Hvordan fremme krav om erstatning etter trafikkulykke?

En kvinne sitter på fortauet etter en trafikkulykke som hun senere vil kreve en trafikkskadeerstatning for

Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke må skade meldes til den ansvarlige bilens forsikringsselskap innen ett år og krav om erstatning fremsettes innen tre år etter at du fikk kunnskap om skaden. Merk likevel at dette gjelder for den enkelte erstatningsposten. Skademelding og erstatningskrav bør fremsettes skriftlig.

Erstatning ved trafikkulykke

Etter å ha vært utsatt for en trafikkulykke som har påført deg skader kan du kreve erstatning for ditt økonomiske tap. Dersom du er påført varige og betydelige personskader kan også erstatning for ikke-økonomisk tap kreves erstattet.

«Erstatningsrettens oppgave er med andre ord å gjenopprette situasjonen forut for skaden.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 17.

Frister ved trafikkulykke

Du må melde skaden til forsikringsselskapet innen ett år etter du fikk kunnskap om skaden. Av bevismessige hensyn er det imidlertid tilrådelig å melde fra snarest. For enkelte saker, eksempelvis skader etter nakkesleng, kan det ta lang tid før skaden materialiserer seg. I slike tilfeller håndheves meldefristen liberalt.

Utover meldefristen på ett år løper en treårig foreldelsesfrist for å gjøre erstatningskravet gjeldende. Foreldelsesfristen løper fra tidspunktet skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Slik melder du skaden

Melding om skade sendes til den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Meldingen bør fremsettes skriftlig, slik at du har meldetidspunktet på det rene. Opplysninger som må inkluderes i skademeldingen er hvordan ulykken oppstod, skadens omfang og de involverte. For de tilfeller hvor den ansvarlige bil ikke var forsikret meldes skaden til Trafikkforsikringsforeningen.

Ved fremsettelse av erstatningskravet er det også viktig å konstatere at vilkårene for erstatning er oppfylt, samt hvilke beløp som kreves i erstatning. Dette er en vanskelig vurdering som en erstatningsadvokat kan bistå deg med.

Erstatningsrelevante skader

Etter en trafikkulykke kan erstatningen dekke både personskade på alle involverte, samt materielle skader. Hva gjelder personskade gir både fysiske og psykiske skader rett til erstatning. Noen skader er påviselige etter ulykken, eksempelvis bruddskader. Andre skader utvikler seg over tid, noe som ofte er tilfellet ved nakkesleng. Videre kan en trafikkulykke være en traumatiserende opplevelse som fører til posttraumatisk stresslidelse eller andre psykiske lidelser.

Beregning av erstatningen

Erstatningen du får tilkjent skal dekke alle utgifter som har oppstått grunnet trafikkulykken. Det kan være tale om utgifter til legebehandling, medisiner, transport, advokat m.m.

Videre skal både påført og fremtidig inntektstap dekkes, dersom skaden medfører at du er ute av stand til å arbeide som normalt. Differansen mellom inntekt med og uten skaden utgjør erstatningsbeløpet. Forsikringsselskapet dekker kun det tap du ikke får dekket av NAV.

Der trafikkulykken har medført en varig og betydelig skade, hvilket vil si minst 15 % invaliditetsgrad med minst 10 års varighet, kan menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse.

I de tilfeller hvor trafikkulykken har skjedd grunnet grov uaktsomhet eller forsett fra den ansvarlige bilføreren kan også oppreisningserstatning kreves for såkalt «tort og svie».

Advokathjelp ved trafikkulykke

Dersom du har blitt påført en skade i en trafikkulykke vil forsikringsselskapet dekke advokatutgifter i forbindelse med fremsettelse av kravet og beregning av erstatningsbeløpet. Ta derfor kontakt med en dyktig erstatningsadvokat i dag som vil sørge for at du får utbetalt riktig erstatningsbeløp. Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse og erfaring på området. Kontakt oss på telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden.

Her kan du lese om erstatning i forbindelse med trafikkulykke på jobb.

Vanlige spørsmål

Hvem skal krav om erstatning etter en trafikkulykke rettes mot?

Krav om erstatning etter en trafikkulykke skal rettes mot den ansvarlige bilens forsikringsselskap. Dersom bilen ikke er forsikret meldes skaden til Trafikkforsikringsforeningen.

Hvordan skriver jeg skademelding etter trafikkulykke til forsikringsselskapet?

For det første bør skademeldingen være skriftlig. Videre bør meldingen inneholde informasjon om hvordan ulykken oppstod, skadens omfang og de involverte.

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en trafikkulykke?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en trafikkulykke vil variere basert på skadeomfanget i den konkrete saken. Vanlige erstatningsposter er merutgifter til legebehandling, medisiner og lignende, samt inntektstap. Ved varige og betydelige skader kan også menerstatning kreves for redusert livsutfoldelse.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke?

Nei, som hovedregel må du ikke betale for advokat etter en trafikkulykke. Forsikringsselskapet vil dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Når er fristen for å melde skade til forsikringsselskapet etter en trafikkulykke?

Skade må meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter at skadelidte fikk kunnskap om skaden. Av bevissmessige hensyn er det imidlertid tilrådelig å melde skaden så fort som mulig. Selve erstatningskravet foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21427/masteroppgave.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!