Erstatning ved tap av finger

Ung kvinne med smerter i fingrene som følge av en yrkesskade

Har du som følge av en yrkesskade lidt et tap av finger, vil du kunne kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringen for det eventuelle økonomiske tapet du lider som følge av dette. I enkelte tilfeller vil også kunne kreve erstatning for ikke-økonomiske tap som følge av tap av finger. 

Hva er en yrkesskade?

«Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke». Kilde: NAV

I henhold til folketrygdloven § 13-3 er en yrkesskade en «personskade» som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Et medlem er yrkesskadedekket når yrkesskaden «oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jfr. folketrygdloven § 13-6.

Du kan lese mer om erstatning for yrkesskade her.

Bilde av boken yrkesskademanualen, skrevet av Advokat Eirik Teigstad

Tap av finger som yrkesskade

I tillegg til at det er svært smertefullt, kan det å tape en finger for enkelte yrkesgrupper være skjebnesvangert. Særlig håndverkere, musikere og tannleger vil potensielt lide et veldig stort tap dersom de mister en eller flere fingre. Derfor kan et tap av finger også utgjøre et betydelig økonomisk tap for de som bruker hender og fingre aktivt for å utføre jobben sin.

Menerstatning for tap av finger

For å kunne kreve menerstatning er det to vilkår som må være oppfylt. Skaden må være varig og betydelig. For at den skal anses for å være varig må den ha en varighet på minst 7 år. Med betydelig menes en medisinsk invaliditet på minst 15%. Den medisinske invaliditeten måles ved hjelp av en invaliditetstabell. I invaliditetstabellen følger en oversikt over hvor høy grad av medisinsk invaliditetsgrad de ulike fingrene representerer.

Nedenfor følger en oversikt: 

Tap av hele fingeren – beste hånd:

 • Tommelfinger: 25%
 • Pekefinger: 10%
 • Langfinger: 10%
 • Ringfinger: 7%
 • Lillefinger: 7%

Flerfingeramputasjoner:

 • Alle fingre på en hånd: 40%

Andre aktuelle erstatningsposter

 • Erstatning for tapt inntekt/tapt fremtidig inntekt
 • Merutgifter
 • Oppreisningserstatning

Yrkesskadeforsikring

Arbeidstaker vil kunne kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringen i og med at alle arbeidsgivere plikter å forsikre sine arbeidstakere. Likevel er det enkelte arbeidsgivere som forsømmer denne plikten. I de tilfellene vil du ha mulighet til å rette kravet ditt mot Yrkesskadeforsikringsforening (YFF). Hovedhensynet bak yrkesskadetrygden er å erstatte skader som skyldes arbeidet eller eventuelt den spesielle risiko arbeidet medfører.

Eksempel fra rettspraksis

I en dom fra Oslo tingrett, TOSLO-2004-16766

«fikk en musiker kuttskade i høyre langfinger som medførte varig nedsatt følelse og bøyeevne i fingerens ytterledd, slik at han ikke lenger kunne fortsette som profesjonell utøvende musiker på høyt nivå. Han fikk medhold i krav om utbetaling av forsikringssummen på en million kroner. Det ble lagt til grunn at forsikringsvilkårene ikke bare dekke fullstendig «tap av bruk» som følge av ulykke, men også varig nedsatt bruk dersom den forsikrede som følge av dette, hadde mistet mulighetene for å drive som profesjonell utøver».

Ta kontakt med en av våre advokater for bistand i din yrkesskadesak

Har du mistet en finger som følge av en yrkesskade vil du kunne kreve erstatning fra yrkesskadeforsikringen. Er du usikker på hvilke erstatningsposter du kan kreve, om vilkårene er oppfylt og hvordan du skal gå frem i en yrkesskadesak? Våre advokater kan hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på. Du kan ta kontakt ved å ringe direkte til en av våre advokater, eller sende en e-post. Alternativt kan du fylle ut skjema under så vil vi ta kontakt med deg.

Les om omskolering etter yrkesskade her.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

NAV definerer en yrkesskade som en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke.

Hvem skal kravet rettes mot?

Erstatningskravet skal rettes mot ansvarlig yrkesskadeforsikring. Dette vil være forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet forsikring hos for sine arbeidstakere.

Må jeg benytte meg av advokat?

Det å søke yrkesskadeerstatning kan for mange føles belastende og tidskrevende prosess. En advokat vil kunne følge opp saken for deg og i tillegg sørge for at du får den erstatningen du har krav når forsikringsselskapet forsøker å minske kravet sitt.

Hvor mye vil jeg kunne kreve i erstatning?

Hva den enkelte vil få i erstatning vil variere fra sak til sak i og med at erstatning skal virke som kompensasjon for det økonomiske tapet du har lidt. Hvor mye hver enkelt skadelidt har i økonomisk tap vil alltid variere. I tillegg vil enkelte skadelidte også kunne kreve erstatning for ikke-økonomsik tap, herunder menerstatning og oppreisning og disse vil da potensielt få mer i erstatning.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79041/Kandidatnummer-594.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Våre erstatningsadvokater står bak nettstedet Erstatning.no®. Vi holder til i Oslo, men vi bistår til enhver tid hundrevis av personer i hele landet med å kreve erstatning

  Har jeg krav på erstatning?
  Får jeg dekket mine advokatutgifter?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!