Erstatning for behandlingsutgifter etter yrkesskade

En mann som ligger på gulvet etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade som han senere vil kreve en erstatning for

NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følger av en ulykke på arbeidsplassen. Om du er blitt utsatt for en yrkesskade, kan du søke om å få de nødvendige behandlingsutgiftene refundert av Helfo. Utgifter Helfo ikke dekker, kan du kreve dekket av forsikringsselskapet.


Loven

Etter folketrygdloven § 13-3 fremgår det at det med yrkesskade menes blant annet «personskade» som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. For å være yrkesskadedekket må skaden ha oppstått «mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Dette følger av folketrygdloven § 13-6. Det er i paragrafen oppstilt tre kumulative vilkår. Det betyr at alle vilkårene må være oppfylt for at en person skal kunne kreve erstatning. Arbeidstakeren må ha vært «i arbeid». Dette arbeidet må ha skjedd «på arbeidsplassen». I tillegg må arbeidet være utført «i arbeidstiden». Det følger av rettspraksis at bestemmelsen skal tolkes videre enn den snevre ordlyden.

Høyesterett har uttalt at det er en sterk innbyrdes sammenheng mellom de tre vilkårene, og at om kravet til «i arbeid» er oppfylt, vil det nærmest automatisk følge at kravene om at den skal ha skjedd «på arbeidsstedet i arbeidstiden» er oppfylt. Høyesterett har også uttalt at tilknytning og nærhet til det ordinære arbeidet er det viktigste kriteriet. Fritidsaktiviteter i regi av arbeidsgiver dekkes vanligvis ikke.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Det rettslige utgangspunktet

Formålet bak reglene om yrkesskadeforsikring er å erstatte skader som skyldes arbeidet eller den egenartete risiko det medfører. Dette følger av forarbeidene til yrkesskadeloven (Ot.prp. nr. 35 (1957-58) s. 25).

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk erstatningsrett at skadelidte skal få sitt fulle tap erstattet. Dette innebærer at du vil få alle påregnelige kostnader som følge av yrkesskaden erstattet.

Hva du kan kreve erstattet

Dersom du er blitt skadet under utførelse av arbeid, kan du kreve å få dekket nødvendige behandlingsutgifter som følge av skaden. Dette gjelder fremtidige utgifter så vel som allerede påløpte.

Det er i utgangspunktet Helfo som står ansvarlig for refusjon av behandlingsutgifter som følge av yrkesskader. Om Helfo ikke dekker de nødvendige utgiftene, er det det ansvarlige forsikringsselskapet du må søke dekning fra. Erstatning forutsetter at NAV har godkjent den aktuelle skaden som en yrkessykdom.

Helfo kan dekke utgifter tilknyttet blant annet legehjelp, røntgen, tannlegehjelp og fysioterapi. Også medisiner, kremer, bandasjer og hensiktsmessige hjelpemidler kan kreves refundert.

Helfos tidsfrister

Utgangspunktet i norsk rett er at krav foreldes etter 3 år. Helfo operer imidlertid med en vesentlig kortere frist, på kun 6 måneder. Utgifter bør derfor søkes dekket fortløpende. Dette vil også påvirke hva du kan kreve dekket av forsikringsselskapet. Om fristen for å søke refusjon hos Helfo er utløpt, vil de fleste forsikringsselskap være tilbakeholdne med å utbetale erstatning for det samme kravet. Det er en betingelse for at forsikringsselskapet skal være ansvarlig for erstatningen at erstatningen først er søkt dekket av Helfo innen den satte fristen.

Trenger du advokatbistand?

Reglene som omhandler yrkesskadeerstatning kan være uoversiktlige og lite tilgjengelige. Det er derfor viktig at man får bistand fra en spesialist på området, slik at man får den kompensasjonen man har krav på.

Les også: Ødelagte tenner som yrkesskade

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning?

Om du blir skadet mens du er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, kan du kreve yrkesskadeerstatning.

Hva er en yrkesskade?

NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Kan jeg kreve behandlingsutgifter erstattet?

Om du er blitt utsatt for en yrkesskade, kan du søke om å få de nødvendige behandlingsutgiftene refundert av Helfo. Utgifter Helfo ikke dekker, kan du kreve dekket av forsikringsselskapet.

Hva er kravene til yrkesskadeerstatning?

Det kreves at arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. For å vurdere de forskjellige kravene er momenter som nærhet til de ordinære arbeidsoppgavene av relevans.

Hvem kan jeg kreve behandlingsutgifter som følge av yrkesskade erstattet fra?

Helfo og forsikringsselskapet ditt.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!