Erstatning for brukket nese

En mann som sitter i en sofa med brukket nese

Nesen er blant det mest utsatte for skade i ansiktet. Et brudd i nesen kan blant annet skje ved en fallulykke, arbeidsulykke, trafikkulykke eller dersom noen øver vold mot deg. I enkelte tilfeller vil du kunne kreve erstatning for bruddskaden i nesen. 

Bruddskade i nesen

En bruddskade vil kategoriseres som en personskade. For å avgjøre om du har en bruddskade i nesen er det viktig at du tar kontakt med en lege tidlig slik at din skade kan journalføres og følges opp. Slike bevis for bruddskaden vil også stå sentralt i bevisvurdering til erstatningskravet. Et røntgenbilde eller CT vil kunne avklare hvorvidt nesen er brukket, eller ikke.

Erstatningspostene

Voldsoffererstatning

I erstatningsretten er det ikke uvanlig at enkelte områder får innslag fra offentligrettslig reguleringer. Den statlige ordningen om voldsoffererstatning er et eksempel på dette.

«Her finnes det egne nemnder som treffer vedtak, og som dermed er en produsent av erstatningsregler i tillegg til domstolenes virksomhet». Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, s. 5 2. utgave, 2019.

For bruddskader som er forårsaket ved vold vil føre til at du har krav på voldsoffererstatning. Normalt kreves det at gjerningspersonen har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Slik at du skal få sikkerhet for ditt erstatningskrav vil erstatningen ofte utbetales av Kontoret for voldsoffererstatning. Dette er for å sikre at du får erstatningen du har krav på selv om gjerningspersonen ikke har midler til å dekke kravet selv.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse og kan kreves dersom skaden er varig og betydelig. For at skaden skal anses å være varig må den vare i minst 10 år. Betydelig vil si at skaden har en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15%. Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt må en spesialist vurdere ved hjelp av en invaliditetstabell.

Oppreisningserstatning

Dersom den som påførte deg bruddskaden i nesen gjorde det forsettlig er grovt uaktsomt, vil du kunne kreve oppreisningserstatning. Dette er erstatning for «tort og svie». Hvorvidt oppreisningserstatning vil være aktuelt å utbetale beror på en konkret vurdering av hver enkelt sak. Sentrale momenter vil være skadevolders skyld, handlingens grovhet og omfanget av skaden, for å nevne noen.

Oppreisningserstatning utbetales som en engangssum og summen vil utmåles konkret.

Erstatning for økonomisk tap

Erstatning skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt som følge av bruddskaden. Under følger en liste av aktuelle erstatningsposter du kan kreve erstattet dersom du lider et økonomisk tap som følge av bruddskaden.

 • Tap av inntekt
 • Tap av fremtidig inntekt
 • Merutgifter

Hvem skal kravet rettes mot?

Hvem kravet skal rettes mot vil være avhengig av hvor skaden oppstod og hvordan den oppstod.

Arbeidsulykker

Dersom det er en arbeidsulykke skal kravet rettes mot arbeidsgiver forsikringsselskap. Det forutsetter at skaden skjedde på arbeidsplassen, for arbeidsgiver i arbeidstiden. Dersom skaden skjedde på fritiden sammen med arbeidsgiver og andre kollegaer vil ikke arbeidsgiver være ansvarlig for erstatningskravet.

Trafikkulykker

Ved trafikskader vil det være den ansvarlige ansvarsforsikrings som må dekke erstatningskravet. Forsikringsselskapet vil kreve at du kan bevise at den skaden du har er et resultat av trafikkulykken.

Vold

Som nevnt skal kravet i voldstilfeller rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning. I disse tilfellene vil du også ha krav på fri rettshjelp. En advokat vil kunne hjelpe deg med å fremme erstatningskravet.

Les vår artikkel om erstatning for bruddskader her. 

Ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på erstatningsrett

Har du brukket nesen og lurer på om du kan kreve erstatning for skaden? Våre dyktige advokater vil kunne hjelpe deg. Du kan ta kontakt med en av oss som gratis og uforpliktende samtale enten på telefon eller e-post. Hvis du ønsker at vi skal ringe deg kan du fylle ut skjema under så tar vi kontakt så snart som mulig.

Vanlige spørsmål

Trenger jeg advokat?

Erstatningssaker er ofte svært kompliserte, både teknisk og juridisk, og det vil derfor være lønnsomt å benytte seg av en advokat spesialisert på området slik at du vet at du får den erstatningen du har krav på.

Hvem dekker kostnadene til advokat?

Ved skade på arbeidsplassen, altså arbeidsulykker, vil du kunne kreve advokatutgiftene dekket fra arbeidsgivers forsikringsselskap. I trafikkskader vil forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendig advokatutgifter. Dersom du skal kreve voldsoffererstatning vil du ha krav på fri rettshjelp, og det er staten som skal dekke utgifter du har til advokat.

Hvem skal jeg kreve erstatning fra?

Hvem du skal kreve erstatning fra vil bero på hvordan bruddskaden oppstod. Hvis det er en arbeidsulykke skal du kreve erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Ved trafikkskader skal erstatningskravet rettes mot den ansvarliges ansvarsforsikring. Dersom du har vært utsatt for en voldshendelse skal kravet rettes mot Kontoret for voldsoffererstatning. Du kan også rette kravet direkte mot gjerningspersonen, men du kan ikke få erstatningsbeløpet utbetalt dobbelt.

Må jeg vise til legeerklæring for å kunne kreve erstatning?

Når du skal kreve erstatning er det du som har bevisbyrden. Det er derfor viktig at du har tilstrekkelig dokumentasjon fra leger og eventuelle spesialister som kan bekrefte at du har fått en bruddskade i nesen. Du må derfor oppsøke lege så fort som mulig etter skaden slik at du senere kan bevise at nesen brakk som følge av hendelsen du ble utsatt for.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, 2019.

Brath, Henning. Voldsoffererstatningsloven: men kommentarer [Voldsoffererstatningsloven (2001)]. 2. utgave, 2015.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!