Erstatningsansvar

En åpen bok som inneholder vilkår for erstatningsansvar

Har du blitt utsatt for en skade og som følge av dette blitt påført et økonomisk tap? Da kan det foreligge krav på erstatning fra skadevolder. Her gis en oversikt over vilkårene for erstatningsansvar, samt hvilke tap som kan kreves erstattet. 


Erstatning i og utenfor kontraktsforhold

«Erstatning er økonomisk kompensasjon ved skadeforvoldelse. Når erstatning tilkjennes, flyttes det økonomiske tapet fra den som ble rammet av skaden (skadelidte), til den som har voldt skaden (skadevolderen). Erstatningsrettens oppgave er med andre ord å gjenopprette situasjonen forut for skaden.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019, s. 17.

Vi skiller i norsk rett mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold. Det skyldes at regelsettene, herunder erstatningsvilkårene, er noe forskjellige. For erstatning i kontraktsforhold gjelder et «ekstra» vilkår for erstatning; det må foreligge et brudd på kontrakten. Vilkårene for erstatningsansvar i kontrakt kan du lese mer om her. I det videre angis vilkårene for erstatning utenfor kontraktsforhold, det vil si der det ikke foreligger noen kontrakt mellom partene.

Vilkår for erstatningsansvar

Ansvarsgrunnlag

Det skilles i norsk rett mellom såkalte subjektive og objektive ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget kan i tillegg være enten lovfestet eller ulovfestet. Dette innebærer at det kan foreligge en konkret lovbestemmelse som angir ansvar for den aktuelle skadevoldende handlingen, men ansvar kan også bygges på vilkår og momenter som er utformet gjennom langvarig rettspraksis.

Subjektive ansvarsgrunnlag forutsetter at det er utvist skyld hos skadevolder. Skyldansvaret omfatter både forsettlige handlinger; handlinger gjort med vitende og vilje, og uaktsomme handlinger; handlinger der skadevolder ikke nødvendigvis med vilje har påført noen skade, men der forholdene likevel tilsier at skaden kunne vært unngått fordi skadevolder kunne og burde ha handlet annerledes. Culpaansvaret er det sentrale subjektive ansvarsgrunnlag. Vi har skrevet mer utfyllende om i hvilke tilfeller det kreves utvist skyld for at det skal foreligge erstatningsansvar, samt de konkrete vilkårene for denne typen ansvar her.

Objektive ansvarsgrunnlag krever motsetningsvis ikke at det er utvist skyld for at en skadevolder skal bli erstatningsansvarlig. Det er tilstrekkelig for å bli ansvarlig at skadelidte er påført et tap som følge av en skadevoldende hendelse. Eksempler på lovfestet objektivt ansvar finner vi eksempelvis i skadeserstatningsloven § 1-5 om ansvar for dyr og § 2-1 om arbeidsgivers ansvar, samt bilansvarsloven § 4. Det objektive ansvaret kan riktignok også være ulovfestet. Da statuerer man ansvar for skadevolder ikke på grunnlag av en lovbestemmelse, men på grunnlag av vilkår og momenter oppstilt i rettspraksis. Les mer om objektive ansvarsgrunnlag, både lovfestet og ulovfestet, her.

Økonomisk tap

I tillegg til at det må foreligge ansvarsgrunnlag for den skadevoldende handlingen, må den skadevoldende handlingen også ha påført skadelidte et økonomisk tap. Det er nettopp dette økonomiske tapet erstatningen tar sikte på å kompensere for. Det er skadelidte selv om har bevisbyrden for at vedkommende har lidt et økonomisk tap; det er altså den som hevder å ha lidt et tap som følge av en skadevoldende handling som må bevise dette.

Merk! Det kan også i visse tilfeller kreves erstatning for ikke-økonomiske tap. Da vil ménerstatning og/eller oppreisningserstatning være nærliggende erstatningskrav.

Adekvat årsakssammenheng

Det tredje og siste vilkåret er at det må foreligge adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen. I dette ligger et krav om at den skadevoldende handlingen må være en nødvendig betingelse for at skadelidte lider et økonomisk tap. I tillegg må skaden/det økonomiske tapet ikke anses å være en for fjern, avledet og indirekte følge av den skadevoldende handlingen.

Mer utfyllende om vilkåret om adekvat årsakssammenheng kan du lese om her.

Hvilke tap omfattes av erstatningsansvaret?

Det finnes ulike typer erstatning. Hvilke typer erstatning som er nærliggende å kreve, avhenger av de konkrete forholdene i den enkelte sak, herunder hvilke typer tap (økonomiske/ikke-økonomiske) som er lidt. Det skilles i tillegg mellom personskade, tingskade og rene formuestap. Erstatning kan altså ytes som følge av flere ulike typer tap.

Les mer om erstatning i ulike sammenhenger her:

For økonomiske tap ved personskade vil det kunne være nærliggende å kreve erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, samt for påført og fremtidig inntektstap. For ikke-økonomiske tap ved denne typen skade er ménerstatning og oppreisningserstatning aktuelle erstatningskrav. Les mer om de ulike erstatningspostene her.

For tingskade og rene formuestap følger det av skadeserstatningsloven § 4-1 at man som skadelidt skal få dekket det økonomiske tap som skaden har påført. Dette tapet utmåles dermed konkret ut fra tingens art og forholdene for øvrig.

Advokathjelp i erstatningssaker

Våre advokater bistår daglig i ulike erstatningssaker og har derfor god erfaring på området. Skulle du ha noen spørsmål knyttet til erstatning i ulike sammenhenger eller er det behov for bistand i en sak? Ta kontakt med vårt advokatkontor for en gratis og uforpliktende samtale. Vi hjelper deg gjerne! Ved bistand fra oss vil for øvrig påløpende kostnader trolig dekkes av ulike forsikringsordninger du allerede har. Dette sjekker vi opp for deg. Kontakt oss på telefon, via e-post eller ved å fylle ut kontaktskjemaet under.

Vanlige spørsmål

Hvilken lov regulerer krav på erstatning?

Flere lover inneholder særskilte bestemmelser om erstatningsansvar. Skadeserstatningsloven er likevel den loven som gjelder generelt på erstatningsrettens område. Loven angir vilkårene for erstatningsansvar i ulike tilfeller, eksempelvis for foreldre, for arbeidsgiver og det offentlige, for personskader og for tingskader.

Hva kreves for å få tilkjent erstatning?

For å få gjennomslag for et erstatningskrav må tre overordnede vilkår være oppfylt; det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap, samt adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og det økonomiske tapet. Hvorvidt disse vilkårene er oppfylt må avgjøres konkret ut fra omstendighetene i den enkelte sak.

Når er erstatning aktuelt?

Erstatning vil være aktuelt i de tilfeller man er påført en skade som har medført et økonomisk tap. Erstatningen vil da dekke dette økonomiske tapet. Det kan være tale om både personskade, tingskade og rene formuestap.

Hvilke tap dekkes av erstatningen?

Erstatningen tar sikte på å dekke økonomisk tap som følge av den skadevoldende handlingen. I dette ligger at man som skadelidt vil få dekket de tap som står i en rimelig forbindelse til den skadevoldende handlingen. Det kan dreie seg om utgifter til behandling og undersøkelser av skaden, om tapt arbeidsinntekt, eller om erstatning for tapt livsutfoldelse og/eller tort og svie. I tillegg dekkes tingskader og andre formuestap.

Når lønner det seg å kontakte advokat?

Det lønner seg alltid å ta kontakt med advokat dersom man er usikker på sin rettsstilling i en sak. Våre advokater har god erfaring med ulike typer erstatningssaker. Det er også helt gratis å ta kontakt med oss.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019.

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1367/thesis.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19192/108815.pdf?sequence=3&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!