Erstatningsansvar for hund?

En hund som sitter på grønt gress

Har man hund tilkommer det et visst ansvar. I en erstatningsrettslig sammenheng vil en hundeeier kunne bli erstatningsansvarlig for skade som hunden volder på andre, både ved personskade og tingskade. I det følgende kan du lese mer om hvilke tap som kan kreves erstattet ved hundeangrep. 


Hvilken regel avgjør ansvarsspørsmålet?

Hundeloven § 27

Av hundeloven § 27 følger det at det er reglene i skadeserstatningsloven § 1-5 om ansvar for dyr som gjelder. Dermed vil det være bestemmelsen i skadeserstatningsloven som avgjør hvorvidt en hundeeier i det enkelte tilfellet er erstatningsansvarlig for den skade som hunden har voldt.

Skadeserstatningsloven § 1-5

Skadeserstatningsloven § 1-5 regulerer ansvar for dyr, herunder hund. Etter bestemmelsen har en hundeeier objektivt ansvar for de skader en hund påfører andre eller deres formuesgoder. At ansvaret er objektivt innebærer at eieren av hunden vil plikte å betale erstatning uavhengig av om han personlig har utvist skyld. Dette objektive ansvaret gjelder for skade som er påført mennesker (personskade), skade på klær, samt andre tingskader. For andre skader vil man som hundeeier bli erstatningsansvarlig dersom man har latt det mangle på «tilbørlig tilsyn» eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.

«Det objektive ansvaret for hunder gjelder imidlertid ikke for skade som en hund volder på en annen hund – ansvar for slike skader forutsetter uaktsomhet fra eieren eller innehaverens side, skl. § 1-5 nr. 3 annet punktum». Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatning. 5. utgave, 2005 s. 220.

Hvilke tapsposter kan skadelidte kreve erstattet?

Den alminnelige erstatningsrettslige hovedregelen er at skadelidte skal få dekket sitt økonomiske tap.

Tingskade og annen formuesskade

Ved tingskade følger hovedregelen om erstatning av skadeserstatningsloven § 4-1. Hva som konkret utgjør det økonomiske tapet ved tingskader, må fastsettes konkret i den enkelte sak.

Merk! Ved tingskade er det tingens økonomiske verdi som erstattes. Den affeksjonsverdi tingen har for skadelidte tillegges ikke vekt i denne sammenheng.

Personskade

Påført(e) og fremtidig(e) merutgifter og inntektstap

Ved personskade som følge av angrep fra hund vil det kunne være aktuelt å kreve erstatning for påførte og eventuelle fremtidige merutgifter til undersøkelse og behandling av skade. Videre vil det kunne være aktuelt å kreve erstatning for påført og fremtidig inntektstap. Dette følger av skadeserstatningsloven § 3-1.

I begge tilfeller dreier det seg om et lidt økonomisk tap. Hvorvidt erstatning for disse tapspostene tilkjennes, avhenger naturlig nok av angrepets alvorlighetsgrad. Det er eksempelvis typisk i de mer alvorlige tilfeller det vil være aktuelt med erstatning for fremtidig inntektstap.

Oppreisningserstatning

Dersom hundeeier eller den som på skadetidspunktet var ansvarlig for hunden opptrer forsettlig (med vilje) eller grovt uaktsomt vil skadelidte ha krav på oppreisning, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisning er kompensasjon for ikke-økonomisk tap, den skal kompensere for såkalt tort og svie.

Fordi det må være utvist skyld, kan et krav på oppreisning ikke begrunnes med grunnlag i skadeserstatningsloven § 1-5 første og/eller annet ledd. Denne bestemmelsen angir jo et objektivt ansvar, det vil si for hvilke skader hundeeier er ansvarlig for uten at det foreligger skyld. Oppreisning krever altså grov klanderverdighet fra hundeeier, han må ha opptrådt på en måte som grovt avviker fra normal og forsvarlig handlemåte.

Oppreisning fastsettes skjønnsmessig av retten og utbetales som en engangssum. Ved utmålingen vil det særlig handlingens objektive grovhet, herunder skadeomfanget, graden av skyld hos skadevolder, samt skadelidtes opplevelse av handlingen, være av betydning.

Ménerstatning

Til sist kan et krav på ménerstatning være nærliggende å fremsette overfor skadevolder. Forutsetningen for denne typen erstatningskrav er at hundeangrepet har medført en varig og betydelig skade av medisinsk art. Dermed vil ménerstatning også typisk være mest nærliggende i de mer alvorlige tilfeller.

For å få tilkjent ménerstatning må man få fastslått en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15%, jf. menerstatningsforskriften § 3. Dette gjøres av sakkyndig etter de nødvendige undersøkelser og behandlinger. Får man påvist den nødvendige invaliditetsgrad vil vilkårene om varig, betydelig og skade av medisinsk art være oppfylt, slik at skadelidte vil ha krav på ménerstatning.

Øvrige erstatningsvilkår

Dersom hundeeier kan holdes ansvarlig etter skadeserstatningsloven § 1-5, vil det første vilkåret for erstatningsansvar være oppfylt. Da vil det nemlig foreligge et ansvarsgrunnlag. I tillegg til dette må det som hovedregel også foreligge et økonomisk tap, samt at det må være adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen, her hundeangrepet.

Les mer utdypede om vilkårene for erstatning her.

For erstatning for reinsdyr tatt av rovvilt kan du lese her. 

Kontakt oss

Er du blitt angrepet av hund og har spørsmål om erstatning i denne forbindelse? Ta kontakt med en av våre dyktige advokater, vi bistår ofte klienter i ulike erstatningssaker. Det er uforpliktende å ta kontakt og dette koster heller ingenting. Avtales det med advokat at det er behov for ytterligere bistand, vil også forsikringen din trolig dekke utgifter til advokat. Dette hjelper vi deg med å sjekke opp i. Kontakt oss gjerne på telefon, via e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet like nedenfor.

Vanlige spørsmål

Kan en hundepasser bli erstatningsansvarlig overfor skadelidte?

Ja. Dette følger av skadeserstatningsloven § 1-5 som fastslår at eier og ¨innehaver av dyr¨ kan bli erstatningsansvarlige for skade som dyret påfører andre, enten det er personskade, skade på klær eller skade på andre bruksting mens skadelidte har dem på seg.

Hva kan kreves i erstatning ved hundeangrep?

Ved hundeangrep er det det økonomiske tapet som skal dekkes. Hva som kan kreves i erstatning avhenger derfor av hvilken type skade det er tale om; er det personskade, tingskade eller skade på andre formuesgoder? For personskade vil det eksempelvis kunne være aktuelt med oppreisning, ménerstatning og/eller erstatning for tapt arbeidsinntekt. Også disse postene avhenger av hva slags skade det er tale om. Dette illustrerer hvordan erstatningen i alle tilfeller avhenger av de konkrete omstendighetene i den enkelte sak.

Kan hundeeier bli erstatningsansvarlig uten personlig skyld i angrepet?

Ja. Ansvaret etter skadeserstatningsloven § 1-5 er objektivt. I dette ligger at en hundeeier/hundepasser vil kunne plikte å betale erstatning overfor skadelidte uavhengig av skyld. Dette gjelder for skader påført mennesker (personskade), skade på klær og for andre tingskader.

Kan jeg kreve erstatning uten at det foreligger et økonomisk tap som følge av angrepet?

Det finnes ulike erstatningsposter; enkelte tar sikte på å kompensere for økonomisk tap, andre for ikke-økonomisk tap. Dersom man ønsker å kreve erstatning for en skadevoldende handling som ikke har resultert i et økonomisk tap, vil det være nærliggende å kreve ménerstatning eller oppreisning. Dette kan for øvrig kreves i tillegg til erstatning for eventuelt økonomisk tap.

Hvor mye koster det å kontakte advokat?

Det er en feiloppfatning at det koster penger å ta kontakt med advokat. Vi tilbyr en gratis og uforpliktende samtale til våre klienter. Det er først dersom det er fastlagt mellom klient og advokat at det er behov for ytterligere bistand og veiledning at det vil kunne påløpe kostnader. Flere har riktignok forsikringsordninger som dekker store deler av disse utgiftene.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatning. 5. utgave, 2005.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave. Oslo, 2019.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20129/22517.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!