Erstatning etter bustadoppføringslova?

Et bilde av en hjelm, et hus, tommestokk og en byggetegning med teksten "Bustadoppføringslova" over

Har du kjøpt splitter ny eiendom, som enten er beheftet med mangler eller arbeider som har vært preget av forsinkelser? Dersom du selv opptrer som forbruker, kan det hende at du har krav på erstatning etter reglene i bustadoppføringsloven.

Kontraktsbrudd

For å kreve erstatning etter reglene i bustadoppføringsloven, er det en forutsetning at det foreligger kontraktsbrudd. Kontraktsbruddet kan skje i form av mangel eller forsinkelse. Dersom ytelsen er levert for sent, vil det være snakk om forsinkelse. Mangel omfatter flere tilfeller, og stiller blant annet krav til at arbeidene skal være utført på en faglig forsvarlig måte.

Forsinkelse

Dersom det foreligger forsinkelse, kan forbrukeren kreve erstatning for såkalt dagmulkt som er kontraktsfestet. Dagmulkt er en avtalt form for «bot», som entreprenøren må betale hver dag arbeidene er forsinket. Dette gjelder likevel bare dersom entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt.

Dersom det ikke er avtalt noen dagmulkt for arbeidene, følger det av loven at forbrukeren kan kreve erstatning som følge av at arbeidet ikke er utført til tide, eller at vedkommende ikke får overdratt boligen til seg i tide.

Forbrukerens plikter

Av bustadoppføringsloven § 19 tredje ledd, fremgår det at:

«Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.»

Dette betyr at forbrukeren er forpliktet til å avgrense tap ved å gjennomføre «rimelige tiltak» slik at erstatningsbeløpet ikke blir urimelig høyt. I tillegg oppstiller bestemmelsen visse skranker for forbrukerens rett til å kreve erstatning, jf. «så langt entreprenøren rimelig kunne regne med tapet som følge av forsinkelsen».

Mangel

Forbrukerens erstatningskrav

Erstatning som følge av mangel reguleres av bustadoppføringsloven § 35. Der fremgår at forbrukeren kan kreve erstatning for tap som ikke kan la seg avhjelpe ved prisavslag. Forbrukeren har rett til å kreve erstatning til tross for at det ikke kan konstateres skyld på entreprenørens side. Med andre ord vil entreprenøren bli ansvarlig på objektivt grunnlag. Dette henger sammen med behovet for å beskytte den svakere part i kontraktsforholdet, herunder forbrukeren.

Entreprenørens beskyttelse

Likevel vil entreprenøren gå fri for ansvar dersom det kan konstateres at vilkårene for det såkalte kontrollansvaret er til stede. Imidlertid er terskelen for at alle disse vilkårene kan anses oppfylt relativt høy.

I tillegg oppstiller bestemmelsen et krav om at det økonomiske tapet må være i tilstrekkelig nær og direkte sammenheng med entreprenørens arbeider. Dette er å unngå at entreprenøren skal bli erstatningsansvarlig for tap som vedkommende ikke har noe ansvar for.

Fremme krav om erstatning

Dersom du ønsker å fremme krav om erstatning overfor entreprenøren, er det en fordel å gjøre dette skriftlig. Kravet kan eksempelvis fremsettes via e-post. Dette bør gjøres så fort som mulig, for å sikre at reklamasjonsfristen er overholdt. E-posten bør inneholde en henvisning til kontraktsbruddet, og at du ønsker å gjøre gjeldende krav om erstatning. I tillegg bør det vises til de øvrige vilkårene for erstatning.

Du kan lese mer om å kreve erstatning som følge av boligkjøpet her.

Ta kontakt med advokat

Dersom du trenger hjelp til å fremme et erstatningskrav, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en første uforpliktende samtale. Vi kan også bidra til å klarlegge hvorvidt du overhodet har et erstatningskrav i behold. Ofte vil forsikringen dekke advokatutgifter i erstatningssaker.

Vanlige spørsmål

Har jeg krav på erstatning etter bustadoppføringsloven?

Hvorvidt du har krav på erstatning etter reglene i bustadoppføringsloven avhenger selvsagt av de konkrete forhold i din sak. Likevel vil en som regel ha et krav dersom det kan konstateres kontraktsbrudd, og de øvrige vilkårene for erstatning er til stede.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning?

Hvor mye du kan kreve i erstatning, avhenger først og fremst av avtalen du har med entreprenøren. I tillegg avhenger det av hvorvidt kontraktsbruddet skyldes mangel eller forsinkelse. Helt generelt kan forbrukeren kreve erstatning for det økonomiske tapet vedkommende har lidt som følge av kontraktsbruddet.

Hvem skal jeg fremme erstatningskravet til?

Erstatningskravet bør fremmes mot entreprenøren som du har inngått avtaleforholdet med.

Hva er kontraktsbrudd?

Kontraktsbrudd kan etter bustadoppføringsloven skje i form av enten mangel eller forsinkelse. Mer generelt kan et kontraktsbrudd defineres som et ¨avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse¨.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!