Erstatning som følge av diskriminering

En advokat som demonstrerer diskriminering med pappfigurer

Dessverre er det mange som opplever diskriminering både i-og utenfor arbeidslivet. Diskriminering er både usaklig og urimelig. I denne artikkelen kan du lese mer om hvorvidt du har krav på erstatning, som følge av diskriminering utenfor arbeidslivet.


Hva er diskriminering?

Det er vanlig å skille mellom direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering går ut på at et individ blir dårligere behandlet enn en annen, som er i tilsvarende situasjon. I tillegg er det sammenheng mellom forskjellsbehandlingen og vedkommende kjønn, etniske bakgrunn, seksuell orientering, nedsatte funksjonsevne osv.

Indirekte diskriminering er forskjellsbehandling, som i utgangspunktet er nøytral, men som likevel kun rammer en avgrenset gruppe/individer. Et eksempel på indirekte diskriminering kan være det å
forby hund i et lokale, noe som vil være til hinder for synshemmede.

Likestillingsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person, jf § 1.

Loven oppstiller forbud mot både direkte og indirekte diskriminering på bakgrunn av de nevnte forhold. Dersom det foreligger diskriminering etter en av bestemmelsene i loven kan vedkommende bli erstatningsansvarlig.

Hvem klager man til?

Det er diskrimineringsnemnda som avgjør saker knyttet til diskriminering og trakassering. Klagen/saken avgjøres av jurister som er eksperter på diskrimineringsrett. Dersom de kommer frem til at det har skjedd ett lovbrudd, vil de avgjøre hvilke konsekvenser det vil få. For å sikre at lovbruddet stanser, kan de gi pålegg. I enkelte tilfeller kan nemda avgjøre om innklagede skal betale oppreisning og erstatning.

For at diskrimineringsnemda skal vurdere erstatningskravet ditt, må du skrive at du krever erstatning/oppreisning i klagen. Legg vekt på at du skrever erstatning eller oppreisning, eller begge deler.

Erstatning som følge av diskriminering

Krav på erstatning

Den som har blitt behandles i strid med forbudene om diskriminering kan kreve oppreisning eller erstatning. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av den ulovlige behandlingen. Oppreisning for ikke-økonomisk skade fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens art og omfang, partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Dette innebærer at det må vurderes konkret hva som skal gis i oppreisning ved fysisk og psykisk skade som ikke har medført økonomisk tap.

«For diskriminering i arbeidslivet i arbeidslivet gjeldet det for eksempel et fullt ut objektivt erstatnings- og oppreisningsansvar». Kilde: Reinholdtsen, Jørgen. Rettslig diskrimineringsvern i EU, EØS og Norge. Jussens Venner 04/2019 (Volum 54).

Ta kontakt med advokat 

Å anlegge sak for diskrimineringsnemda kan oppleves som krevende å stå i alene. Vi opplever at våre klienter føler seg trygge og ivaretatt gjennom bistand hos oss. Dersom du er usikker på om du har krav på erstatning eller oppreisning som følge av diskriminering, eller trenger hjelp til å fremme et krav, ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Viser det seg at det blir aktuelt med videre bistand ut over dette, er det også gode muligheter til å få dekket utgiftene knyttet til bistand gjennom ulike forsikringsordninger man allerede har. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Når foreligger det krav på erstatning som følge av diskriminering?

Det kan kreves erstatning dersom et forbud mot diskriminering etter likestillings- og diskrimineringsloven er overtrådt og dette har resultert i et økonomisk tap. Tilsvarende kan det kreves oppreisning dersom dette er rimelig.

Hvem kan jeg rette kravet mitt mot?

Det vedkommende som opptrer diskriminerende erstatningskravet rettes mot. Dette kan være enkeltpersoner, selskaper, og statlige og ikke-statlige organer.

Hvor mye erstatning har jeg krav på?

Erstatningskravet fastsettes til det økonomiske tapet som diskrimineringen medført. Oppreisning for ikke økonomisk tap fastsettes konkret ut ifra hva som er rimelig ut fra skadens art og omfang, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.

Kilde

Hagstrøm, Viggo, Are Stenvik. Erstatningsrett. 2. utgave. Universitetsforlaget, 2019.

Reinholdtsen, Jørgen. Rettslig diskrimineringsvern i EU, EØS og Norge. Jussens Venner 04/2019 (Volum 54).

https://www.duo.uio.no/handle/10852/35454

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!