Erstatning til etterlatte?

To etterlatte som trøster hverandre etter en venns bortgang

Tap av en nærstående etter en trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade eller drap er en stor psykisk påkjenning. Dødsfallet kan i tillegg medføre at familiens økonomiske situasjon endres. For å lette den forringede økonomiske situasjonen etter dødsfallet har de etterlatte krav på erstatning.

Forsørgertapserstatning

Hva er forsørgertapserstatning?

Forsørgertapserstatning er erstatning som ytes for tap av forsørger ved dødsfall etter eksempelvis en trafikkulykke, en yrkesulykke eller en pasientskade. Erstatningen skal sørge for at de etterlatte ikke lider økonomisk.

«Dette er tap som ikke tilkommer skadelidte selv, men dem han forsørget på det tidspunktet han omkom.» Kilde: Lødrup, Peter. Lærebok i erstatning. 2. utgave, 1987. s. 38.

Vilkår for forsørgertapserstatning

Erstatning for tap av forsørger ved dødsfall tilkjennes etterlatte som avdøde «helt eller delvis forsørget» ved dødsfallet, jf. skadeserstatningsloven § 3-4 første ledd. Etter forholdene kan erstatning også tilkjennes når den avdøde ikke forsørget den etterlatte ved dødsfallet, forutsatt at vedkommende i nær fremtid kunne påregne forsørging.

Avgjørende vil være hvem avdøde faktisk forsørget på dødstidspunktet. Det vil typisk være samlivspartner og barn, men også foreldre, søsken, slektninger, fosterbarn og venner kan ha rett på forsørgertapserstatning, dersom vedkommende ble forsørget av avdøde. Det er altså ikke et absolutt krav at avdøde hadde rettslig forsørgerplikt for den etterlatte, jf. Rt. 1922 s. 747.

Forsørgingen må videre ha vært av et visst omfang og en viss regelmessighet i form av penger og/eller omsorgsarbeid, jf. Innst. 1971 s. 58. Bagatellmessige bidrag er ikke tilstrekkelig. Hver enkelt etterlatt som ble forsørget av avdøde har krav på forsørgertapserstatning.

Utmåling av etterlattes erstatning

Erstatning for tap av forsørger fastsettes under hensyn til forsørgingens omfang og den etterlattes muligheter til å bidra til sin forsørging, jf. skadeserstatningsloven § 3-4 andre ledd. Hver enkelt etterlatt vil særskilt få fastsatt sin erstatningssum. Ved utmålingen skal det gjøres fradrag for lønn under sykdom og lignende ytelser, trygdeytelser og ytelser fra pensjonsordning i arbeidsforhold og for forsikringsytelser i den utstrekning den erstatningsansvarlige har betalt premien, jf. skadeserstatningsloven § 3-1 tredje ledd første punktum, jf. § 3-4 tredje ledd andre punktum.

Arbeidsinntekt

De etterlatte skal som utgangspunkt kunne opprettholde sin levestandard etter dødsfallet. Bortfall av forsørgerens inntekter eller verdien av vedkommendes arbeidsinnsats i hjemmet kan kreves erstattet. Beregningen gjøres ved å sammenlikne familiens økonomiske situasjon før og etter dødsfallet. Det foreligger imidlertid en tapsbegrensningsplikt, som innebærer at de etterlatte med tiden må omstille seg med mulighet for å bli selvforsørgende.

Omsorgstap

Avdøde har gjerne også bidratt med arbeid i hjemmet, herunder husvask og omsorg for barn. Verdien av vedkommendes arbeid i hjemmet skal erstattes. Omsorgsarbeidets verdi avhenger av barnets alder. I den retningsgivende høyesterettsdommen Rt. 1998 s. 639 (Bastrup) ble omsorgstapet vurdert til 50 000 kroner årlig frem til barnet fylte ti år. Fra fylte ti år frem til 19 år ble summen satt til 25 000 kroner. Behov for tilsyn og hjelp i hjemmet ble vektlagt. Merk at dommen ble avsagt i 1998, hvilket medfører at det årlige beløpet ville vært høyere etter inflasjonsjustering.

Gravferdsutgifter

Videre skal erstatningen dekke vanlige utgifter til gravferden, samt andre utgifter i forbindelse med dødsfallet så langt det finnes rimelig, jf. skadeserstatningsloven § 3-4 tredje ledd.

Fradrag for særforbruk

Inntekt som avdøde brukte på seg selv regnes ikke med ved utmåling av erstatningen. Dette beløpet fastsettes etter en individuell vurdering. Normalt fastsettes særforbruk til 50% der avdøde ikke hadde barn, og til 33% dersom vedkommende hadde barn.

Tapsperiode forsørgertapserstatning

Tapsperioden er betegnelsen på den perioden som forsørgertapserstatning skal tilkjennes. I den anledning må det foretas en konkret vurdering med utgangspunkt i to hovedfaktorer.

For det første skal det tas hensyn til etterlattes alder og mulighet for selvforsørgelse. For barn vil endetidspunktet som hovedregel være 19 år. Gjenlevende samboer eller ektefelle vil ha krav på forsørgertapserstatning frem til fullført utdannelse eller andre rimelige tiltak for å skaffe arbeid.

Videre er forhold ved den avdøde av betydning. Et eksempel på kortere tapsperiode følger der skadelidte hadde en sykdom som ville ført til begrensninger på forsørgerevnen i løpet av forholdsvis kort tid, uavhengig av den ansvarsbetingende feilen.

Eksempel forsørgertapserstatning

Vi ser for oss en familie bestående av Mina (mor), Knut (far), og Silje (barn 3 år). Mina har to år igjen av sine studier, mens Knut har en årlig inntekt på 500 000 kroner. Dersom Knut skulle dø i en bilulykke vil Mina og Silje ha krav på forsørgertapserstatning. For omsorgstap vil det tilkjennes rundt 80 000 kroner i året frem til Silje har fylt 10 år. Deretter vil beløpet være ca. 40 000 kroner årlig frem til fylte 19 år. Disse tallene er inflasjonsjustert etter Bastrup-dommen fra 1998 nevnt over. Mina vil videre ha krav på Knuts tapte arbeidsinntekt frem til hun har fullført sine studier og blir selvforsørgende med egen inntekt. Særforbruket til Knut beregnes til 33%. Det resterende av nettoinntekten til Knut tilkjennes i forsørgertapserstatning de kommende to årene.

Det bemerkes at det kan foreligge en rekke ulike forhold som får betydning i den skjønnsmessige vurderingen av forsørgertapserstatningen. Overnevnte er kun et forenklet eksempel for å synliggjøre hvordan beregningen kan finne sted. Det er tilrådelig å kontakte en erstatningsadvokat for å få veiledning i din konkrete sak.

Voldsoffererstatning til etterlatte

Foreldre, samlivspartner, søsken og barn som mister sitt familiemedlem grunnet drap, kan ha krav på voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning kan kreves av mennesker utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte, jf. voldsoffererstatningsloven § 1. I tillegg til dekning av merutgifter i forbindelse med gravferd og behandling av egne psykiske plager eller inntektstap grunnet voldshandlingen kan etterlatte kreve oppreisning. Oppreisning er en type erstatning for skader av ikke-økonomisk art. Der gjerningsmannen utførte drapet forsettlig (med vilje) eller grovt uaktsomt kan den avdødes etterlatte tilkjennes oppreisning, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 tredje ledd. Oppreisningserstatningen utmåles skjønnsmessig og utbetales som et engangsbeløp. Søknad om voldsoffererstatning fremsettes for Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontakt advokat for spørsmål om erstatning for etterlatte

Tap av en av sine nærmeste medfører en stor sorg og påkjenning, som penger ikke kan erstatte. Likevel kan erstatning til etterlatte bidra til å lette en eventuell forringet økonomisk situasjon etter dødsfallet. Ettersom erstatningen fastsettes skjønnsmessig er det fordelaktig å få bistand fra en erstatningsadvokat for å få riktig beløp utbetalt. Våre advokater har kompetanse og erfaring på området, og hjelper deg gjerne med å fremsette krav om erstatning. Ta kontakt via e-post, telefon eller ved å fylle ut skjemaet under for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få erstatning som etterlatt?

Ja. Hvis en person som forsørget deg har dødd som følge av en trafikkulykke, arbeidsulykke eller behandlingssvikt har du krav på forsørgertapserstatning. Dersom en av dine nærstående har blitt drept kan du ha krav på voldsoffererstatning og oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva er forsørgertapserstatning?

Forsørgertapserstatning er erstatning som ytes for tap av forsørger ved dødsfall. Formålet er å lette en eventuell forringet økonomisk situasjon etter tap av forsørger. Som utgangspunkt skal de etterlatte kunne opprettholde sin levestandard etter dødsfallet.

Hvor mye kan etterlatte få i forsørgertapserstatning?

Hvor mye etterlatte kan få i forsørgertapserstatning avhenger blant annet av avdødes inntekt, særforbruk og bidrag i hjemmet, samt etterlattes inntekt, mulighet for selvforsørgelse og eventuelle barns alder.

Kan jeg få dekket utgifter til gravferd?

Ja. Erstatningen skal dekke vanlige utgifter til gravferden, samt andre utgifter i forbindelse med dødsfallet så langt det finnes rimelig, jf. skadeserstatningsloven § 3-4 tredje ledd.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning ytes til mennesker som har lidt personskade grunnet en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte. Søknad fremsettes overfor Kontoret for voldsoffererstatning.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatning. 2. utgave, 1987.

Kjønstad, Asbjørn. Erstatning for tap av forsørger. Lov og rett 02/1985 (Volum 24). 

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39776

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!