Bilulykke med elg

En elg som går over en vei

Kollisjon med elg kan være skummelt, traumatisk og farlig. I møte med en elg i trafikken kan du bli påført både kortvarige og langvarige plager. Ved kollisjon med en elg vil du ha de samme rettighetene som ved øvrige trafikkskader, det vil si at du vil kunne kreve erstatning dersom du lider et økonomisk tap som følge av kollisjonen. 

Hva er en trafikkskade?

Dersom du har blitt påført en personskade i en trafikkulykke, altså en
trafikkskade vil du ha krav på erstatning etter bilansvarsloven § 4 og skadeerstatningsloven kap. 3. I trafikkskader er det snakk om et objektivt ansvar noe som betyr at du som skadelidt av krav på erstatning selv om ingen har skyld i ulykken. Det vil si at i de tilfellene du kjører på fartsgrensen og kjører som en alminnelig forsvarlig person vil ha krav på erstatning når elgen plutselig er i din veibane og det blir en kollisjon.

Les også om erstatning etter motorsykkelulykke.

Erstatning

For å kunne kreve erstatning er det tre vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være snakk om et økonomisk tap.

Videre er det en forutsetning for at du skal ha krav på erstatning at må det være årsakssammenheng mellom kollisjonen/ulykken og det økonomiske tapet.

«I juridisk teori brukes «årsakssammenheng» i ulike betydninger. Et hovedskille går mellom dem som kun bruker årsaksbegrepet om faktisk årsakssammenheng, og andre som også inkluderer reglene om erstatningsansvarets grenser i begrepet». Kilde: Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok s. 238. 2. utgave, 2019.

Hvorvidt vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt er en kompleks juridisk problemstilling. Våre advokater vil kunne bistå deg slik at du får fremsatt riktig krav overfor forsikringsselskapet.

Dette var tema i dommen fra 2009 som du kan lese her.

Aktuelle erstatningsposter

Når du skal fremme et erstatningskrav er det flere erstatningsposter som vil være aktuelle. Under følger en liste over de mest sentrale.

Tapt inntekt/tapt fremtidig inntekt

Hvis du som følge av trafikkskaden lider inntektstap har du krav på å få dette erstattet. Ofte vil denne erstatningsposten være den største da det som regel er tale om store økonomiske konsekvenser å falle ut av arbeid. Hvis skaden fører til at du må bytte jobb og derfor får en redusert inntekt vil ha krav på å få mellomlegget erstattet.

Utgifter

Du vil også ha krav på å få dekket alle nødvendige og rimelige utgifter som følge av trafikkulykken. Dette vil typisk være utgifter til lege, transport, medisiner, utstyr, behandlinger o.l. Det er veldig viktig å ta vare på alle kvitteringer du skulle få underveis da dette utgjør dokumentasjonen til kravet ditt.

Forsørgertap

Dersom kollisjonen med elgen fører til dødsfall kan eventuelle etterlatte som avdøde forsørget på ulykkestidspunktet kreve erstatning for forsørgertap. Dette er typisk aktuelt for barn og/eller ektefelle/samboer som avdøde forsørget.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning er ment å gi økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse. Det er altså erstatning for ikke-økonomisk skade.

Hvis ulykken har medført varig og betydelig skade, vil du ha krav på menerstatning. Med varig menes at skaden har en varighet på mer enn 7-10 år. For at den skal være betydelig tilsier det at skaden utgjør en invaliditet på minst 15%.

Hvem skal kravet rettes mot?

I og med at det ikke er en annen bil involvert i kollisjonen, vil du måtte fremme erstatningskravet mot ditt forsikringsselskap som skal dekke det økonomiske tapet samt rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Normale plager etter kollisjon med elg

Hvilke skader du pådrar deg etter en trafikkulykke vil variere fra tilfelle til tilfelle. Noen ulykker fører meg seg små, kortvarige og forbipasserende skader, mens andre ulykker fører med seg fatale konsekvenser. I mange tilfeller vil skadelidte også bli påført et ikke-ubetydelig økonomisk tap.

 • Psykiske traumer
 • Bruddskader
 • Nakkesleng
 • Hodeskader

Ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på området

Har du blitt utsatt for en trafikkulykke, eller kollidert med en elg og påført deg en skade? Lurer du på om du har et erstatningskrav og hvem dette kravet eventuelt skal rettes mot? Da kan du ta kontakt med en av våre advokater spesialisert i erstatningsrett. Advokatene kan nås direkte på telefon eller e-post. Alternativt kan du fylle ut skjema under så vil vi ta kontakt med deg for en uforpliktende og gratis samtale.

Vanlige spørsmål

Må jeg ha lidt et økonomisk tap for å få erstatning?

Utgangspunktet i norsk rett er at erstatning skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du får som følge av at du blir utsatt for en ulykke og får en personskade. Hovedregelen er derfor at dersom du ikke lider et økonomisk tap så har du heller ikke krav på erstatning. Det kan tenkes unntak for for eksempel menerstatning og oppreisningserstatning som er erstatningsposter for ikke-økonomisk tap, men for tapt livsutfoldelse og tort og svie.

Kan jeg kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap?

Det kan du. Så lenge du har lidt et økonomisk tap har du krav på å få dette erstattet. Hvis du i tillegg får varige mén som følge av ulykken vil du ha krav på å få menerstatning, altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

Trenger jeg advokat etter kollisjon med elg?

Forsikringsselskapet vil ofte være uenig i hvorvidt det er ulykken som har ført til skaden/plagene og det økonomiske tapet. De vil derfor prøve å tilby en engangssum som vanligvis er langt under den egentlig summen du har krav på. Som skadelidt kan det føles belastende og krangle mot et stort forsikringsselskap, og bistand fra en av våre advokater vil være hensiktsmessig for å sikre ditt krav og rettigheter.

Hvem dekker advokatutgiftene?

Ansvarlig forsikringsselskap vil dekke eventuelle utgifter du måtte ha som følge av kollisjonen. Forsikringsselskap vil som regel også dekke rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, 2019.

Solberg, Erling Johan; Christer Moe Rolandsen; Ivar Herfindal; Morten Heim. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i peroden 1970-2007. 

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57912/215.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!