Trenger du hjelp av våre erstatningsadvokater?

En erstatningsadvokat og en klient som gir hverandre hendene

Våre erstatningsadvokater kan bistå deg med å kreve erstatning fra et ansvarlig forsikringsselskap, en skadevolder, Kontoret for voldsoffererstatning eller Norsk pasientskadeerstatning. Vi bistår også med å kreve erstatning etter kjøp av bolig, hytte, bil eller båt.


Advokathjelp i erstatningssaker

Erstatningsretten er et av de mest omfattende områdene i jussen, og spenner seg fra erstatning for mangel ved kjøp, til erstatning i voldsoffersaker. Det er ikke alltid like lett å vite hva man har, og i det hele tatt om man har krav på erstatning. Ved å kontakte en advokat på et tidlig stadium, vil du bli klar over alle dine rettigheter. I tillegg vil en advokat ha kunnskaper om frister som må holdes, slik at du fortsatt vil ha dine krav i behold.

Fikk 3,2 millioner i erstatning etter å ha mistet synet som følge av vold.

Erstatningssaker og advokatutgifter

De fleste tror at advokatutgifter ved en erstatningssak vil være uoverkommelig store, og mange velger derfor ikke å ta kontakt med advokat. I mange tilfeller vil imidlertid enten forsikring eller tilsvarende dekke det meste av advokatutgiftene. Nedenfor vil du finne en oversikt over utgifter til advokat ved forskjellige erstatningssaker.

Eiendom

Ved erstatning for feil og mangler ved bolig, vil de vesentligste delene av utgiftene til advokat dekkes av din innboforsikring, ettersom den inneholder rettshjelpsdekning

Bil og båt

I en tvist om erstatning ved bil og båt vil forsikringen din dekke advokatutgiftene dine, mot at du betaler en egenandel. Om tvisten gjelder mindre beløp enn 30 000 NOK vil imidlertid egenandelen i flere tilfeller overstige erstatningen du kan få, og det vil derfor ikke være hensiktsmessig å benytte seg av advokat.

Vold

Om en er bitt utsatt for en kriminell handling i form av vold, trusler, ran eller seksuelle overgrep, vi man som regel ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Advokatutgifter i disse sakene vil i de fleste tilfeller være dekket gjennom offentlige rettshjelpsordninger.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at det offentlige dekker omkostningene dine i forbindelse med rettergang, og reguleres av rettshjelpsloven. Inkludert i fri rettshjelp er blant annet fri sakførsel og fritak for rettsgebyrer.

Hovedregelen for å få fri rettshjelp er at du har en årlig bruttoinntekt på under 320 000 NOK, og en nettoformue på under 100 000 NOK. Er du gift eller har samboer, er inntektsgrensen på 490 000 NOK. Ektefellers og samboeres økonomier vurderes samlet.

Vårt advokatkontor i Oslo

Våre advokater holder til i Torggata 10 i Oslo, men våre advokater bistår til enhver tid hundrevis av klienter over hele landet med å kreve erstatning fra forsikringsselskaper og Kontoret for voldsoffererstatning. Advokatfirmaet vokser stadig, og teamet forsterkes av flere kompetente advokater og advokatfullmektiger.

Ønsker du bistand i en erstatningssak eller lurer du på om du kan ha krav på erstatning? Kontakt en av våre advokater, så kan vi hjelpe deg. Den første vurderingen av saken vil være gratis og uforpliktende, og sammen kan vi kartlegge dine rettigheter. Ta kontakt på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster det å bruke en advokat?

Advokatutgifter vil variere basert på hva det er du krever erstattet. For erstatning ved mangelfulle salg, vil forsikringen i flere tilfeller dekke det vesentlige av advokatutgifter. Ved erstatning etter vold eller trusler, vil utgiftene som regel bli dekket av offentlige rettshjelpsordninger.

Hva kan jeg kreve erstattet?

Erstatningsretten er et bredt juridisk område. Du kan kreve erstatning om du er blitt utsatt for en kriminell handling i form av vold eller overgrep, om du har mottatt en mangelfull vare og om det er noe galt med eiendommen din. Om du lurer på om du har krav på erstatning, kan du kontakte våre advokater for en uforpliktende og gratis samtale.

Hva er fristen for å kreve erstatning?

Det finnes flere frister som må overholdes for at du skal ha ditt krav i behold. Generelt sett finnes det foreldelsesfrister, hvor utgangspunktet er tre år etter du først fikk krav på erstatning. Dette varierer imidlertid noe, og vi anbefaler å ta kontakt med våre advokater så du kan forsikre deg om at du ikke oversitter frister. Gjelder erstatningen mangler ved ting eller eiendom som du har kjøpt, kommer reklamasjonsfristene i tillegg.

Kan jeg få fri rettshjelp?

For å fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ikke overstiger 246 000 NOK, og en nettoformue som ikke overstiger 100 000 NOK.

Av advokat Eirik Teigstad



Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!