Erstatning for falsk anmeldelse?

En dommerhammer som blir brukt under en rettsak om erstatning for falsk anmeldelse

Det er straffbart å gi en falsk anmeldelse. En slik handling vil være svært belastende for den anmeldte, og vil i mange tilfeller aktualisere et erstatningskrav. Erstatningen skal i all hovedsak dekke skadelidtes økonomiske tap oppstått som følge av den falske anmeldelsen.

Falsk anmeldelse

«Å bli uriktig anklaget for noe man ikke har gjort er alvorlig, og jo mer alvorlig det påståtte lovbruddet er, desto mer krenkende er den uriktige anklagen.» Kilde: Bouyssou, Mathilde og Wendt, Marina Fiskum. Uriktig anklage om voldtekt, Erfaringsbasert master i etterforskning, 2017, s. 8.

Den som ved å gi en uriktig opplysning til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet anklager noen for en straffbar handling uten at det er rimelig grunn til mistanke straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, jf. straffeloven § 224. Feilinformasjonen må gjelde de faktiske forholdene i saken. Dersom faktum er riktig forklart, men vedkommende ved en villfarelse tror at forholdet er straffbart kommer ikke bestemmelsen til anvendelse, jf. Ot.prp.nr.22 (2008-2009) kap 16.3 s. 409.

Den som kommer med en uriktig opplysning til retten, politiet eller annen offentlig myndighet, ved å fabrikere bevis eller ved annen atferd skaper et uriktig grunnlag for straffansvar, og derved pådrar noen en siktelse eller domfellelse, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år, jf. straffeloven § 222. Dette vil eksempelvis være tilfellet dersom vedkommende blir pågrepet som følge av den uriktige informasjonen. En overdrivelse av omfanget til handlingen kan også omfattes av bestemmelsen, jf. Rt. 1996 s. 47.

Ved grove uriktige anklager kan vedkommende straffes med fengsel inntil 10 år, jf. straffeloven § 223.

Som overnevnte illustrerer er en falsk anmeldelse svært alvorlig, og kan føre til strenge straffer. Dette har sin bakgrunn i at en falsk anmeldelse kan føre til store negative virkninger for den anmeldte.

Vilkår for erstatning ved falsk anmeldelse

For å kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den falske anmeldelsen og tapet. Kort fortalt, dersom en person har fremsatt en falsk anmeldelse og dette har påført deg et økonomisk tap kan du kreve erstatning.

Ansvarsgrunnlag

Den som har gitt en uriktig opplysning til politiet som har ledet til en siktelse eller domfellelse i tråd med straffeloven § 222 er erstatningsansvarlig, jf. skadeserstatningsloven § 3-3.

En person som forsettlig har voldt deg skade gjennom en falsk anklage, men hvor handlingen ikke har fått de skadefølger som fremgår av § 222, kan likevel være erstatningsansvarlig gjennom den ulovfestede culparegelen.

Økonomisk tap

Videre må det foreligge et økonomisk tap for å kreve erstatning. Dette har sin bakgrunn i at erstatning er økonomisk betinget. Det kan eksempelvis være tap av inntekt, dersom den anmeldte mister jobben som følge av siktelsen. Videre kan psykiske problemer ha oppstått grunnet anklagen. I slike tilfeller kan vedkommende kreve erstatning for utgifter til eksempelvis lege og/eller psykolog. Skadelidte må selv kunne dokumentere sitt økonomiske tap.

Årsakssammenheng

Endelig må det foreligge årsakssammenheng mellom den falske anmeldelsen og det økonomiske tapet. Det vil si at det økonomiske tapet må ha oppstått grunnet den falske anmeldelsen. Skaden kan ikke være for fjern, avledet eller indirekte. Skadelidte har videre en tapsbegrensningsplikt, hvilket innebærer at kun nødvendige og rimelige utgifter kan kreves erstattet.

Erstatningsposter ved falsk anmeldelse

Merutgifter og inntektstap

Ved falsk anmeldelse etter strl. § 222 som har ledet til skade på person kan skadelidte kreve erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, samt påført og fremtidig inntektstap, jf. skadeserstatningsloven § 3-1, jf. § 3-3. Merutgifter kan eksempelvis være utgifter til psykolog eller medisiner etter å ha blitt pådratt en psykisk lidelse grunnet belastningene anmeldelsen medfører. Videre kan slik belastning medføre at vedkommende ikke er i stand til å arbeide eller at personen mister jobben som følge av siktelsen. I slike tilfeller kan tap av arbeidsinntekt kreves erstattet.

Oppreisning

Videre kan det ytes oppreisning der skadevolder forsettlig eller grovt uaksomt har tilført krenkelse eller utvist mislig atferd som nevnt i § 3-3, herunder falsk anmeldelse, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. Oppreisning utbetales som en engangssum basert på det retten finner rimelig for voldt «tort og smerte».

Eksempel falsk anmeldelse

I 2014 ble en kvinne i 20-årene dømt til åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for falsk voldtektsanmeldelse. Kvinnen hadde møtt en mann på nettstedet Sukker og ble med mannen hjem, hvor de hadde samleie. Hun hadde dratt rett til voldtektsmottaket i Oslo, og i politiavhør blant annet uttalt at «han presset henne ned i sengen med raske bevegelser». Mannen ble pågrepet, siktet for voldtekt, satt to dager i varetekt og mistet sin jobb. Et lydopptak viste imidlertid senere at kvinnens forklaring var falsk. Den anmeldte mannen ble tilkjent 300 000 kroner i erstatning og 50 000 kroner i oppreisning.

Advokathjelp ved erstatning etter falsk anmeldelse

Har du blitt utsatt for en falsk anmeldelse? Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater i dag for bistand i din sak. Første samtale er helt uforpliktende og gratis. Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Er falsk anmeldelse straffbart?

Ja, det er straffbart å gi en falsk anmeldelse, og kan medføre fengselsstraff. Det følger av straffeloven §§ 222-224.

Kan jeg kreve erstatning etter en falsk anmeldelse?

Ja. Du kan kreve erstatning dersom det er sannsynliggjort at den som anmeldte forholdet har gitt en falsk anmeldelse og du har lidt et økonomisk tap som følge av denne handlingen.

Kan jeg dømmes for falsk anmeldelse om jeg taper en overgrepssak?

Nei, du skal ikke være redd for å bli dømt for falsk anmeldelse om du anmelder og taper et reelt overgrep. De fleste anmeldelser vil ende i henleggelse, fordi bevisbyrden er høy.

Hva kan jeg kreve i erstatning etter en falsk anmeldelse?

Etter en falsk anmeldelse kan du kreve ditt økonomiske tap i erstatning, eksempelvis legeutgifter eller inntektstap. I noen tilfeller vil du også kunne kreve oppreisning for såkalt ¨tort og svie¨.

Hva er vilkårene for å kreve erstatning?

For å kreve erstatning må det i alminnelighet foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handlingen, eksempelvis en falsk anmeldelse, og det økonomiske tapet påført skadelidte.

Kilder

Andenæs, Johs. Norsk Straffeprosess, 4. utgave, samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer, Oslo, 2009.

Bouyssou, Mathilde og Wendt, Marina Fiskum. Uriktig anklage om voldtekt, Erfaringsbasert master i etterforskning, 2017. https://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/handle/11250/2658343

https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/4235/71866384.pdf?sequence=1&isAllowed=y

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

    Har jeg krav på erstatning?
    Får jeg dekket mine advokatutgifter?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!