Fremme erstatningskrav i straffesak

En advokat som forklarer til sin klient hvordan en kan fremme et erstatningskrav i en straffesak

Har du vært utsatt for en straffbar handling, vil du kunne fremme erstatningskrav i en senere straffesak. I og med at bevisvilkårene for å få tilkjent erstatning ikke er like strenge som for straffedømmelse, betyr det at du vil kunne kreve erstatning selv om tiltalte blir frikjent i selve straffesaken. 

Straffesak vs. erstatningssak

For å dømme tiltalte i en straffesak må det bevises utover enhver rimelig tvil at det straffbare forholdet har funnet sted. Begrunnelsen er i all hovedsak at uskyldige ikke skal bli dømt. Sannsynlighetskravet er lavere ved krav om erstatning, hvilket innebærer at skadevolder kan frifinnes for straff, men likevel dømmes til å betale erstatning.

«I en straffesak skal enhver rimelig tvil komme tiltalte til gode. Ved tvist mellom to private parter, som i en erstatningssak, er det imidlertid ikke grunnlag for å begunstige den ene parten ved å oppstille et så strengt beviskrav.» Kilde: Garde, Peter og Strandbakken, Asbjørn. Frifunnet for straff – idømt erstatning: Et paradoks? i Lov og Rett 02/2000 (Volum 39).

Som for alle erstatningskrav må alle de alminnelige vilkårene for å kreve erstatning være oppfylt. Det må altså foreligge et ansvarsgrunnlag, det må være et økonomisk tap/krenkelse/skade og det må være adekvat årsakssammenheng mellom hendelsen og skaden/tapet.

Bistandsadvokat

I de mest alvorlige voldssakene vil du ha krav på bistandsadvokat. Dette er typisk saker der noen har vært utsatt for seksuelle overgrep eller andre alvorlige overtredelser. Bistandsadvokatens rolle vil da blant annet være å fremme erstatningskravet på vegne av skadelidte/fornærmede.

Dersom du ikke har krav på bistandsadvokat vil politiet/påtalemyndigheten fremme erstatningskravet på dine vegne.

Fri rettshjelp

Dersom du har vært utsatt for overgrep eller familievold vil du ha krav på fri rettshjelp.

Fri rettshjelp innebærer at du har krav på gratis advokatbistand. Dette gjelder både før 0g ved anmeldelsen, i etterforskningsfasen og dersom saken går til domstolene.

For enkelte lovbrudd du som skadelidt har blitt utsatt for vil du ikke måtte betale en egenandel, og retten til fri rettshjelp vil være sikret uavhengig av formue og inntekt. Dette vil typisk være tilfellet ved de mest alvorlige lovovertredelsene.

Hva kan kreves erstattet?

Det er flere erstatningsposter som vil kunne være aktuelle å fremsette. Under følger en liste over de vanligste erstatningspostene i straffesaker:

Dokumentasjon

I erstatningssaker er det skadelidte som har bevisbyrden. Det er derfor viktig at du har all nødvendig dokumentasjon når du skal legge frem kravet ditt. Dette kan typisk være kvitteringer, legejournaler, kvitteringen fra apotek osv. Vitner vil også kunne være svært sentrale i en bevisvurdering.

Som for alle andre erstatningskrav bør kravet fremsettes så fort som mulig. Det må da gjøres rede for hvilke krav man fremsetter, underbygge dette med bevis og spesifisere det rettslige grunnlaget for kravet er.

Våre advokater bistår med å fremme ditt erstatningskrav

Har du et ønske om å fremme et erstatningskrav i en straffesak og er usikker på hvordan dette gjøres, eller om du i det hele tatt har et krav? Da kan du ta kontakt med en av våre dyktige advokater enten på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Dersom du ønsker at vi skal ta kontakt med deg kan du benytte deg av skjema under. Vi vil ta kontakt så fort vi kan.

Vanlige spørsmål

Må jeg betale egenandel selv om jeg har krav på fri rettshjelp?

I de tilfeller der erstatningskravet rettes seg mot gjerningspersonen fra voldsofre vil vedkommende ha krav på fri rettshjelp og vil ikke bli pålagt å betale en egenandel. Skadelidte vil da også ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

Hvor raskt må jeg oversende erstatningskrav i straffesaker?

Etter anmeldelse til politiet vil du få et brev tilbake der det står du har 3 uker på å fremme et eventuelt erstatningskrav. Denne fristen trenger ikke å tas bokstavelig. Det vil være tilstrekkelig å sende inn erstatningskravet senere, men innen etterforskningen er over. Det vil også kunne være hensiktsmessig å informere politiet om at et erstatningskrav vil bli oversendt ved en senere anledning.

Hvem har bevisbyrden i erstatningssaker?

Det er den som skal kreve erstatning som har bevisbyrden. Det betyr at det er du som skadelidt som må godtgjøre og bevise det tapet/skaden du har lidt som følge av handlingene. Dette gjøres ved å innhente bevis som ulike typer dokumentasjon og eventuelle vitneuttalelser.

Kan jeg kreve flere erstatningsposter samtidig?

Det er fullt mulig å kreve flere erstatningsposter samtidig. Du kan bare ikke kreve det samme kravet erstattet flere ganger. Det betyr at dersom du har lidt et økonomisk tap har du krav på å få dette erstattet, i tillegg til å få erstatning for ikke-økonomisk tap som for eksempel oppreisningserstatning.

Kilder

Aall, Jørgen. Rettsstat og menneskerettigheter, 5. utgave, Bergen, 2018.

Garde, Peter og Strandbakken, Asbjørn. Frifunnet for straff – idømt erstatning: Et paradoks? i Lov og Rett 02/2000 (Volum 39).

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/19334/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!