Erstatningsansvar ved ulykke på el-sparkesykkel?

En person som kjører på en el-sparkesykkel

Siden el-sparkesyklenes ankomst til Norge, har de stadig blitt mer populære. Samtidig har de medført en forholdsvis stor skaderisiko, i form av alt fra hodeslag og knuste tenner til materielle skader. En fører av el-sparkesykkel som har kjørt på en klanderverdig måte vil være erstatningsansvarlig for de skader vedkommende forårsaker. I det følgende vil vilkårene for erstatningsansvar og eventuell forsikringsdekning ved ulykke på el-sparkesykkel omtales nærmere. 

Erstatningsansvar for fører av el-sparkesykkel

Dersom føreren av en el-sparkesykkel er skyld i en ulykke som har ledet til et økonomisk tap vil vedkommende være pliktig til å betale erstatning til skadelidte og/eller erstatte de gjenstander som har blitt ødelagt.

Erstatningsansvar forutsetter at tre erstatningsrettslige vilkår foreligger. Det må foreligge et økonomisk tap hos skadelidte, et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mellom den uaktsomme kjøringen av el-sparkesykkelen og skaden/tapet. Det sentrale spørsmål ved ulykker med el-sparkesykkel vil typisk være om det foreligger ansvarsgrunnlag.

Skyldvurderingen, også kalt culpavurderingen, vil være det aktuelle ansvarsgrunnlag ved ulykke på el-sparkesykkel.

«Det er en alminnelig regel i vår rettsorden at den som har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig, blir erstatningspliktig overfor skadelidte for den skade som er påført ham. Dette ansvaret kalles gjerne culpa-ansvaret.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, 2005, s. 95.

Ansvarsgrunnlag, i form av culpa, vil altså foreligge dersom skadevolder har påført skaden forsettlig (med vilje) eller dersom vedkommende har handlet uaktsomt (klanderverdig). Overordnet vurderingstema vil være om føreren av el-sparkesykkelen kunne og burde handlet annerledes. Rolleforventningen til en alminnelig fornuftig person vil danne utgangspunktet for vurderingen av skadevolders handlingsvalg. I trafikken kreves særlig aktsomhet, altså en hensynsfull og forsiktig opptreden, for ikke å utsette fotgjengere for fare. Det skal derfor lite til for og vurderes som uaktsom i trafikken. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor det skjer ulykke på steder med fotgjengere, eksempelvis fortau.

Eksempler på erstatningssaker

Sommeren 2020 kjørte en 27 år gammel kvinne med el-sparkesykkel på et smalt fortau idet en rekke mennesker gikk av bussen. Det resulterte i at hun kjørte på en kvinne som ble påført blåmerker, skrubbsår og knust skjerm på sin smarttelefon. Ifølge Oslo Tingrett burde kvinnen ha ventet med å kjøre, eventuelt ha trillet el-sparkesykkelen gjennom folkemengden. Hun hadde dermed opptrådt uaktsomt, og måtte erstatte 4099 kroner for smarttelefonskjermen.

Den 28. september samme år ble en fotgjenger påkjørt av en el-sparkesykkelen i et fotgjengerfelt. Fotgjengeren fikk hjerneblødning, et kutt i høyre overleppe og panne, samt vedvarende plager med synet. Skadelidte var innlagt på sykehus i 14 dager og 100 % sykemeldt frem til 17. januar 2021. Den privateide el-sparkesykkelen hadde en topphastighet på 48,2 kilometer i timen. Grensen mellom sykkel og motorvogn trekkes ved 20 km/t. El-sparkesykkelen ble følgelig ansett som en motorvogn. Føreren ble dømt til 18 dagers fengsel, førerkort ble inndratt for ett år og vedkommende måtte betale 30 000 kroner for lidt økonomisk tap og 70 000 kroner i oppreisning etter et rettsforlik med fornærmede. Dette til tross for at det ikke kunne utelukkes at fornærmede hadde passert på rødt lys. Dommen gir altså en indikasjon på at det foreligger et sterkt aktsomhetskrav for førere av el-sparkesykler, og at konsekvensene av uaktsom kjøring kan bli store.

Forsikring ved bruk av el-sparkesykkel?

Skadevolders forsikring

En el-sparkesykkel er i utgangspunktet ikke å anse som «motorvogn» etter bestemmelsene i bilansvarsloven. Konsekvensen av dette er at forsikringsplikten som gjelder for kjøretøy ikke er anvendelig for el-sparkesykler. Det innebærer at du i utgangspunktet ikke har forsikring som dekker skade på deg selv eller andre under førsel av el-sparkesykkel.

Utleieselskapene vil heller ikke ha ansvar dersom du volder skade. Unntak kan tenkes dersom ulykken skulle skyldes en teknisk svikt ved el-sparkesykkelen.

Innboforsikringer har i de fleste tilfeller en ansvarsforsikring som kommer til anvendelse ved privat rettslig ansvar. Det innebærer at forsikringsselskapet vil føre saken for deg overfor den skadelidte. Likevel kan det være tale om store egenandeler. Videre kan forsikringen inneha visse vilkår. Eksempelvis vil forsikringen sjeldent gjelde dersom du har handlet forsettlig. Det er heller ikke sikkert den kommer til anvendelse når du har leid en el-sparkesykkel, men kun gjelder dersom du eier. De nærmere vilkårene i din konkrete forsikring kan du undersøke med ditt forsikringsselskap.

Skadelidtes forsikring

I utgangspunktet kan skadelidte kreve sitt økonomiske tap dekket fra føreren av el-sparkesykkelen eller vedkommendes forsikring. Vanskeligheter vil imidlertid oppstå dersom skadevolder ikke har midler til å dekke erstatningskravet og/eller ikke har forsikring som dekker skaden.

En ulykkesforsikring vil kunne dekke tapet til skadelidte, helt eller delvis. Ved omfattende skader, som for eksempel medfører at du ikke vil være i stand til å arbeide, vil imidlertid ikke ulykkesforsikringen være dekkende.

Advokathjelp

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for en ulykke med el-sparkesykkel? Ta kontakt med vårt advokatkontor i dag! Våre erstatningsadvokater har erfaring og kompetanse på området. Vi er tilgjengelig på e-post og telefon. Du  kan også fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

Les om erstatning etter båtulykke her.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter påkjørsel av en el-sparkesykkel?

Ja, du kan kreve erstatning dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av skadevolders uaktsomme kjøring av el-sparkesykkel. Uaktsomhetsvurderingen tar utgangspunkt i spørsmålet om føreren av el-sparkesykkelen kunne og burde handlet annerledes.

Er en el-sparkesykkel å anse som motorvogn?

En el-sparkesykkel er i utgangspunktet ikke å anse som motorvogn, jf. forskrift om endring i forskrift om krav til sykkel fra 2018. Ved hastighet over 20 km/t, som kan være tilfellet for enkelte privateide el-sparkesykler, anses den imidlertid som motorvogn.

Dekker bilens ansvarsforsikring ulykker med el-sparkesykkel?

Nei, når el-sparkesykkelen ikke kan anses som motorvogn dekker ikke bilens ansvarsforsikring ulykker med el-sparkesykkel. Det foreligger heller ikke krav om å tegne ansvarsforsikring for bruk av el-sparkesykkel. Innboforsikring som kan dekke deler av skadene er dermed svært viktig å inneha.

Hva er vilkårene for å kreve erstatning?

For å kreve erstatning må skadelidte for det første ha lidt et økonomisk tap. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag, hvilket vil si at fører av el-sparkesykkelen må ha kjørt uaktsomt (klanderverdig) eller påført skade med vilje. Til sist må det være årsakssammenheng mellom skaden/tapet og den uaktsomme kjøringen.

Hvor store erstatningssummer kan det bli tale om etter ulykke på el-sparkesykkel?

Erstatningssummene etter ulykke på el-sparkesykkel kan variere fra noen hundrelapper som erstatning for knuste solbriller til millionbeløp som følge av varige og betydelige personskader. Det er derfor viktig og ferdes aktsomt ved bruk av el-sparkesykkel, samt sørge for at man har forsikringsordninger på plass i tilfelle ulykke.

Kilder

Barg, Alexander Wiesner og Kielland, Kyrre W. «Omvendt regress» i produktansvarssaker i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 01/2020 (Volum 17). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2020-01-04

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2005.

Nygård, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!