt uaktsomt vil du også kunne kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. 

Hva er en bruddskade?

Bruddskader vil forårsake smerteplager og funksjonsnedsettelser. I enkelte tilfeller kan bruddskaden bli så alvorlig at du kan få blodpropp, nekrose eller andre infeksjoner. I disse tilfellene vil det ta lenger tid enn vanlig før skaden heles.

Bruddskadene kan være både åpne og lukket. En lukket bruddskade er typisk feilstilling og bein ut av ledd, bein ut av vinkler eller vridd. Åpne bruddskader vil ofte være et kutt eller sår ved eller rundt bruddstedet.

Bruddskade som følge av trafikkulykke

Dersom du blir utsatt for en bruddskade som følge av en trafikkulykke vil du kunne kreve erstatning fra den ansvarliges motorvognforsikring.

Du kan lese mer om erstatning for trafikkulykke her.

Bruddskader som følge av vold

Dersom du blir utsatt for en skade som «krenker liv, helse og frihet» vil du kunne kreve erstatning. Får du en bruddskade som følge av en voldshendelse vil du kunne kreve voldsoffererstatning.  I disse tilfellene staten skal derfor utbetale erstatningskravet til deg som skadelidt.

«Det er nettopp i voldstilfellene at skadevolders betalingsevne er svak. Her er det ingen forsikringsdekning som kommer inn, med mindre trafikkforsikringen dekker skaden hvor bilen har vært brukt ved voldshandlingen, voerstl. § 1 tredje ledd. Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett s.111. 6. utgave Med bistand av Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Erstatningsvilkårene

Det er tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne kreve erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, du må ha lidt et økonomisk tap og det må være adekvat årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet. Du kan lese mer om vilkårene her. 

Videre er det et vilkår for å kunne kreve erstatning for bruddskade at skaden blir forårsaket av en «plutselig og uforutsett ytre påvirkning».

Aktuelle erstatningsposter

Ved bruddskader er det flere erstatningsposter som vil kunne være aktuelle å kreve erstattet. Særlig når det blir snakk om erstatning for tapt inntekt og fremtidig inntekt vil det potensielt kunne bli tale om store summer.

Tapt inntekt/tapt fremtidig inntekt

Dersom bruddskaden fører til at du lider et inntektstap har du krav på å få dette erstattet. Det samme gjelder for fremtidig inntektstap. Erstatning for fremtidig inntektstap har som formål å kompensere for det tapet du vil lide som følge av skaden i fremtiden. Erstatningen skal kompensere for tap av inntekt du kunne ha tjent dersom bruddskaden ikke hadde funnet sted.

Utgifter

Dersom bruddskaden fører til at du får noen tilleggsutgifter, vil du ha krav på å få dette erstattet. Dette er typisk utgifter du har til legebesøk, transport, eventuelle tilleggsutstyr du har behov for og behandlinger du har behov for som en del av rehabilitering. Det er viktig at du tar vare på all dokumentasjon forsikringsselskapet vil kreve slik at du kan bevise det økonomiske tapet du har hatt.

Arbeid i hjemmet

Fører bruddskaden til at du ikke klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene som kreves i hjemmet, vil du kunne kreve erstattet eventuelle kostnader du har for at disse oppgavene skal utføres. Hvor mye du kan kreve erstattet vil vanligvis ta utgangspunkt i hvor mye det kostet å leie inn hjelp til å utføre arbeidsoppgavene.

Oppreisning

Oppreisningserstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap og kalles for erstatning for tort og svie. I de tilfeller der skadevolder har opptrådt uaktsomt vil du ha krav på erstatning.

Menerstatning

Menerstatning er i likhet med oppreisningserstatning også erstatning for ikke-økonomisk tap. Det kan kreves i de tilfeller der bruddskaden er varig og betydelig. Skaden anses for å være varig når den har en varighet på mellom 7-10 år og er betydelig når det anses utgjøre en medisinsk invaliditet på minst 15%. Medisinsk invaliditet utregnes ved hjelp av en tabell utarbeidet av Arbeids- og sosialdepartementet og en spesialist på det området du har blitt skadet.

Kontakt en av våre advokater spesialisert på feltet

Har du vært utsatt for en bruddskade og lurer på om du kan kreve erstatning? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan hjelpe deg å fremme kravet overfor riktig part/aktør. Du kan ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale enten på telefon eller e-post. Ønsker du at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hva er en bruddskade?

Når et ben eller knokkel er brukket vil det kategoriseres som en bruddskade. Bruddskadene kan være både åpne og lukket. En lukket bruddskade er typisk feilstilling og bein ut av ledd, bein ut av vinkler eller vridd. Åpne bruddskader vil ofte være et kutt eller sår ved eller rundt bruddstedet.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er erstatning du har krav på dersom du har blitt utsatt for vold. Dette er ofte erstatning som utbetales fra staten fordi gjerningspersonen vanligvis ikke har egne midler til å dekke kravet. Staten utbetaler derfor kravet for å sikre deg som voldsoffer.

Trenger jeg juridisk bistand i erstatningssaker som omhandler brudd?

Ofte vil skadelidte føle det som en påkjenning å skulle stå imot et forsikringsselskap som stadig prøver å minske kravet. Prosessen kan også ta lang tid. En advokat vil derfor kunne bistå deg og gjøre prosessen lettere og mindre tyngende.

Hvem dekker kostnadene jeg skulle ha i forbindelse med bistand fra advokat?

I trafikkskader er det den ansvarliges forsikringsselskap som vil være pliktig til å betale for rimelige og nødvendige advokatutgifter som du skulle ha. I voldssaker vil du kunne kreve voldsoffererstatning og dette vil utbetales av staten dersom gjerningspersonen ikke har midler til å dekke det eventuelle erstatningskravet.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave Med bistand av Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade – Lovdata

Motiv – skape trygghet (uio.no)

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!