Hvor mye kan man få i erstatning etter yrkesskade?

En advokat diskuterer med en kvinne som har vært utsatt for en yrkesskade og ønsker å kreve erstatning

Dersom du er påført en yrkesskade kan du kreve ditt økonomiske tap som følge av skaden dekket. Avhengig av de konkrete omstendighetene i saken kan du kreve inntektstap, merutgifter, hjemmearbeidstap, menerstatning og/eller oppreisning i erstatning. Ved dødsfall kan gjenlevende ektefelle, samboer og barn kreve erstatning for tap av forsørger.

Erstatning ved yrkesskade

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke mens medlemmet er yrkesskadedekket. Medlemmet er yrkesskadedekket når yrkesskaden oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-6. En rekke yrkessykdommer likestilles med yrkesskade, og gir dermed lik rett til yrkesskadeerstatning.

«Mange skades hvert år som følge av ulykke på arbeidsplassen, eller utvikler sykdom som følge av skadelig eksponering. Slik skade eller sykdom kan gi krav på en rekke ytelser.» Kilde: Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Hvor mye skadelidte kan kreve i yrkesskadeerstatning vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. I det følgende vil aktuelle erstatningsposter behandles nærmere, noe som omfatter inntektstap, hjemmearbeidstap, merutgifter, menerstatning, oppreisning og tap av forsørger.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Inntektstap

Påført inntektstap

Etter en yrkesskade kan du kreve inntektstapet du er påført fra ulykkesdagen frem til erstatningsutbetaling dekket. Du har rett til å få differansen mellom lønnen du ville hatt uten skaden og lønnen du har hatt eller ikke hatt med skaden erstattet.

Fremtidig inntektstap

Du har i tillegg rett til å få ditt fremtidige inntektstap erstattet. Ved yrkesskade utbetales såkalt grunnerstatning, som er en standardisert erstatning for fremtidig inntektstap. Utmålingen tar utgangspunkt i inntektsnivå før skade, uførhetsgrad, alder og størrelsen på folketrygdens grunnbeløp (G) på utbetalingstidspunktet.

Hjemmearbeidstap

I tillegg til inntektstap kan skadelidte kreve erstatning for tap av evnen til å gjøre husarbeid, såkalt hjemmearbeidstap. Hjemmearbeid omfatter blant annet renhold, arbeid i hage, vedlikehold og barnepass. Arbeid i forbindelse med fritidsaktiviteter faller imidlertid normalt utenfor. Verdifastsettelsen tar utgangspunkt i hva det vil koste å betale andre for å gjøre tilsvarende arbeid i hjemmet.

Merutgifter

Videre har du krav på å få dekke dine merutgifter som har oppstått grunnet yrkesskaden. Kun rimelige og nødvendige utgifter dekkes, hvilket innebærer at skadelidte har en tapsbegrensningsplikt. Aktuelle merutgifter kan være utgifter til behandling hos lege, psykolog eller fysioterapeut, medisiner, transport, pleie, advokatutgifter osv. Du må kunne dokumentere ditt økonomiske tap. Sørg derfor for å ta vare på samtlige kvitteringer.

Også fremtidige merutgifter som er rimelige og nødvendige kan kreves erstattet. Erstatningen er standardisert, og utmåles ved å ta utgangspunkt i de sannsynlige årlige merutgiftene multiplisert med en faktor basert på din alder. Ta kontakt med en av våre advokater for en nærmere beregning i din konkrete sak.

Menerstatning

Ved varige og betydelige skader kan du kreve menerstatning for redusert livsutfoldelse. Menerstatning forutsetter en invaliditetsgrad på minst 15 % med minst 10 års varighet. Beløpet utmåles basert på skadelidtes medisinske invaliditetsgrad. Det vil si den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen en bestemt sykdom eller skade erfaringsmessig forårsaker. Menerstatning er som utgangspunkt en livsvarig ytelse, men kan også utbetales som et engangsbeløp.

Årlig menerstatning utmåles i tråd med følgende tabell:

Gruppe Fastsatt invaliditetsgrad Menerstatning
0 Lavere enn 15% Ingen erstatning
1 15 – 24% 7% av grunnbeløpet
2 25 – 34% 12% av grunnbeløpet
3 35 – 44% 18% av grunnbeløpet
4 45 – 54% 25% av grunnbeløpet
5 55 – 64% 33% av grunnbeløpet
6 65 – 74% 42% av grunnbeløpet
7 75 – 84% 52% av grunnbeløpet
8 85 – 100% 63% av grunnbeløpet
9 Betydelig større skadefølger enn
ved invaliditetsgrad på 100% 75% av grunnbeløpet

Hvilken invaliditetsgrad din skade eller sykdom medfører fremgår av invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for såkalt «tort og svie», og er ikke en erstatningspost som kan kreves av yrkesskadeforsikringsselskapet. Slik erstatning må derfor kreves direkte fra arbeidsgiver. For å ha krav på oppreisning må imidlertid arbeidsgiver ha opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

Tap av forsørger

Dersom yrkesskaden skulle lede til dødsfall kan gjenlevende ektefelle, samboer og barn kreve erstatning for tap av forsørger. Andre utgifter i forbindelse med dødsfallet, herunder gravferd, kan også kreves dekket.

Spør en advokat om erstatning etter yrkesskade

Har du blitt pådratt en yrkesskade og lurer på hvor mye du kan kreve i erstatning? Utmåling av erstatning krever både kjennskap til regelverk og praksis på området. Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kommer i kontakt med våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hvor mye kan jeg kreve i erstatning etter en yrkesskade?

Hvor mye du kan kreve i erstatning etter en yrkesskade vil variere basert på de konkrete omstendighetene i saken. Aktuelle er inntektstap, hjemmearbeidstap, merutgifter, menerstatning, oppreisning og tap av forsørger.

Hva er vilkårene for menerstatning etter en yrkesskade?

Menerstatning forutsetter en invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. Beløpet utmåles med grunnlag i skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Kan jeg kreve inntektstap erstattet etter en arbeidsulykke?

Ja, dersom du har vært ute av stand til å arbeide en kortere eller lengre periode kan du kreve ditt påførte inntektstap erstattet. Du kan også kreve fremtidig inntektstap, samt tap av arbeidsevne i hjemmet erstattet.

Hvor mye kan jeg kreve erstattet av medisinsk behandling etter en arbeidsskade?

Etter en arbeidsskade kan du kreve nødvendige og rimelige utgifter i erstatning. Det vil si at du kan kreve erstattet den medisinske behandlingen din skade krever.

Kan jeg kreve oppreisning etter en yrkesskade?

Du kan kreve erstatning etter en yrkesskade som er forårsaket grunnet grovt uaktsom eller forsettlig opptreden fra din arbeidsgiver. I et slikt tilfelle må krav rettes direkte mot arbeidsgiver.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning, Jussens venner 05-06/2005 (Volum 40), s. 315-340. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2005-05-06-03

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79041/1/Kandidatnummer-594.pdf

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!